Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1816 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [15 November 1754] n.s.
Dated Undated, but must have been written in November 1754. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Min Herre.

Det är mig först hierteligen kiärt at Hasselquists saker blifwa liqwiderade.

Löfling har i sitt bref beskrifwit alla de rare fiskar som lefwa ute på Oceanen, aldrig komma till strander, och nämnas endast a vulgo peregrinatorum, med en hop Zoophyta och den giftige Mancinella.

At få brefwen till H[err] Löfling wet jag ännu ingen wäg, men wäntar med nästa post få adresse.

jag will icke klaga på H[err] Rhen äller någor annor, ty jag har lärt af 47 åhrs lefnad, att den, som låter andra wara i fred och werlden passera utan att röra henne, han får flyta fram sin tid i ro, men så snart man rörer sig, så blifwer friction, och ofta sticker en liten getting ett farligt sår. nej det angår ej mig, sedan jag sändt henne det bästa jag förmått, transeat cum reliquis. [— — —][a][a] : MS1 [a part of the letter
omitted by Bergius
]

Att Antirrhinum Linaria är giftig, det har ingen twiflat på, ty lucht och smak bewisar det, och flugor dö af den, som af Rottpulver; men att Antirrhinum Orontium skulle wara giftigt, det hade jag icke förmodat, wet dett icke af någon wara skrifwit, och ser intet teckn, om ej de gambles signatura externa skulle åter upwäckas och man giorde attention på fruchten, som liknar en döskalle. jag beklagar att winter nätterne nu förstört wäxten att jag icke får giöra försök, säkert profwade och smakade jag henne sielf, och borde man wänta till nästa wår, att giöra försök; ty det är obegripeligt, att en ört skulle wara så giftig, utan lucht och smak, utan att wara af hela wärlden anmärkt, så att af bara tugga ett par små blader påfölgden skulle blifwa så stark. brukas aldrig af Medicis ehuru hon står uti Pharmacopoea och på Apothequen, ty ingen wet nu att hon har någon kraft.

Hwad de andre små observationerne angår, så äro de af mindre wärde.

1. Filipendula ätes till kåhl; hon smakar ej illa; är ej häller skadelig; men bladen äro sega, och just ex hoc puncto tienar icke synnerligen till grönkåhl.

2. Saften af Plantago för rödsot. där man ej har bättre; men swagt medikament, Gud nåde den som ej har bättre.
Rumex är bättre än Tormentilla. det är wist och ett helt braf medicament.
Leontodon i frossa. det tror jag icke giöra det minsta; och att hon förorsakar upkastning är intet sant. jag provocerar till experiment i nosocomio, som straxt kan ske.

2. Färgegräs. Tanacetumat färga grönt; är bekant. Ulmaria har jag ej hört; kan wähl wara; dock tror jag ej det bästa wara. Rötter af Comarum att färga Rött. woro wärdt att se effecten; rötterne äro wähl rödlete äller litet röde; intet tyckas de wara nog röde till färg; experiment kunne lätt anställas.

3. sädestimman då ahlen utslår sina knoppar, kommer närmast öfwer ens med Biörken; och rätt.

4. Orchis dödar flugor; twiflar; men flugor dö 100 tals i alla tillstängde rum.

5. Humble. Om en enda sten giör till saken för en wäxt, som will stå i stenrösior, twiflar jag; doch skadar den icke. må wara.

6. Centaurea. det war artigt påhittat. ingen har för uht funnit henne i Sverige. wäxer will öfwer hela Nyland och Tafwastland.

7. Zoophyton in Cochlea. förstår jag icke; kanske han haft den snäckan, som utsätter sin sträng.

8. inflamation. bör resoneras något tydeligare.

9. är lapperij.

Frön kunna fås ifrån Sweitz, ifrån Haller äller Gesner, hwilken dera man anmodar, så giöra de sig en heder att skaffa dem nästa sommar. jag tycker att det meriterar framför alt annat; felar jag, så felar jag mycket.

Gentiana kan fåss ifrån Norge.

Hade jag 10 åhr tillbakas af mine åhr och mindre dryg familie, så giorde girigheten att man sade patria ubicunque bene; nu sedan ego vitam exegi, wågar jag ej släppa kiötstycket som hunden och gapa äfter skuggan.

upSUMMARY

Linnaeus is pleased that Fredrik Hasselquist’sHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
case has been closed [Linnaeus refers to the amount of debt, left behind by Hasselquist; Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
finally paid the money, after request from Abraham Bäck

, Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
and Anders Johan von HöpkenHöpken, Anders Johan von
(1712-1789). Swedish. Count and
statesman. One of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.The
Chancellor of the Uppsala University
1760-1764. Correspondent of Linnaeus.
].

Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
has in a letter [Löfling to Linnaeus 18 April 1754Letter L1744] described rare fishes living in the Ocean, known only as vulgo peregrinatorum together with some Zoophyta and the poisonous Mancinella.

How to arrange for letters being sent to Löfling is an unsolved problem.

Linnaeus does not wish to complain about Jean Eric RhenRehn, Jean Eric (1717-1793).
Swedish. Architect, assisted Linnaeus
and the Royal Swedish Academy of
Sciences with drawings of natural
history specimens.
, if you allow others to live in peace you will remain undisturbed.

Antirrhinum Linaria is poisonous, smell and taste prove it and flies die of it; but that Antirrhinum Orontium should be poisonous is not known. Cold winter nights have destroyed the plant and experiments can not be made. Doctors do not use it, but it is in the Pharmacopoea [Linnaeus refers presumably to the Pharmacopoeia HolmiensisZiervogel, Johan Martin
Pharmacopoeia Holmiensis :
galeno-chymica
, ed. by Johan Martin
Ziervogel (Stockholm, 1686).
] and in Pharmacies.

The other observations are of lesser value.

1. Filipendula is eaten with cabbage; does not taste bad; is not harmful.

2. Plantago juice can be used for dysentery. Its medical power is weak.

Rumex is better than Tormentilla.

Leontodon for ague. No effect; it does not cause vomiting. Experiments should be made with nosocomio.

2. Grass for dyeing. Tanacetum for green is known. Ulmaria might be possible but probably not the best. Comarum roots for red might be worthwhile to study.

3. “Sädestimman”, when the alder buds burst, goes well with the birch.

4. Orchis kill flies; doubtful.

5. Hop. Doubtful if one single stone does any good for a plant which live in a pile of stones.

6. Centaurea. Nice observation. Has not previously been found in Sweden. Grows wild in Nyland and Tavastland.

7. Zoophyton in Cochlea is difficult to believe.

8. Inflammation. Must be better discussed.

9. Is nonsense.

Seeds can be obtained from Switzerland, from Albrecht von HallerHaller, Albrecht von
(1708-1777). Swiss. Naturalist and
poet, professor of medicine, botany,
anatomy and surgery at Göttingen
1736-1753. Correspondent of Linnaeus.
or Johannes GessnerGessner, Johannes (1709-1790).
Swiss. Naturalist, Zürich.
Correspondent of Linnaeus.
, they will be happy to send them next summer.

Gentiana can be had in Norway.

If Linnaeus was ten years younger and his family was smaller, he could settle anywhere, but now he doesn’t dare to take the risk. [Linnaeus refers to the proposal he received on succeeding Haller in Göttingen after his return to Switzerland].

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XIV, 650). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 274-279   p.274  p.275  p.276  p.277  p.278  p.279.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 188-190   p.188  p.189  p.190.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [a part of the letter omitted by Bergius]