Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1840 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 31 December 1754 n.s.
Dated 1754 d. 31 Decembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Då Herrarne i Stockholm löpa at gratulera till nyåhr, och mina Camerader skrifwa 100de tals bref, har jag ingen som mig oroar, mer än endast den obligation, uti hvilken jag står hos M[in] K[iäre] Br[oder] och önskar mig beständigt. Gud beware Min K[iäre] Bror i detta och många flere åhr wid alt werldsligit nöje, så har wår medicin upkomst, des idkare skydsherre, och jag en trogen wän, och snart sagt den endaste jag äger. Lätt mig framgent få wara uti M[in] K[iäre] Broders ofärgade wänskap innesluten, at jag wid mitt slut må gratulera mig att jag haft en wän som aldrig swikit mig.

jag har dubbel orsak at önska min K[iäre] Br[or] i detta åhr all wälsignelse, som Min Br[or] den så högt behöfwar. för har M[in] Br[or] lefwat på egen räkning, nu får M[in] Br[or] dela sitt öde af liuft och godt.

M[in] Br[or] måste nu taga i den lyckepottan sin lått, där hwarken försichtighet äller wishet kan bispringa, utan endast wälsignelse af Gud. Blifwer makan olyckelig, siuklig äller hwad öde öfwergår henne, måste M[in] Br[or] lika wid kiännas. Barnens öde lika så. Gud allena kan giöra det äfwentyrligaste säkert. Då en man gifter sig, ser jag honom öfwergifwa fader och moder och alla, at endast blifwa hos sin kiäresta; men huru min Brors sinne nu warder ändrat äfter naturlig lag, utbeder jag mig få äga äfter wanligheten en liten dehl af min Brors hierta, utan praejudicio tertii.

jag har haft en bedröfwelig juhl, ty juhlafton siuknade min hustru i denna gångbara maligne febren och är rätt hårt ansatt. Det kostar på wara gift, med siuk hustru och många små barn. få se om jag slipper siukdomen, som ej tohl swåra stötar.

Om M[in] Br[or] råkar Leutn[ant] Kruse, som ritar åt Hennes Ma[jeste]t, så bed honom wara så god och sända mig de tabeller som han giort färdige, at jag finge dem numerera.

Förbl[ifwer]
Min Kiäreste wäns
lydigste tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1754
D[ie] 31 Decembr[is]

Archiatren / Wälborne H[err] Doctor Baeck / Stockholm

upSUMMARY

When everybody in Stockholm pay visits at New Year’s Day and Linnaeus’s colleagues write lots of letters for the same reason, Linnaeus has nothing more urgent to do than to write to his dear friend Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
and wish him a Happy New Year and a continuation of their good relation.

Linnaeus has the greater cause to do so, as Bäck will marry during the year to come [Bäck married Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
in March 1755], which means that Bäck’s life will depend not only on himself, but also on his wife and children, how they fare and get on. God alone can know anything for sure in that connection.

Linnaeus had not had a pleasant Christmas, as his wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] had been taken ill in fever on Christmas Eve. She was badly hurt. Linnaeus thinks that it is cumbersome to be married and have many small children. He hopes that he will not be taken ill himself.

Linnaeus asks Bäck to tell Kruse [Herman Conrad von KruusKruus, Herman Conrad von
(1720-1787). Swedish. Lieutenant at the
regiment of Österbotten, major at
the regiment of Dalecarlia.
], who is drawing illustrations for the Queen’s [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] catalogue [Linnaeus refers to the ongoing work with the Museum s:ae m:tis Ludovicae Ulricae reginaeLinnaeus, Carl Museum s:ae
m:tis Ludovicae Ulricae reginae

(Stockholm 1764). Soulsby no. 1095a.
, published in 1764], to send Linnaeus what he has finished so that Linnaeus can number the tables.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 321-322   p.321  p.322.