Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1788 • Carl Linnaeus to Erik Gustaf Lidbeck, 9 July 1754 n.s.
Dated 9 julii 1754. Sent from Uppsala (Sweden) to Lund (Sweden). Written in Swedish.

Höglärde H[err]Magister och Adjuncte.

Det är snart 3 weckor sedan jag fick den heders skiänken af Eder genom H[err]Holm, och H[err]Mag[istern] lärer trot jag warit den otacksammaste som ej låtit höra af mig ett ord. men mina timmar hafwa samma öde ännu, som de haft altid att de ej räcka till; jag har warit wid Lectioner, hofwet, Löfstad etc. snart alt på en gång.

Tack tusende falt för det myckna caffeet; handskar och alt sammans; i M[in] K[iäre] H[err]Mag[istern] har nu gifwit mig så mycket, att om H[err] M[agistern] lade det tillhopas blefwe det ett capital. H[err] Mag[istern], behöfwer ej bedia mig; jag tienar altid då tilfälle gifwes, äfter min wana.

jag har nu 2 nya docentes i Sverige: en i Lund, Aretin, och en i stockholm. twänne just lika goda. jag wet ej om Lundenses kunna mycket berömma sig för Holmenses om praeferencen uti selectu. bone Deus qui eruditi!

ibland de frön, som jag fick af H[err] Magistren i wåras tackar jag rätt mycket för Thelygonuni, som nu wäxer, och jag ej haft för uht.

Till förledet åhrs såning fick jag af H[err] M[agistern] några fröen af en näglica äller Dianthus, som, om jag mins rätt, skref H[err] M[agistern] at han funnit den i skåne wilt wäxande. NB

Det war en Dianthus, som
     1. hade petala multifida som gräsnäglicker
     2. en half alns hög stielk, och rak.
     3. squamae calycinae, de 4 wid basen, woro långa som sielfwa tubus calycis.

jag sådde desse fröen; men där upwäxte 3 slags Dianthi;
     1. de skånske sandnäglicker.
     2. den omtalte
     3. dianthus anglicus.

Om H[err] Mag[ister] har funnit den beskrifna NB så kiäre säg mig på hwad ställe, och i hwad jordmon.

Nu äro mine Musae i orangeriet så höga, att de gå[tt] till taket och jag ej wet hwad jag skall giöra med dem.

Genera plant[arum], en ny edition är nu färdig, att allenast, sista arket resterar.

Om H[err]Mag[istern] får någon ört i sin Trägård som I ej kiänner, så sänt den i bref, så skall jag straxt sända namn.

jag har ännu ej haft bref af Loefling, sedan han kom till America, men älliest mycket rart ifrå[n] alla orter.

förbl[ifwer] H[err] Magistrens
hörsamste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 9 julii
1754

Adjuncten
Höglärde H[err] Magister E[ric] G[ustaf] Lijdbeck
Lund
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Erik Gustaf Lidbeck Lidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
for the things he received three weeks earlier through Holm [presumably Jörgen Tyge HolmHolm, Jörgen Tyge
(1726-1759). Danish. Professor of
economy and natural history, Copenhagen.
Linnaeus’s student 1750-1751, 1754-1757.
Correspondent of Linnaeus.
]. Lidbeck may think that Linnaeus is very ungrateful, but Linnaeus has not had time for everything. He has had lectures and been at the Court, at Leufsta, and in many other places.

Linnaeus thanks Lidbeck for everything: coffee, gloves, etc. Lidbeck’s gifts to Linnaeus now amount to a small fortune. Lidbeck does not need to ask Linnaeus for anything, for Linnaeus supports him whenever he can.

Two of his pupils have now become docentes in Sweden, Lars AretinAretin, Lars (1717-1794).
Swedish. Doctor of medicine 1760,
assistent teacher (adjunct) at the
Faculty of Medicine, Lund. Accompanied
Linnaeus during some of his travelling
in Skåne.
in Lund, another in Stockholm, and they are both very good. Linnaeus wonders if the university in Lund can be proud of their choice, if they compare with Stockholm. “Oh God, these scholars!”

Linnaeus thanks Lidbeck for the seeds of Thelygonum, which he received among others last spring. It is growing, and Linnaeus did not have it previously.

Last year, Linnaeus had got from Lidbeck seeds of a Dianthus that Lidbeck had found wild in Skåne. Linnaeus refers to the information that Lidbeck had given with the seeds: petala multifida, 25 cm high, and with the four scales at the base of the flower as long as the flower itself. Linnaeus had sown the seeds and got three different variants of Dianthus, the common sand pink, the one that Lidbeck had described, and Dianthus Anglicus. Linnaeus is eager to know in what kind of soil Lidbeck had found growing the variant that he had described.

Linnaeus’s Musae have reached the roof of the greenhouse.

Genera plantarum is printed in a new edition. Only the last leaf remains [Linnaeus refers to Genera plantarum [...] editio quinta Linnaeus, Carl Genera
plantarum [...] editio quinta ab auctore
reformata et aucta
(Stockholm 1754).
Soulsby no. 301.
].

If Lidbeck finds some plant in his garden that he does not know the name of, he should send it to Linnaeus who will give its name by return mail.

Linnaeus has not heard from Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
after his arrival in [South]America, but he has heard much that is agreeable from other places.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB). [1] [2] [3]