Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1729 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 19 March 1754 n.s.
Dated d. 19. Martii 1754. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäre och högtskattade H[err] Archiater

Aldrig skall otacksamhet göra mig mine Wänners hiärtelag owärdig: Oändelig är altså min förbindelse emot H[err] Archiatrens ständiga ihogkomst; som ey åtnöyer sig att föda mitt sinne, utan ock täckes draga försorg om min utsläpade kropps uppehälle. Ett enda saknar jag, som är räkningen, hwilcken jag mig af Herr Archiatrens godhet utbeder.

För ett par år sedan, då jag tänckte få träda i ro, lät jag förfärdiga hosgående jetton, som nu, sedan Gud unnat mig lugnare timar, wäl till pass kommer. Tag den up som ett wälment minnesmärcke af en gammal Mans hand, som önskar snart kunna fullkoml[igen] flyga utur sin trånga hydda; Och som intill den stunden oföränderl[ig] och upricktigast förbliver,

Min K[iäre] och högstskattade H[err] Archiatres
tienskyldigste och tillgifne
tienare
Carl G[ustaf] Tessin

Stockholm d[en] 19. Martii
1754.

Jag beder ännu en gång hörsamt om räkningens snara öfwersändande H[err] Archiatren wille benägit ursäckta att jag så länge drögt med min tacksäyelse: Ett missräknat hopp har giort att jag dag från dag smickrat mig med det nöjet, att få see H[err] Archiatren här uti Stockholm; Men jag märcker att hwarcken min Markatta eller jag, kunna låcka Herr Archiatren ifrån dess angelägnare sysslor.

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
thanks Linnaeus for medical treatment and asks him to send an invoice.

Tessin asks Linnaeus to accept, as a personal memento, a “jetton” that he had made a couple of years ago.

P.S. Tessin writes that he had hoped to see Linnaeus in person in Stockholm, but obviously nothing has tempted Linnaeus to make a visit, not even Tessin’s guenon.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 111-112). [1] [2] [3]