Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1810 • Magnus Lagerström to Carl Linnaeus, 7 September 1754 n.s.
Dated 7. Sept. 1754. Sent from Göteborg (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Högädle och Höglärde Herr Archiater Doctor och Professor,
Samt Riddare af NordStierne Orden.

Min Ost Indiska Skörd hafwer i år warit ganska liten, dock kan jag icke underlåta at deraf meddela något, omskönt intet särdeles betydande, hwilket jag med det den 1 huius härifrån til Stockholm afseglade Ost Indiska Skeppet Adolph Fredrick, dit upsändt, och hwaröfwer jag här Styrmannens qvitto bifogar, med mina ordres til Capitainen at aflefverera den där uti nämde Lådan märkt C: L. à Upsala [a][a] : MS1 [added over the line,
fol. 379r]
med mera[a][a] : MS1 [added over the line,
fol. 379r]
, til Sedelhafvanden, som Herr Archiatern täckes någon Sin wänn i Stockholm till Sända, at om affordringen besörja.

Innehållet af Lådan består af 8 flaskor med fiskar i Spiritu Vini, och 1. ask med några fruckter och frön, af de förre wet jag icke namn på flere, än at denstora en pomerantz liknande, Skall wara en pompelmus, och den lilla en rund Citron lik, skall kallas Lemtje. Af fröen förmenas, det Så kallade Oljo-fröet Skola kunna tola wår Climat, lika Så Oljo Bönorne. Jag skickar i dag til Kongl[ige] Wettenskaps Academien en berättelse om Chinesiska Landthushållningen, hwaruti desse frön omröres. Jemte lådan följer en Stor Mussla, hwaraf fisken Som Skall wara lik en Östra, har wägt cirka 17. Marker, hon är tagen wid Printzens Eyland uti Strået Sunda, och blifver där äten. Rörwäxterne Som äfven medfölja äro de Störste af det Slaget jag någonsin Sedt.

Med Samma Skepp har jag, efter deras Majestäters nådiga befallning upsändt en lefvande Liten grön papegoya af minsta Slaget, och en lefwande Chinesisk Rå Get, Samt några Lådor, med uti Spir[itu] vini conserverade Fiskar, ormar och foglar; med Fiärillar och Insecter; Corall arter Snäckor och annat Smått, Samt en ganska Curieus Hummer från printzens Eylandt, med 2 Kistor med StenWäxter utur Hafvet, hwilket alt twifwels utan lärer komma under Herr Archiaterns Skärskodande; Ibland de uti Spiritu vini inlagde, finnes en specie 2nne hafskräk, Som hafva 1. hufwud, men 7 eller flere Stjärtar, dem jag uti ingen bok Sedt afritade.

Jag har adresserat alt detta, i brist af annan tjenlig bekandtskap, til Herr Archiatern Bäck. Gud gifve! at han icke ogunstigt uptager min dristighet.

Näst önskan at det lilla, Som efter bifogade Sedel, för Herr Archiatern nu upsändes måtte wara til behag,

hafver jag den äran Städse at wara HögÄdle Herr Archiaterns, Doctorens och Professorens Samt Riddarens
hörsammaste Tjenare
M[agnus] Lagerström

Götheb[org] d. 7. Sept[ember]
1754.

upSUMMARY

On the first of September Magnus LagerströmLagerström, Magnus
(1691-1759). Swedish. Director of the
Swedish East India Company.
Correspondent of Linnaeus.
sent a chest to Stockholm on board the Adolph Fredrick [one of the Swedish East India Company’s ships] with orders to the captain to deliver it to Linnaeus or his agent. A receipt is enclosed.

The contents of the chest are as follows:8 bottles containing fishes in alcohol. A box containing some fruits and seeds; one fruit is said to be a grapefruit, one is round and lemon-like and is reported to be called ”Lemtje”. The so called ”oil seeds” and the ”oil beans” are said to endure our climate.

Today Lagerström is sending a report to the the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] in which he describes Chinese agriculture and also mentions these beans. Together with the chest Lagerström is sending a giant mussel; the animal inside is said to be like an oyster and to weigh 3.5 kilos. It was caught in the Strait of Sunda. There are also plants reminiscent of reeds and canes; Lagerström has never seen such big examples of these species.

On royal orders, Lagerström has sent by the same ship the following items: a little green parrot, a Chinese female deer, boxes containing fishes, snakes, birds, butterflies, insects, corals, shells, and a strange lobster. A peculiar marine species in alcohol has one head and seven tails. [In the dissertation, Specimen academicum sistens Chinensia LagerströmianaLinnaeus, Carl Specimen
academicum sistens Chinensia
Lagerströmiana
, diss., resp. J.
L. Odhelius (Uppsala, 1754). Soulsby no.
1844.
, Linnaeus described some of the zoological specimina Lagerström sent].

Lagerström sends all this to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
hoping he will excuse him for taking this liberty.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, VIII, 379-380). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1922), vol. I:8, p. 173   p.173.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added over the line, fol. 379r]