Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1746 • Peder Ascanius to Carl Linnaeus, 16 April 1754 n.s.
Dated 16 April 1754. Sent from Leiden (Netherlands) to Uppsala (Sweden). Written in Danish.

Velbaarne her Archiater!

For en rum tiid siden tog ieg mig den frihed, fra Kiøbenhavn at opvarte D[eres] Velb[aarenhed] med min Skrivelse, og tillige at oversende et exemplar af Prodr[omus] Act[orum] Haf[niensium]. Om samme ere D[eres] Velb[aarenhed] rigtig inhændigede, har ieg naaet mit Öie meed. Siden den tiid har ieg opholdet mig deels i Tysk­land, deels her. Af mærkværdige ting er mig midlertid et og andet förekommet, sær her i Landet, hvor man temmelig kand fyldestgiøre sin Curiositet, dog det minste af den betydenhed, at ieg der med har kun­det understaae mig at besvære D[eres] Velb[aarenhed], hvis tiid, som mig bekant, er saa kostbar. For nærværende vil ieg forsøge at give en kort underræt­ning om et og andet, formodende at noget der af ei maatte være D[eres] Velb[aarenhed] ubehageligt. Mand har her ved Academiet i denne tiid nogen lei­lighed til Nat[ur] Hist[oriske] øvning. Den afdøde Statholder har lagt grund til et publik Cabinet ved Academiet, som forvares udi en dertil opført Byg­ning ved siden af den Academiske have. Samlingen er ei mere end 3 aar gammel, og altsaa ihenseende til sin tiid temmelig anselig. Forraad af Conchilier og Malm-arter er ret vakkert. Iblant de første har ieg fundet en Amiral ved sin teigning udentvil helt rar, thi dens mitterste bælte er meget bredt og med 3 sammenhængende kiæder siret, ellers er den liden omtrænt 1 ½ tom. lang. Mineralierne ere mest tyske og un­gerske, nogle faae indianske. Den anseligste part er fugle samlingen, hvoriblant en hob americanske fra Curaço og Surinam, præparerede af en Liebhaber her i Byen, der og har opsigt over Cabinetet. Hand tager den halve side, untagen foden bort, drager det meste af Kiødet inden fra ud, fylder rummet med aromata, overstryger det invændig med vernis, og saaledes stilles fugelen op i en 4kantig Casse hvis ene Side er af glas, luft tæt og med noget volatile forseet. Ieg har hos ham seet fugle som sig paa denne maade have holdet i 10 aar. Med de Store er det noget incomod, dog har mand i Academiet en ung Struds paa denne maade. Maaden er noget kostbar, men giver en magnifique anseelse. Med Fiskene har mand begynt det same, men det er aldeles urimeligt, og har ingen anseelse. Prof[essor] Allemand læser publik her over, hand er en Sveitzer ’sGravesandes Discipel, og i physiquen vel øvet. Dette Aar tracteres af ham Ornithologien, hvor udi hand følger herr Klein, fra for­rige 7br til nu ere ei mere end 12 collegier givne. Skade! at det er et publik College. Dersom ellers denne Samling saa bliver ved at voxe, vil den med tiiden være anselig.

