Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1803 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 25 September 1754 n.s.
Dated 1754 d. 25 sept.. Sent from Stockholm (Sweden) to (). Written in Swedish.

M[in] K[iäre] Br[oder]

i går såg jag H[err] Dahlberg sambling, som nu straxt kommer öfwer till Deras Majesteter. Han har bedt mig gifwa sig addresse och någon som honom presenterar; jag hoppas M[in] Br[or] giör det sielf äller genom någon annor.

samblingen är rätt anselig och stor, så att om Hans M[ajestä]t ej hade tillförena en så otrolig sambling, kunne man med denna nog uppehållas.

Många af desse kräk äro de samma; åtskillige äro doch nye uti Hans M[ajestä]ts Museo; några ormar, som förmedelst det att ett stycke af dem varit afbrutit på stierten, och därföre blefwit otillräckelige, att nog distingueras, finnas här hela.

Här äro ett par Apor äller Markattor, som ej finnas uti Kongl[ig] Museo.

Här äro de prächtigste specimina af Rana Pipa, som bär sine ungar på ryggen.

M[in] Br[oder] mins, att Vincent, Ruysch, Seba, Meriana hafwa upkommit med en groda som blefwo till fisk, på contrairt sätt emot de groder som hos oss ifrån fiskfigur blifwa groder; jag har näkat i mitt systema naturae denna surinamska fisk generation af groda, där uti Klein förlagt mig; men här får m[in] Br[oder] se att jag har rätt och att fisken blifwer till en sort groda och ej contrairt.

Af denna sambling ser man hwad godt woro att uträtta i Suriname om någon naturkunnig dit komme, då en okunnig kunnat få så mycket på en månads tid äller twå.

Skada är att insecterne äro illa inlagde.

En skiön Armadillo äller Dasypus är där.

Kiära laga att desse blifwa med någon character åtskilde, att man kan wetta hwilket kommit från Westindien.

jag reste sielf ut, om jag ej om lördag skulle presidera och behöfde bewaka min näring. jag wet att Hans M[ajestä]t ej rörer det for än det kommer på Ulriks dahl och inlogeras i nya wånings rum, med alt det öfriga som kommer på en gång att achtas.

Hans M[ajestä]ts cabbinett blifwer det största i werlden; rättnu är swårt att lägga något till. Tänk om Hennes M[ajestä]t kunne få alla Merianae Papiliones, ty i Hennes M[ajestä]ts sambling äro redan hälften där af.

jag tror H[err] Dahlberg har sielf resolverat att taga sig ifrån Holland informator; ej skall jag där på urgera.

förbl[ifwer]
M[in] K[iäre] Broders
tienare
C[arl] L[innaeus]

Stockholm 1754
d[en] 25 sept[ember]

Archiatren Wälborne H[err] D[octor] […][a][a] : MS 1. [the name of the address
partly torn
]

upSUMMARY

Linnaeus had seen Carl Gustaf Dahlberg’sDahlberg, Carl Gustaf (?-?).
Swedish. Colonel and owner of a
plantation in Surinam. Daniel Rolander
went to Surinam to serve as tutor for
Dahlberg’s children. Correspondent of
Linnaeus.
collection that will soon be delivered to the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] and the Queen [Lovisa Ulrika Lovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
]. Dahlberg has asked for somebody to present him to the Court, and Linnaeus hopes that Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
will take care of that.

The collection is quite considerable, and if the King had not already had a very nice collection, Dahlberg’s would have been quite sufficient. Some items are identical with what the King already has; some items are in a better shape, but many are new, including a couple of monkeys and specimens of Rona papa.

In the collection, Linnaeus has also found proof that he is right in the issue of the frog that was transformed into a fish, quite the opposite of all other frogs. Several authors, Levinus VincentVincent, Levinus . , [Descriptio PipaeVincent, Levinus Descriptio
Pipae, seu Bufonis aquatici
surinamensis
(1723).
] Frederik RuyschRuysch, Frederik (1638-1731).
Dutch. Physician and naturalist.
Professor of botany at Amsterdam in
1685, later in anatomy.
, [Theatrum universaleRuysch, Frederik Theatrum
universale omnium animalium, piscium,
quadrupedum, exsanguium aquaticorum,
insectorum et anguium
(Amsterdam,
1718).
], Albert SebaSeba, Albert (1665-1736).
Dutch. Pharmacist and collector of
natural history specimens, Amsterdam.
[Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptioSeba, Albert Locupletissimi
rerum naturalium thesauri accurata
descriptio, et iconibus
artificiosissimis expressio, per
universam physices historiam. Opus, cui,
in hoc rerum genere, nullum par
exstitit. Ex toto terrarum orbe
collegit, digessit, descripsit, et
depingendum curavit Albertus Seba
,
I-IV (Amsterdam 1734-1765).
] and Maria Sibylla MerianMerian, Maria Sibylla
(1647-1717). German. Entomologist and
artist. Published Metamorphosis
insectorum Surinamensium
(1705).
[Metamorphosis insectorum SurinamensiumMerian, Maria Sibylla
Metamorphosis insectorum
Surinamensium. Ofte verandering der
Surinaamsche insecten. Waar in de
Surinaamsche rupsen en wormen met alle
des zelfs veranderingen na het leven
afgebeeld en beschreeven worden, zynde
elk geplaast op die gewassen, bloemen en
vruchten, daar sy op gevonden zyn; waar
in ook de generatie der kikvorschen,
wonderbaare padden, hagedissen, slangen,
spinnen en mieren werden vertoond en
beschreeven, alles in America na het
leven en levensgroote geschildert en
beschreeven. Door Maria Sibylla
Merian
(Amsterdam 1705).
] have meant that the frog was transformed so. Jacob Theodor KleinKlein, Jacob Theodor
(1685-1759). German. Naturalist,
Dresden and Danzig. Director of the
Danziger Naturforscher-Gesellschaft. One
of Linnaeus’s opponents. Correspondent
of Linnaeus.
had criticised him for refusing to believe it.

The collection is a reliable witness of what can be achieved in Surinam by a trained scientist, since a layman like Dahlberg has done all that in a couple of months. However, it is a pity that the insects are badly preserved. There is also a nice Armadillo.

Linnaeus asks Bäck to be careful to keep this collection separate from others, so that it is quite clear which items have come from Surinam.

Linnaeus would have gone to arrange this himself, if he had not been obliged to attend to other matters next Saturday. Linnaeus is sure that the King will not touch it until it is properly placed in the new chambers at Ulriksdal together with all the other items.

The Queen’s collection will be the largest in the world, and Linnaeus cannot think of anything worth adding. It could be that she should try to get all the butterflies covered by Meriana, for she already has half of them.

Linnaeus thinks that Dahlberg has decided to find somebody in Holland to teach him natural science. Linnaeus does not want to be involved in that.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 304-306   p.304  p.305  p.306.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS 1. [the name of the address partly torn]