Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1716 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 21 February 1754 n.s.
Dated 1754 d: 21 febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe K[ongl]. M[aj]ts och Riksens
Råd, Praesident, Öfwerste Marschalk &c.
Min Nådigste Herre.

Att oroa Εders Högg[reflige] Excellence med mitt underdåniga swar, har jag hwarken bort äller tröstat, nedquafd af en allmän consternation som gått alt bort till wallebarnen. Gud förlåte den tyfven som wågar fästa sig i det klaraste lius, han blifwer ock först bortputsad, som alla behöfwa att af det se, sedan skiner det än klarare. vindicet Deus.

Εders Högg[reflige Excellence, som fått af Gud en prolongation af 10 åhrs längre lefnad, lärer i sommar kunna sambla fördubblade krafter wid de norske stränder, då Artedi Ichtyologie torde få den nåden att presentera sig för en så stor Herre.

Det var ej mögligit att gifwa wärde på de stenar och stuffer, som ej woro sedde, ty stenriket har icke determinerade species, utan alt varieteter, som därföre estimeras äfter stuffens beskaffenhet.

Mina små tractater äro utgifne här och där i Holland, men de senare i stockholm, mäst hos Salvius, utom Systema naturae och iter Gotlandic[um] hos Kiesewetter. hade jag exemplar in duplo, sände jag dem alt för gierna, om någon skulle åstunda dem, men som jag ej är ägare sielf där af, wågar jag mig sända några luntor, som ej kommit till utlänningarne, hwilka pläga undertiden läsa dem för tids fördrif, emädan jag altid sökt hafwa något oupkiört i detta grälet.

wij alla som äga uti Εders Högg[reflige] Excellence wår timmeliga lycka, taga liksom uti wår rätta och laglige fader dehl uti alt hwad Εders Högg[reflige] Excellence, är liuft och ledt, så länge wij få lefwa

Εders Högg[reflige] Excellences
underdånige tienare
Carl Linnaeus

Upsala d[en] 21 febr[uarii]
1754

upSUMMARY

Linnaeus expresses his concern for Carl Gustaf TessinísTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
present situation.

Linnaeus informs Tessin that Peter ArtediísArtedi, Peter (1705-1735).
Swedish. Ichtyologist. Close friend of
Linnaeus.
Ichthyologia sive opera omnia de piscibusArtedi, Peter Ichthyologia
sive opera omnia de piscibus, scilicet:
Bibliotheca ichthyologica. Philosophia
ichthyologica. Genera piscium. Synonymia
specierum. Descriptiones specierum.
Omnia in hoc genere perfectiora, quam
antea ulla. Posthuma vindicavit,
recognovit, coaptavit & edidit
Carolus Linnaeus
(Leiden 1738).
will be presented to him this summer. He also writes that he is unable to value the unseen stones.

Linnaeus regrets that he is not able to send Tessin any of his published works as he has no extra copies. He tells him that they are published in the Netherlands, although the later works are published in Stockholm by Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
apart from Systema naturae [Linnaeus means the Systema naturae, 6th editionLinnaeus, Carl Systema
Naturae
6th edition (Stockholm,
1748). Soulsby no. 51.
, and Öländska och gothländska resaLinnaeus, Carl
Öländska och
Gothländska Resa på Riksens
högloflige ständers befallning
förrättad åhr 1741. Med
anmärkningar uti oeconomien,
natural-historien, antiquiteter &c
med åtskillige figurer

(Stockholm & Uppsala 1745). Soulsby
no. 202.
that are published by Gottfried KiesewetterKiesewetter, Gottfried (?-?).
?. Academy bookseller 1735-1757,
publisher of Linnaeusís Philosophia
botanica
(1751).
. [Kiesewetter was also the publisher of the Systema naturae, 7th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 7th edition (Leipzig 1748).
Soulsby no. 52.
, although it was a reprint of the 6th edition, but with the German, instead of the Swedish names].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 8). [1] [2] [3] [4] [5]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 27-28   p.27  p.28.