Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1812 • Peder Ascanius to Carl Linnaeus, 5 September 1754 n.s.
Dated 5 septbr. 1754. Sent from Leiden (Netherlands) to Uppsala (Sweden). Written in Danish.

Velbaarne her Archiater

Ieg haaber at mine forrige ere Deres V[el]b[aa]r[enhed] rigtig tilhænde komne, og tilskriver Deres mangfoldige forrætninger fremfor nogen anden aarsag, at ieg til dato ei har været saa lykkelig, at see noget svar der paa. Endnu, da jeg en af dagene forlader holland, for at gaae til London, har den ære at berætte et og andet botanisk. Den nye Prof[essor] v[an] Royen har for nogen tiid holt sin inaugural Oration de historia et usu hortorum academicorum, og begynder formodentlig sine lectioner ved vacancens ende. Prof[essor] Wachendorff har ieg og haft den ære at besøge, hvis compliment ieg tillige haver at formælde Deres V[el]b[aa]r[enhed]. Han har en artig samling af mineralier, og der til nylig kiøbt Bruckmanns i Brünswig. Den botaniske have i Utrecht er virkelig et mynster af orden og næthed, ja jeg troer, rigere end den Lydenske. Her findes besynderlig hos Bloe­misterne adskilligt nyt mest fra Cap. Til exempel derpaa har ieg her­med den ære at meddele beskrivelse over 4 som ieg har agtet nye ge­nera, og hvilke ieg ingenstæds har fundet uden hos van Hazem Bloe­mist her ved Byen, en virkelig curieux man i sit slægt. Hand er egent­lig og den første der har haft Cunonia og beskylder her Büttner, at have hanlet mod sit løfte. Af bemældte genere findes hos ham 5 à 6 spe­cies, som dog denne sommer, der her har været sær kold, ei have flo­reret, den holdes ellers her af alle for et distinct genus. her Cuno haver en liden have der indeholder faae ting. Det skal være en ganske læt sag, at faae tilladelse at gaae til Cap, som her Gronovius og Cuno bægge foregive, hvilken siste endnu beklager at D[ominus] Kaehler ei her addres­serede sig til ham. Hand corresponderer ellers med den Hortulanus, fra hvilken man her for nærværende haver alting. Vi ere egentlig 2 stud[iosi] Botanices her ved Academiet, og har leilighed nok til at faae ad­skilligt artigt, men denne hollanske sommer har ei været favorabel til at tørre urter. Min Camerat er en Rus her Schepin en Siberier. Ieg kand med Raison anmælde Deres V[e]lb[aa]r[enhed] hans virkelige høiagtelse for Dem, og har han isinde, saa snart hand kand faae tilladelse af Academiet hvis membrum han er, at besøge Upsala, hvor til ieg og har søgt at opmuntre ham.

Ellers har vi og her denne sommer haft 2 Prof[essores] botanices her sc[ilicet] her Staehelin fra Basel og her Oeder fra Kiøbenhavn, der begge for ­kort ere gaaene til London. Man har giort sig stor Umage at faae Prof[essor] Gaubius til Rusland, men 10 000 Rubel har ei kundet bevæge ham. De Gorter er der imod for den halve Sum hengaaen med sin ganske familie. Af forbemælte har da den ære at oversænde Deres V[e]lb[aa]r[enhed] saa gode exampler som har kundet haves. Resten överlades Deres V[e]lb[aa]r[enhed]. Skiønsomhed og gunstige omdømme. Figurer der af har jeg haft leilig­hed at faae, og om jeg maae være saa lykkelig at see hvor vit ieg har feilet eller ei fra D[eres] V[elbaarenhed], vil maaskee overgive dem Vores Acter. Med her Collinson faaer formodentlig bekantskab i London om D[eres] V[elbaarenhed] be­hager at addressere mig et brev. Naar faaer udbedet mig Deres Velb[aa]r[enheds] bevaagenhed, har ieg den ære at være

Velbaarne her Archiaters
ærbødigste Tiener
P[ETRUS] ASCANIUS.

Leyden d[ie] 5 sept[em]br[is] 1754.


