Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1724 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 26 March 1754 n.s.
Dated 26 martii 1754. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

jag tackar öfwermåttan för tabellerne, dem jag richtigt fick med H[err] Nordencrantz; jag tycker de woro rätt braf och wähl giorde.

Då jag nu hållit på att sätta till namnen och numrer, finner jag tre stycken, som jag omögligt kan expediera, utan jag fingo lof at på ett par timmar resa till Ulricks dahl, at se sielfwa ormarne; ty som desse i tabellen äro utan färger, så är för mig ej giörligit at utreda dem, där jag ej ser objecterne.

Skulle Hans M[ajestä]t det tillstädia, så kunne jag bäst slippa undan till påskhälgen.

Det woro stor skada om de 2 markattorne, som Hennes K[onglig] M[ajestä]t lät Pasken afmåla på Drotningholm, icke skulle få komma med i detta wärk uti Tabellerne, hälst som de af ingen i werlden äro aftecknade, utan aldeles nya. om jag mins rätt så war Hans K[onglig] M[ajestä]t så nådig och lofwade det senast på Drotningholm.

förbl[ifwer]
Min K[iäre] Broders
hörsamste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 26 martii
1754

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for the tables that Anders Nordencrantz Nordencrantz, Anders
(1697-1772). Swedish. Chief of the
National Board of Trade
[Kommerskollegium].
had brought to him. They seem to be well done.

When Linnaeus tries to add names and numbers, he finds that he cannot do so in three cases where he must see the specimens themselves, which means a short trip to Ulriksdal. They cannot be decided without their colours, and the tables do not give them.

Linnaeus hopes that he can postpone the trip to Ulriksdal until Easter.

Linnaeus thinks that the two guenons that the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] had let Lorenz PaschPasch, Lorenz (1702-1766).
Swedish. Painter.
portray at Drottningholm should be included in the tables. They are specimens of quite new species, not depicted before. The King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] had promised as much during Linnaeusís most recent visit to Drottningholm.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 267-268   p.267  p.268.