Botaniquen vil formodentlig her nu tage nye kræfter da denne Pro­ fession skal skilles fra Medicinen paa det den des bædre kand oppasses. Prof[essor] v[an] Roien som ved sin praxis anselig haver været hindret, afstaaer denne deel til sin Cousin den unge D[avid] v[an] Roien, der i Frankrig og Enge­land har anvent anselig tiid paa denne Sag. Her findes som ieg har erfaret nogle nye Capske Genera, og af ham har man vel og at vente Flor[am] Leidensem. Med Mylii Gesandtskab gik det kun slet. Hand har saa længe delibereret over hvor hand vilde gaae hen, saa pængene her i Europa bleve fortærte, og da hans giæld i Engeland, hvor hand alt i lang tiid med 2 malere opholdt sig, begynte at stige, og ingen væxler mere vilde komme fra Göttingen, giorde hand fornuftigst i at lægge sig til at døe. Vi fik og derved lykkelig anvendt 300 Rdr. Mand har i Engeland railleret derover, holdende fore, at de Svenske emissarier bædre have lært oeconomien end de Tyske. Det skal være mig overmaade kiært, om D[ominus] Kaehler vel er ankommet til sit stæd og lykkelig fortsætter sine sager, hand var gaaet fra Amsterdam 3 uger farend ieg kom did. Med et Skib fra Amsterdam har ieg screvet ham til forige 8br Maaned men intet svar haft til dato. Her Kleins nye Systema Conchyliorum, har ieg her forsøgt, at betiæne mig af, til at i orden bringe en Vens Cabinet, men tydelig fundet hvad multiplicatio generum fører med sig, nemlig multiplicatio confusionum. Ieg har og talt med Prof[essor] Gaubius der om, som maae tilstaae det samme. Den Methode, som ieg har været saa lykkelig, hos D[eres] Velb[aarenhed] at høre, har der imod viist mig långt anden nytte. Prof[essor] Gaubius er ellers temmelig nu avanceret med Sebae Cabinet, fald det nu ei vil giøre nye hinder, at hand i disse dage er kaldet til Petersborg paa anselige vilkor, som chemiae professor. Mand mener at hand ei tager der imod. Academiet taber overmaade om det skeer. Det be­rømte Cabinet af petrificater tilhørende afdøde Oversten Porst, er for nyelig solgt i Amsterdam. Skade at det skulde skilles ad! Petrefica­terne bleve største delen kiøbte for Prins Carl i Bryssel, og horribel be­talte. Bemældte Prins samler der paa et artigt Cabinet. Der fantes et dentalium og en Ichthyolit, som vare extra ordinaire. De rareste ting bleve bæst kiøb solgte. Enken havde tillbudet Academiet det for 4000 gl. nu troer jeg hun fik 7000 gl. Paa samme Auction havde ieg den Ære at tale med den berømmelige her Cliffort, hand er endnu ganske rørig og munter, men om hans have bør det vel hede: quantum mutatus ab illo. En Herre i Haag Mons[ieu]r Vosmaer, der nu skal have det bæste Cabinet her i landet, kiøbte og noget. Vi har den samme at takke for det fameuse Verk af amboiniske Fiske og Krabber af Mons[ieu]r Renard, som hos R. et I. Ottens i Amsterdam tilkommende Aar vil se lyset. Dog har ieg hørt at et exemplar, endnu bædre end Mons[ieu]r Vosmaers, hvor efter dette værk Copieres, skal findes i Amsterdam hos en D[ominus] Mied, hvilket ieg og med første har haab om at faa see. Ieg frygter allerede at være bleven kiedsommelig ved mine underrætninger, vil derfor komme til mig selv. Ieg forlader Holland ved juni maaneds udgang. Til Engeland har ieg agtet mig, hvis ieg i denne Sommer kand faae Sloane Cabinet at see, hvis ikke gaaer touren først til Paris. I mit seneste tog ieg mig den frihed, stolende paa D[eres] Velb[aarenheds] sædvanlige bevaagenhed for mig, at utbede mig nogen Recommendation i disse lande hos D[eres] Velb[aarenheds] Venner, ieg agtede samme at være mig fordelagtig i min Curiositets opfyldelse. Ieg repeterer det her ved ydmygst, og forsikrer med min underdånige hilsens formæld for Velb[aa]r[ne] Frue og Familie, at være

Velbaarne her Archiaters
aerbødigste Tiener P[ETRUS] ASCANIUS.

Lyden d[ie] 16 April[is] 1754.

upSUMMARY

Peder AscaniusAscanius, Peder (1723-1803).
Danish. Naturalist. Inspector of mines,
Norway. Correspondent of Linnaeus.
has sent Linnaeus a letter [this letter has not come down to us] together with a copy of his article in the Prodromus praevertens continuata Acta medica Havniensia [Ascanius refers to his ”Aphis populi tremulae abdomine ecorni descripta”Ascanius, Peder ”Aphis populi
tremulae abdomine ecorni descripta”,
Prodromus praevertens continuata Acta
medica Havniensia
(Copenhagen,
1753), 127-133.
]. In this letter he writes about his visit to Leiden and gives a very detailed description of various activities:There is a new study collection of specimens in a special building close to the botanic garden. The collection is just three years old, but is already very considerable. The samples of minerals are mostly from Europe. The collection of birds is very good, with many items from Curaçao and Surinam. A method of stuffing and preserving birds is described, invented by a local man. It gives a very fine result, even in large birds such as a young ostrich. The same method has been tried on fish specimens but without success. Jean-Nicolas-Sébastien AllamandAllamand,
Jean-Nicolas-Sébastien