No1.[a][a] : MS 1 Cunonia [added by
Linnaeus
]

Radix bulbosa
Caulis erectus, laevis, crassus, succulentus, fere bipedalis.
Folia radicalia, lanceolata, glabra, longitudine dimidii Caulis.
Inflorescentia. Flores sessiles, spathacei, solitarii, vagi.
Calyx. Spatha monophylla, uniflora, brevis, marcescens.
Corolla monopetala, tubus cylindraceus, incurvatus, limbus 6- partitus, Laciniis sex aequalibus, ovato-lanceolatis modice patentibus, tubo brevioribus.
Stamina. filamenta tria, filiformia, longitudine fere Corollae, antherae sagittatae.
Pistillum. Germen ovatum supra receptaculum. Stylus simplex erectus, longitudine staminum, stigma trifidum incurvum apicibus bifidis.
Pericarpium. Capsula oblonga, trigona, trivalvis, trilocularis.
Semina plura subrotunda
Habitat in Capite bonae Spei.
An species Cunoniae v[el] autholyzae?[b][b] : MS 1 An species Cunoniae v[el]
autholyzae? [added by Linnaeus]


No2.[c][c] : MS 1 Arctotis inversa [added by
Linnaeus
]

Radix fibrosa
Caulis fruticosus, glaber, striatus, ramosus.
Folia duplicata pinnata, sessilia.
Inflorescentia. Flores ex alis foliorum, pedunculis longissimis, tempore florescentiae erectis, dein nutantibus, et iterum corona seminum explicata erectis.
Calyx communis subglobosus, imbricatus, squamis superioribus margine membranaceo, arcte tibi invicem incumbentibus, corona seminum expansa patentibus.
Corolla composita radiata, propria. Faeminae ligulata emarginata patens.
Hermaphroditi tubolosa, corollulae faemineae circiter octo in radio ligulatae, hermaphroditae tubolosae numerosae in disco.
Stamina. Hermaphroditis filamenta quinque brevissima, minima, fauci corollulae inserta, antherae tubulosae.
Pistillum. Hermaphroditis germen ovatum, stylus filiformis, stigma bifidum. Faeminis germen ovatum absque stylo et stigmate.
Pericarpium nullum.
Semina oblonga, rotunda, sulcata, scabra, pappo simplici donata coronata, corona magna, membranacea, stellata laciniis quinque aequalibus petaloidea.
Receptaculum paleis magnis cylindraceis instructum.
Locus cum praecedenti.


No3.[d][d] : MS 1 CANELLA [added by
Linnaeus
]

Radix bulbosa
Caulis nudus, pedalis et ultra
Folia radicalia lanceolato-linearia, nervosa marginata, scabra.
Inflorescentia flores spathacei racemosi.
Calyx spatha diphylla, colorata, uniflora, brevis, persistens, superior bidentata longior, inferior simplex.
Corolla monopetala. tubus angustus erectus, limbus sexpartitus, laciniis ovatis, concavis patentibus longitudine tubi.
Stamina. filamenta tria filiformia fauci tubi inserta, limbo breviora, antherae didymeae.
Pistillum. Germen ovatum supra receptaculum, stylus filiformis longitudine tubi, stigmata tria, recurva, lacera, bifida, staminibus breviora.
Pericarpium. Capsula ovato-oblonga, trilocularis trivalvis.
Semina plurima, subrotunda.
Locus cum praecedenti.


No4.[e][e] : MS 1 Campanula [added by
Linnaeus
]

Radix fibrosa
Caulis fruticosus teres glaber erectus.
Folia simplicia sessilia, lanceolata, denticulata, pilosa.
Inflorescentia. Pedunculi longi, erecti, pilosi, ex alis foliorum, ante florescentiam reflexi, penduli.
Calyx. Perianthium quinque dentatum persistens.
Corolla petalum hypocrateriforme, laciniis quinque ovatis, concavis, patentibus, tubus brevis.
Nectarium pentaphyllum, foliolis seu squamis conniventibus, germen tegentibus.
Stamina. filamenta quinque, longitudine tubi corollae, filiformia, apicibus squamarum nectario inserta. Antherae simplices.
Pistillum. Germen ovatum magnum, stylus cylindriceus longitudine corollae. Stigma petaliforme limbo V- IV fido.
Pericarpium. Capsula ovata, superius membrana clausa, trilocularis.
Semina numerosa ovata, plana, laevia.
Obs. numerus partium fructificationis variat in floribus superioribus et inferioribus inter V et IV.
Locus cum praecedentibus.

