Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1712 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 26 February 1754 n.s.
Dated den 26. Febr. 1754.. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäre Herr Archiater, och Wärdaste Riddare.

Jag igenkiänner en upricktig wänns oskattbara Egenskaper i den del Herr Archiatren täcks taga i hwad mig röra kan: Jag tackar Gud som lämbnar mig, att, under mindre bekymmer, och mera lugn, få under skiuhl af ett gott samwete, bo mitt ibland mina böcker, och således: Ducere sollicitae jucunda oblivia vitae. Tiden skräder hwad sant är ifrån osanning, skulle något af detta senare slaget emot mig utspridas, så anser jag det, in till räfste-dagen, med alt det förackt en så gemen wahra förtiänar. Gud kiänner mitt hiärta för Sig, Konung, Fädernesland och frihet, och mine wänner kiänna mina felar.

Af all min innersta hog önskar jag se min högstskattade Herr Archiatre här å orten, ty en ärlig och lärd Mans umgänge hugnar och underwiser mig.

Tusende tack för de öfwersände böcker, de skola med första ingång wandra werlden omkring: Att för många exemplarer fordrades i fall de utspriddes till alla de orter där Herr Archiatrens nampn kiännes och wördas: För mångordig blefwo och jag, om jag frästade att uttrycka den vännskap och högacktning med hwilcken jag lefwer och dör

Min älskade Herr Archiater och Riddares
tienstskyldigste tienare
Carl G[ustaf] Tessin

Stockholm den 26. Febr[uarii]
1754.

Hos Herr Profess[or] Wallerius täcktes Herr Archiatern aflägga min skyldiga hälsning: En sysslofull stund hindrar mig att i dag tacka honom för det brefwet med hwilcket han behagat mig hedra, men hindrar mig aldrig, att med ömhet påminna mig dess witterlek och förtienster.

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
is grateful for the privilege of being able to dwell calmly among his books after retirement.

Tessin writes to Linnaeus and asks him to visit him as he very much appreciates Linnaeusís company.

Tessin thanks Linnaeus for the books Linnaeus has sent him, [see Linnaeus to Tessin, 21 February 1754Letter L1716], and says that they will be distributed world wide.

P. S. Tessin asks Linnaeus to forward Tessinís best regards to Johan Gottschalk WalleriusWallerius, Johan Gottschalk
(1709-1785). Swedish. Professor of
chemistry at Uppsala.
and to thank him for the letter Tessin has received.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 109-110). [1] [2] [3]