(1713-1787). . Dutch-Swiss physicist,
zoologist, Leiden.
lectures publicly. He is a pupil of Willem Jacob’s Gravesande´s Gravesande, Willem Jacob
(1688-1742). Dutch. Professor,
Leiden.
and well trained in physics. This year he treats ornithology, where he is a follower of Jacob Theodor KleinKlein, Jacob Theodor
(1685-1759). German. Naturalist,
Dresden and Danzig. Director of the
Danziger Naturforscher-Gesellschaft. One
of Linnaeus’s opponents. Correspondent
of Linnaeus.
.

Botany will be separated from medicine and get a professorate of its own. Adriaan van RoyenRoyen, Adriaan van (1705-1779).
Dutch. Professor of botany, director of
the botanical garden of Leiden.
Correspondent of Linnaeus.
who has been occupied by his medical practice, is handing over this to his cousin David van RoyenRoyen, David van (1727-1799).
Dutch. Professor of botany at Leiden and
director of its botanical garden.
Correspondent of Linnaeus.
. In Leiden there are some new genera from the Cape of Good Hope. Ascanius expects of David van RoyenRoyen, David van (1727-1799).
Dutch. Professor of botany at Leiden and
director of its botanical garden.
Correspondent of Linnaeus.
to publish a flora from Leiden. Christlob MyliusMylius, Christlob (1722-1754).
German. Student of medicine, disciple of
Christian Ludwig Krause, Berlin.
Correspondent of Linnaeus.
has died very poor. He couldn’t decide where to go, so meanwhile he ran out of money. In England they have ridiculed the whole affair, meaning that the Swedish are better in handling money than the Germans. Mårten KählerKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
had left Amsterdam three weeks before Ascanius arrived there. Ascanius has written to him from a ship in Amsterdam in October last year, but has not received any answer. Ascanius has used Klein’s Systema Conchyliorum [Tentamen methodi ostracologiaeKlein, Jacob Theodor Tentamen
methodi ostracologiae
(Leiden,
1753).
] in order to organize a collection of natural history specimens, belonging to a friend of his, but with bad results due to the confusion in Klein’s work. Ascanius has discussed this with Gaub, who is of the same opinion. What Ascanius learnt from Linnaeus, however, has been very useful so far. Gaub’s work with the collection belonging to Albert SebaSeba, Albert (1665-1736).
Dutch. Pharmacist and collector of
natural history specimens, Amsterdam.
has advanced, but the question is if he will fullfil it, as he has got a call from St. Petersburg with good conditions. The general opinion is that he will not accept. A large collection of fossils, formerly belonging to Colonel PorstPorst, Dutch. Colonel. , has recently been sold at an auction in Amsterdam. It contained many very fine items, and the prices were high. At that special occasion Ascanius has met George CliffordClifford, George (1685-1760).
Dutch. Banker and merchant in Amsterdam,
Linnaeus’s benefactor. Owner of
Hartecamp and its botanical garden
outside Haarlem. Correspondent of
Linnaeus.
. Arnout VosmaerVosmaer, Arnout (1720-1799).
Dutch. Director of the cabinet of
natural history of the prince of Orange
at the Hague. Correspondent of Linnaeus.
, bought a lot of items. He also took part in the publishing of Louis Rénard’sRénard, Louis ?. , Historie naturelle des plus rares curiositezRénard, Louis Historie
naturelle des plus rares curiositez de
la mer des Indes
(Amsterdam, 1754).
. Ascanius, however, hopes to see another copy of this work at someone called MiedMied, Dutch. in Amsterdam. Ascanius will leave Holland at the end of June and will go to England if he can see Hans Sloane’sSloane, Hans (1660-1753).
British. Physician, naturalist and
collector. Secretary of the Royal
Society in 1693, president in 1727.
Sloane’s collections of natural history
objects were donated to the English
nation and were one of cornerstones of
the British Museum (1759). Correspondent
of Linnaeus.
collections. If that is not promised, Ascanius will go to Paris instead.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 191-192). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. “Af Linnés brevvexling” (1871), p. 366-369   p.366  p.367  p.368  p.369.
2. Bref och skrifvelser (1916), vol. II:1, p. 96-99   p.96  p.97  p.98  p.99.