upSUMMARY

Peder AscaniusAscanius, Peder (1723-1803).
Danish. Naturalist. Inspector of mines,
Norway. Correspondent of Linnaeus.
hopes that his previous letter [Ascanius to Linnaeus, 16 April 1754Letter L1746] had arrived to Linnaeus, although he has not received an answer. As he is leaving for England in a few days, he wants to report a little more from Leiden. David van RoyenRoyen, David van (1727-1799).
Dutch. Professor of botany at Leiden and
director of its botanical garden.
Correspondent of Linnaeus.
is installed as professor and will start teaching at the beginning of term. Everard Jacob van WachendorffWachendorff, Everard Jacob van
(1702-1758). Dutch. Physician and
botanist. Studied in Leiden and Utrecht.
Professor of medicine, chemistry and
botany at Utrecht. Correspondent of
Linnaeus.
has a very good collection in mineralogy, and in addition to that recently purchased Franciscus Ernst Brückmann’sBrückmann, Franciscus Ernst
(1697-1753). German. Naturalist and
collector. Physician at Helmstädt,
later at Brunswick and
Wolffenbüttel. Father-in-law of
Friedrich Boerner. Correspondent of
Linnaeus.
collection. The botanic garden in Utrecht could act as a model. Many of the plants come from the Cape of Good Hope region. Ascanius encloses descriptions of four new genera found there [fol. 201-202], which he has seen nowhere else except at the florist van HazemHazem, Dutch. Florist,
Leiden.
, an exceptional man of his kind. In fact, he is the first who has had Cunonia and accuses David Sigismund August BüttnerBüttner, David Sigismund August
(1724-1768). Hungarian. Professor
of medicine and botany in 1756, Berlin,
in 1760 professor of botany and zoology,
Göttingen.
of having not kept his promise. Johann Christian CunoCuno, Johann Christian
(1708-1790). German. Poet, botanist and
merchant. He made a fortune in the West
Indies and settled in Holland where he
kept a botanical garden. The later years
of his life were spent in Weingarten,
near Durlach in Germany. Correspondent
of Linnaeus.
has a small garden with few plants. Johan Frederik GronoviusGronovius, Johan Frederik
(1690-1762). Dutch. Naturalist, senator
of Leiden. Linnaeus’s benefactor and
friend. Published Flora Virginica
(1743, 1762) together with John Clayton.
Correspondent of Linnaeus.
and Cuno both say that it is very easy to get a permission to visit the Cape of Good Hope region. Cuno complains that Mårten KählerKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
did not went to see him when he was in Ledien. He is corresponding with the gardener from whom one gets everything [as to plants] in Leiden. Ascanius and a fellow student in botany are lucky to receive plenty [of plants], but the Dutch summer has not been favourable to dry specimens. His comrade in his botanical studies, a student, named SchepinSchepin, Russian. from Sibiria, who holds Linnaeus in high esteem and who wants to go to Uppsala.

Benedict StähelinStähelin, Benedikt
(1695-1750). Swiss. Botanist. Studied
under Sébastien Vaillant and
Albrecht von Haller, professor of
physics in Basle.
from Basel and Georg Christian von OederOeder, Georg Christian von
(1728-1791). German/Danish. Botanist
and economist. Studied under Albrecht
von Haller in Göttingen and became
professor of botany at Copenhagen.
Minister of finance for Norway. Started
the publishing of Flora Danica.
Correspondent of Linnaeus.
from Copenhagen have been in Leiden this summer. From Russia efforts have been made to recruite Hieronymus David GaubGaub, Hieronymus David
(1705-1780). German. Physician,
professor of chemistry and medicine at
Leiden.
, but he has not accepted, though he was offered 10, 000 rubels. David de GorterGorter, David de (1707 or
1717-1783). Dutch. Botanist and
physician. Succeeded his father Johannes
de Gorter as physician-in-ordinary to
the Empress Elizabeth of Russia. Son of
Susanna de Gorter, brother of Herman
Boerhaave de Gorter. Correspondent of
Linnaeus.
, however, has accepted the same position for half the sum, and has gone there with all his family.

Ascanius asks Linnaeus to send him an introductory letter [this letter has not come down to us] so that he can meet Peter CollinsonCollinson, Peter (1694-1768).
British. Merchant and amateur naturalist
in London, corresponded with many
scientists. Correspondent of Linnaeus.
in London.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 193-194,201-202). [1] [2] [3] [4] [5] [6]

upEDITIONS

1. “Af Linnés brevvexling” (1871), p. 369-370   p.369  p.370.
2. Bref och skrifvelser (1916), vol. II:1, p. 99-100   p.99  p.100.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS 1 Cunonia [added by Linnaeus]
b.
MS 1 An species Cunoniae v[el] autholyzae? [added by Linnaeus]
c.
MS 1 Arctotis inversa [added by Linnaeus]
d.
MS 1 CANELLA [added by Linnaeus]
e.
MS 1 Campanula [added by Linnaeus]