Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1719 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 4 February 1754 n.s.
Dated 4 febr. 1754. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste Broder.

Tack tusendefalt för brefwet.

Tänk jag fick min Dotter upp utur grafwen sedan bägge fötterne woro nedre till knäss. bröstet häfde sig med rosslande nedre uti, ryckningar i ansichtet, stragilectio, papillerne i ögnenästet nedfallne. kall som is till mitt på låret, hörsel syn och smak förswunne, så att alla hollo tyst, att ej brå henne i döden.

Under hela siukdomen hade hon intet ätit, allenast druckit kiölslagit swagdricka, och ingen kunne bedraga henne med minsta medicament på smaken.

När hon war kommen, som förut sagts, gaf jag Extractum Chinae solverat i dricka och som smaken war borta gick det neder. jag pulveriserade folia Mari veri och blandade till, här med continuerades hwar fierde timma; jag fick andedrächten starkare, synen och hörslen igien, sedan fötterne äfwen blifwit wähl warmde, och jag continuerade ett par dagar. hon lefwer nu och är utan all fara utur denne remittente feber.

jag tackar Min Broder som glädes med mig.

Det är mig alt för okiärt om C[arl] Tessin. det har warit länge i deliberation; det giör intet godt. jag fruchtar det hielpes intet; conclusionen är ledsam. alt är beklageligit. Gud låte intet M[in] Br[oder] winna dylikt för sin nit. Gud alsmächtig styre alt till det bästa. håren resa sig på mitt hufwud.

i dag hade jag bref af Sibthorp från Oxford. intet nytt. Sloane dog d[en] 11 januarii förledit åhr och den ärliga Shaw i Oxford d[en] 15 augusti 1753.

jag fant igien en skrift af Doctorerne i Montpellier emot chirurgos, den jag med första tillfälle skall sända och skiänka Min K[iäre] Broder.

Nytt älliest intet här på orten. jag lefwer med alt estime

Min genomgode Broders
trogneste tien[are]
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 4 febr[uari]
1754

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeusís daughter [Sara Christina LinnaeaLinnaea, Sara Christina
(1751-1835). Swedish. Daughter of Carl
Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Elisabeth Christina, Louisa and
Sophia Linnaea.
] has overcome her illness. Linnaeus mentions the most significant symptoms. The family had had to keep very quiet, so as not to disturb her more than necessary.

The girl had not eaten anything during the illness, only drunk small beer, and she had not felt any taste. So Linnaeus had dissolved extractum chinae in the drink, later also leaves of Marum verum, and she had swallowed it easier, since she could not feel the bitter taste. She was given that every four hours, and she had recovered after a few days.

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his sympathy and his support.

Linnaeus does not like what he has heard about Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
. However, he has seen it coming for some time.

Linnaeus has received a letter from Humphrey SibthorpSibthorp, Humphrey (1713-1797).
British. Succeeded Johann Jacob
Dillenius as Sherardian professor of
botany at Oxford. Father of John
Sibthorp. Correspondent of Linnaeus.
in Oxford [9 January 1753Letter L1705]. Hans SloaneSloane, Hans (1660-1753).
British. Physician, naturalist and
collector. Secretary of the Royal
Society in 1693, president in 1727.
Sloaneís collections of natural history
objects were donated to the English
nation and were one of cornerstones of
the British Museum (1759). Correspondent
of Linnaeus.
died in January 1753 and Thomas ShawShaw, Thomas (1692-1751).
British. Explorer, professor of Greek at
Oxford. Collector of natural history
objects. Travelled in the Middle East
and in Africa.
in August.

Linnaeus has found a publication that the doctors in Montpellier had put out against the surgeons. He will send it to Bäck as soon as possible. There is no more news from Uppsala.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 255-256   p.255  p.256.