Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1775 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, c. 25 June 1754 n.s.
Dated 1754 d. junii. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäre Broder.

Det är mig ganska kiärt att förnimma, det Hennes M[ajestä]t nu fått de wackre samblingar ifrån medelhafvet, om hwilka jag genom bref hört åtskilligt märkwärdigt, som ibland dem skall finnas.

Den wärken som jag klagade mig öfwer på Ulriks dahl, tog så till at jag i måndags och tisdags måst måste hålla mig till sängs; just accurat har han desse 4 åhr kommit, at knapt en dag felar; jag fick då till lycka begynna min wanliga blodrening, at jag nu kan wara uppe, fast nog kienner jag hwar det sitter.

Nu får jag M[in] Broders bref med Hennes M[ajestä]ts nådigste befallning at wara på Drotningholm så snart det sig giöra låter.

Skall jag nu bryta af min wanliga cur, som hulpit mig hwart åhr, och jag endast på denna tiden kan betiena mig af, så far wähl min k[iäre] Broder; icke finner m[in] Br[or] mig ibland de lefwande i dag ett åhr. det allena har solverat min tartarus, utom hwilket jag länge sedan warit i de dödas skara, ty är till M[in] K[iäre] Br[or] min wördsamasta begiäran at M[in] Br[or] täckes hos Min Nådigsta Drotning supplicera för mig, att få först bruka ut min cur, som jag utan den omögligen kan lefwa. jag tror att Hennes M[ajestä]t som altid haft så mycken nåd för sin ringaste tienare, mäst nu är nådig, då det kostar mitt lif.

Men för Guds skull och för all wänskap skull före ställ min bön med all den undergifwenhet och lydno jag har för min Makalösa Drotning; se noga på Hennes M[ajestä]ts ögon, och om Min Br[or] märker, att Hennes M[ajestä]t (ehuru jag skulle få lof at wara så länge hemma till des curen woro brukad) på något sätt skulle mishaga min bön, så war så god och skicka mig genom natt och dag en expresse, det kommer ej an på 2 à 3 ducater mer äller mindre, så skall jag komma, fast med förlust af lifwet, innan mine linkläder blifwa twättade och jag kunne wara färdig. Min K[iäre] Broder skall swara mig inför Gud, om Hennes M[ajestä]ts nåd på något sätt kallnar, ty Hennes M[ajestä]t har det ej förtient af mig, och jag har en gång swurit at jag skall med all tro och lydna föllia min öfwerhet till grafwen, och i den satsen skall jag dö obefläckad.

Skulle och Hennes M[ajestä]t, wår makalösa Drotning, wara nådig, som H[enne]s M[ajestä]t altid warit, och låta mig förswara mitt lif, så länge jag kan, så skall jag försäkra att alt skall wara helt färdigt beskrefwet och inlagt, innan deras Majesteter resa, ty det kan wähl på 14 dagar expedieras, och jag skall komma, så snart jag brukat min cur.

jag har emedlertid bestält om min wagn, som jag på hemresan senast kiörde sönder.

Hugna mig med nådigt swar, äller och laga för alt i werlden att Hennes M[ajestä]t ej på något sätt blifwer stött och at jag får bud, då jag skall komma lika snart, som älliest för mig woro mögligt.

jag förblifwer beständigt
Min Kiäre Broders
trogneste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala
1754
d[ie] junii

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm
Drotningholm

upSUMMARY

Linnaeus is glad to know that the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] has received the nice collections of natural objects from the Mediterranean, of which Linnaeus has heard many interesting things.

Linnaeus has suffered from pain which had already started at Ulriksdal. He has had to be in bed for two days. It is his usual pain that has come at the same time the last four years, and Linnaeus is glad that he has access to his usual remedy, i.e. eating large quantities of wild strawberries.

Linnaeus has received a summons to come to Drottningholm as soon as possible. Linnaeus does not want to go until he has finished his strawberry treatment, which may take a couple of weeks. He outlines that it would mean certain death to go before, and he asks Bäck to approach the Queen and humbly appeal on his behalf. Of course, Linnaeus is ready to go if the Queen insists, for he has promised to obey her to the end.

Linnaeus has had his cart repaired that was broken during his latest trip.

Linnaeus hopes that Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
can give him a graceful answer, but Bäck must not let the Queen be offended. Linnaeus will come as soon as he can.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 284-285   p.284  p.285.