Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1732 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 23 March 1754 n.s.
Dated 1754 d. 23 martii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre

Här återsändes D[octo]r Rethzii rön. jag har rätt swårt att utlåta mig öfwer dem. där är wähl något uti dem som kunne wara godt, men ganska litet, men det är så upspätt med pratke, stylo grallatorio och familiari, att det fått föga smak af soliditet.

Mig tyckes att det borde aldeles omskrifwas, utbenas äller sofras för än det kunne giöra någon nytta.

Det sista insectet äller oniscus, som han upritat, lärer wara giort utan att hafwa objectet för sig, ty species kan icke determineras; monkarne wågade rita diur och örter äfter beskrifningar, det nu ej går an.

Wår Academiska ritare i Upsala har dödt; under hela hans tid har jag warit bunden om händerne och aldrig fått någon ärlig figur, att gifwa till acter, som giort mig mycket modfält och förtagit mycket jag kunnat praesterat. Gud gifwe wij nu fingo en bättre, som kunne giöra något för wettenskaperne.

vale
Min gambla wäns
lydige tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1754
d[en] 23 martii

Kongl[iga] Wettenskaps.
Academien
Stockholm

upSUMMARY

Nils Retzius’Retzius, Nils (1717-1757).
Swedish. Physician, Scania. Linnaeus’s
fellow student at Lund.
observation [on “worms” in the feces of a man] is returned to the secretary at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
]. Very little in it is of any value.

It should be revised.

The reproduction of the insect or oniscus must have been done without the object at hand, the species can not be determined.

The draughtsman at the Uppsala University [Carl Gustaf ReimersReimers, Carl Gustaf (-1754).
Swedish. Painter, Uppsala University.
] has died. Linnaeus hopes that a successor will serve science better.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 186-187   p.186  p.187.