Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1723 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 29 March 1754 n.s.
Dated 1754 d. 29 Martii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min K[iäre] Broder

Tack för Hälsningarne. När wij ägom Guds nåd och Öfwerhetens hälsning så tyckas wij äga det mästa i timmelig måtto. Gud wälsigne dem.

Min K[iäre] Br[or] frågade här om dagen hwarföre jag ej tillsatt diurens uptog wid deras beskrifningar, som många dem skulle läsa med nöje. täckes M[in] Br[or] wänta till Praefationen är läsen, så hoppas jag M[in] Br[or] skall få alt.

jag fägnar mig i andanom att jag får Aporne, äfwen in ibland figurerne, ty de äro aldrig annorstäds aftagne.

Kiära lät mig blifwa dehlachtig af Historia Cervae minimae, och det om mögligt woro så snart sig giöra låter.

Hans M[ajestä]t har täckts befalla at jag skall infinna mig straxt äfter påskhälgen, men då måste jag hafwa Hans K[onglig] M[ajestä]ts ordres, ty jag är en fattiger fånge, som ett får uppå en ö, och kan ej tädan komma utan jag får befallning af högre hand än Ill[ustri] Cancellarii.

Will Min Br[or] hielpa mig uti en intrige emot Hans M[ajestä]t? häpna intet. Ty detta blifwer min endaste konst emot min öfwerhet

jag har sedt att i Alla Museis står Possessor aftagen och aeternicerad, så att des portrait står altid wid Titulen. så står Konungen i Danmark wid Mus[eum] Regis Daniae &c.

jag har låtet någon i underdånighet giöra denna proposition för Hans M[ajestä]t, som resolverat at det woro ej nödigt;

jag har tyckt at det giorde till Hans M[ajestä]ts aeternicerande, och wet wähl at Potentater bewaras heligt af Historiographis, men twiflar att de warit mera ömma om sine Maecenatibus än naturae consulti.

Hade jag nog p[en]g[a]r in manibus sielf, så fruchtar jag att jag hade länge sedan utsänt Hans M[ajestä]ts portrait, men nu går det ej wähl an emot resolutionen.

jag wet Hennes M[ajestä]t har den uprichtigsta affection för Hans M[ajestä]t. Mon Hennes M[ajestä]t skulle intet willia wåga 50, högst 100 ducater i Leipsig på H[a]ns M[ajestä]ts portrait, och låta det inkomma Hans M[ajestä]t owettande, just till den tiden wärket blefwo färdigt; Hennes M[ajestä]t kan få snart ut conterfaitet, ty hela werlden tienar gierna, och hwem icke, en så stor Drotning; skulle jag låta det utsticka fingo jag det för 100 plåtar, allenast jag dolde namnet. lät wara att en Drotning gofwo dubbelt. Hennes M[ajestä]t kunne sedan det woro utstuckit, aftryckt och öfwerkommit sända det till Hans K[onglig] M[ajestä]t på någon födelse äller namnsdag, som en juhl klapp.

jag wet at af wärket står ännu igen 13 äller 14 ark, altså blifwer det ej färdigt på 26 äller 28 weckor, ty ett ark kommer hwar 14de dag, emedlertid och långt för uht, kunne portraitet wara här, om Hennes K[onglig] M[ajestä]t skulle det approbera. Kiära M[in] Br[or] giör denna propositionen för Hennes K[onglig] M[ajestä]t; jag tror aldrig att den makalösa Drotningen tager det onådigt upp. jag wet intet hwarföre jag tycker mig hafwa, så stor förtröstan på Hennes M[ajestä]ts nåd; utan är wiss at om Hon ej det skulle behaga, det då ej med onåd uptages.

i Sverige tror jag aldrig att någon [så] sticker ett portrait för en Kongl[ig], knapt för en liten cavaillie, att det har smak.

jag wäntar på nästa posten, så at jag då läs min Brors bref med resna hår på hufwudet, och såsom en Climius, då han giort sitt project, satte hufwudet i snaran, och skulle wänta på sin resolution.

far wähl och lef wähl.
C[arl] Linnaeus

Upsala 1754
d[ie] 29 Martii

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for the regards that Bäck had forwarded to him [this letter has not come down to us].

Bäck asked why Linnaeus has not described the habits of the animals when he described them physically. Bäck meant that that would please many readers. Linnaeus will explain his standpoint in the preface of the work [Linnaeus refers to the Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis SuecorumLinnaeus, Carl Museum S:ae
R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis
Suecorum [...] in quo animalia rariora
imprimis et exotica: quadrupedia, aves,
amphibia, pisces, insecta, vermes
describuntur et determinantur, Latine et
Suetice cum iconibus
(Stockholm
1754).
].

Linnaeus is glad that the monkeys will be depicted in the catalogue.

Linnaeus wants more information on Cerva minima.

Linnaeus has been summoned to the Court immediately after Easter. To do that, Linnaeus needs a command from the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] that he can show to the chancellor of the university [Carl Diedric EhrenpreusEhrenpreus, Carl Diedric
(1692-1760). Swedish. Count,
Councillor, Chancellor of Uppsala
University. Correspondent of Linnaeus.
], for without that Linnaeus will not be allowed to go.

Linnaeus wants Bäck’s help to intrigue against the King. Linnaeus has seen that in catalogues of collections of natural objects, a portrait of the owner of the collection is prominently displayed, especially if the owner is a royal. As an example he mentions Holger JacobaeusJacobaeus, Holger (1650-701).
Danish. Naturalist. Professor of
geography and history at the university
of Copenhagen 1674, of medicine 1698,
vice-chancellor 1695-1696.
, Museum regium seu catalogus Jacobaeus, Holger & Johannes
Laurentzen
Museum regium, nunc
vero magna ex parte auctior uberibusque
commentariis praesertim autem quod
antiquitates, historiamque numismatum
Danicorum illustratum, accurante Johanne
Laurentzen
, 2nd ed. (Copehagen,
1710).
. However, for the catalogue of the Royal museum, that Linnaeus is preparing, the King has decided against it. But Linnaeus thinks that it would add to the King’s fame to have the portrait, but he dare to include it against the King’s will.

Linnaeus suggests that the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
], who is very eager to promote the King’s fame, could pay 100 ducats and have a portrait engraved in Leipzig without the King’s knowledge, to surprise the King. Since the catalogue will take another 26 or 28 weeks to finish, as 13 or 14 leaves still remain and each leaf takes two weeks, there is quite enough time for such an operation. Linnaeus asks Bäck to propose this to the Queen, and Linnaeus is sure that she will not be offended.

Linnaeus thinks that it will not be possible to find an engraver in Sweden who could make a suitable portrait.

Linnaeus will read Bäck’s next letter with his hair on end, so tense is he about this proposal.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 268-269   p.268  p.269.