Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1843 • Carl Fredrik Adler to Carl Linnaeus, 20 December 1754 n.s.
Dated 20 Decembr. 1754. Sent from ? () to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

HögÄdle Herr Archiator och Riddare
Nådige Herre,

Til H[err] Commercie-Rådet Lagerström har jag haft den äran at öfwersända en liten samling uti Natural Historien, och skulle önska at någon ting funnes theribland, som kunde fägna curieusa ögon. Dessa Naturalier torde blifwa Nådig Herrn communicerade, therföre är mig angeläget at hos H[err] Archiatorn giöra min enskyllan at det i sådan oordning lemnas; ty som jag tänkte hem sielf, så wille jag anwända hemresan til mina Små Sakers reglerande; men nu kom detta ombytet helt oförmodeligen at skie, at wj måste blifwa härute ännu et år, och jag wille giärna blif[w]a af med detta, på det jag måtte hafwa rum för något mera, och tror mig hädanefter blifwa mera nyttig, sedan jag får bättre lägenhet: ty hit til dags hafwe wj strukit långs Mallabar kusten, hwarest jag sällan fådt sätta fot på det torra, effter en punct i Capitaines instruction som säjier: ej må Capitaine släppa Doctorn, Oppertimmerman och Segelmakaren ifrån skeppet på någon obekant eller farlig ort, för deras omistelighet skull. Dessutan har jag ock hela den tiden, i 9 månaders tid, ej haft någon hytta: ty Skeppet måste wara redigt hwar minut at förswara sig för de många siöröfwares ströfwerier i thet far-watnet. Jag hade en ansenlig hop rätt artiga insecter, fast icke något nytt genus; men myror och mal hafwa förtärt dem, oaktat både muscus och Therebinthina hwar med jag sökt fördrifwa dem, 2nne rara gräshoppor äro dock sparde, deras hemvist är Suratte. Örterna äro illa inlagde; men i detta heta climat, torkas de som hö en half tima efter de äro plåkade, så at medan man examinerar den ena, så är den andra hopkrumpen.

Min samling är ganska liten af animalia; ty ingen ting får man utan penningar, och detta lilla har jag ej heller fådt til skiänks. H[err] Com[mercie-Rådet] Lagerström lofwade wähl at befalla SuperCargeurerne at låna mig hwad jag skulle behöfwa, men, wid anfordran sade de sig hafwa Directions ordres at ej utlenma det ringaste til någon; ty ehuruwäl man betalar 40 procent på sådant lån; så riktar dock handelen mera. Til widare enskyllan i denna ofulkomligheten torde thet äfwen hielpa mig, at jag som en ung Medicus, och ofta hafwer många och warianta siukdomar, behöfwer mina små lediga stunder ifrån deras skötsel, at consultera authores i synnerhet, som jag måste wara både Medicus, Fältskiär och Apothekare, med tilhielp af 2ne Gesäller, som äro snälle rakare, praetereaq[ue] nihil.

Här berättes at en Studiosus Historiae Naturalis skall til nästa år komma hit för Acad[emia] Scient[arum] räkning, jag längtar redan at se honom, och undrar hwem thertil blifwer utsedd. Braaden gick för 14 dagar sedan åt Bengala, och bad anmäla hos Nådig Herr Archiatorn, sin så obekanta person, som ödmiuka respect. Näst min wördsamma hälsning till Nådig Frun och hela förnäma Familien, har jag den äran, at städse framhärda

Högädle H[err] Archiatorns och Riddarens
Min Nådige Herres
Aldraödmiukaste Tienare
Carl Fridrich Adler

raptim Skeppet Printz Carl
på Wampo redd d[en] 20 Decembr[is]
1754. /

Högädle H[err] Archiatorn täcktes wara så gracieux och anmäla min Diupa wördnad hos Nådig Landshöfdingens, hos H[err] ErkeBiskoppens och Herr Archiator Roséns, jag är öfwertygad om den nåden at ingen af dem föraktar min ringa och wählmenta hälsning, utan twärt om lära fägna sig at höra det jag Gudi lof! mår rätt wähl.

Herr Cammereraren Ryman, Herr Böttiger och H[err] Hultman med deras fruar och barn har jag äfwen den äran at hälsa.

upSUMMARY

Magnus LagerströmLagerström, Magnus
(1691-1759). Swedish. Director of the
Swedish East India Company.
Correspondent of Linnaeus.
has received a small collection of natural history specimens from Carl Fredrik AdlerAdler, Carl Fredrik
(1720-c.1761). Swedish. Military
surgeon, travelled to the East Indies,
died on Java. Disciple of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
. He presumes that they will be passed on to Linnaeus and hopes they will be of interest. He further describes certain difficulties on the voyage along the Malabar coast as being the cause of disorder among the specimens. Some have been consumed by ants and moths. However, two rare locusts from Suratte have been saved.

He further mentions certain economic problems as a hindrance to enlarge his collection, in addition to his threefold role as medical doctor, barber-surgeon and chemist.

Adler has been told that a student in natural history will join them on behalf of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
]. He is looking forward to meet him and wonders who that might be.

He concludes by conveying greetings from Christopher Henrik BraadBraad, Christopher Henrik
(1728-1781). Swedish. Supercargo of the
Swedish East India Company.
who has left for Bengala.

P.S. Adler asks Linnaeus to mention him to the Provincial Governor [Carl von GroothGrooth, Carl von (1684-1758).
Swedish. Governor of the province of
Uppland from 1743 to 1757. Husband of
Eva Helena von Grooth and father of Erik
Anton von Grooth.
], the Archbishop [Henric BenzeliusBenzelius, Henric (1689-1758).
Swedish. Archbishop 1747-1758.
] and Nils Rosén von RosénsteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
, and to convey his greetings to Isaac RymanRyman, Isaac Swedish.
Accountant, Uppsala.
, Daniel Wilhelm BöttigerBöttiger, Daniel Wilhelm
(1700-1777). Swedish. Pharmacist,
Uppsala.
and Carl Niclas HultmanHultman, Carl Niclas (?-1770).
Swedish. Surgeon, Uppsala.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 5-6). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 1-2   p.1  p.2.