Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1752 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 9 April 1754 n.s.
Dated 9 april 1754. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Archiater.

Den högste täcktes förleden söndag hugna mig och M[in] K[iära] Hustru med en liten son den wij i går låto komma till dop och Christendom; wid hwilket tillfälle wij fördristade oss, at kalla H[err] Archiatren till ett hederligit witne, helt trygt förlitandes oss där på, att W[älborne] H[err] Archiatren detta officium pietatis oss ej afslå skulle.

sonen blef kallad Johannes, om hwilken jag wördsamast anhåller att om Gud skulle kalla mig uti hans omyndige åhr, som äfter all aparence sker, att H[err] Archiatren täckes se äfter huru han uppfödes till en ärlig man, där han sielf får lefwa.

jag med min K[iäre] Hustru anmäla wår wördnad och förbl[ifwer]

Wälborne H[err] Archiatrens
wördsame tienare
Carl Linnaeus

Upsala d[en] 9 april
1754

Min Kiäreste Broder

Nu innan jag förseglar brefwet får jag Min K[iäre] Broders med expressen. beklagar mycket fru fr[iherinnan] Schönströms tillstånd.

får min Hustru krafter och styrka, så ärnar jag mig till stockholm emällan 4 dag påsk och fölliande söndag, jag näns ej för öfwergifwa henne.

I dag kom Motacilla alba tillbakas från sitt winterläger.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Last Sunday, Linnaeusís wife [Sara Elisabet LinnaeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeusís wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] bore a son [Johannes LinnaeusLinnaeus, Johannes (1754-1757).
Swedish. Son of Carl Linnaeus and Sara
Elisabet Linnaea.
], who was baptized on April 8. Linnaeus had asked Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
to witness the act and felt sure that Bäck would not abstain from coming.

The boy received the name Johannes. Linnaeus asks Bäck to help to give him an adequate education, if Linnaeus himself were to die before he comes of age.

P. S. 1 written after Linnaeus has got a letter from Bäck [[this letter has not come down to us], Linnaeus expresses his concern for Mrs. Schönströmís [Ulrika SchönströmSchönström, Ulrika
(1694-1757). Swedish. Senior lady to
the Royal household. Wife of
lieutenant-colonel Albrecht
Schönström. Born Adlersten.
] state. If Linnaeusís wife recovers, Linnaeus will go to Stockholm during the week after Easter, but he does not dare to leave her before that. {p P. S. 2 Motacilla alba has returned after the winter.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 270-271   p.270  p.271.