Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1864 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [15 April 1755] n.s.
Dated Undated but written in April 1755. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Min Herre.

för gunstig communication af H[err] Hellants bref, tackar jag skyldigast.

jag twiflar icke, att mycket kunnat tillagts i disputationen om renarne; men emedlertid har jag fått sagt det lilla jag wettat, som torde warit nogot, som andra ej wist.

jag saknar i H[err] Hellants bref det confect han lofwat.

Siukdomen som H[err] Hellant så kort och ofulkomligen omrört, finnes beskrefwen i disputationen under lappska namnet Perna tauti och har icke allenast 4 å 5 åhr warit gängse i Lappland, utan hela 14 a 15 åhren.

Det är rätt stor skada att renarne utdö i Lappland, men än större, som jag tycker, at folket dör ut nedre i landet och så grufweligen marteras af Dragsiukan. Will publicum äller K[ongliga] W[ettenskaps] A[cademien] först wåga så mycket på folkets siukdom, som fodras till en resa åht Lappland, torde den siukdomen kunna utrönas till sin orsak och föliachteligen säkrare förekommas (:orsaken menar jag mig nu hafwa fått öfwer och nu dageligen betraktar i mitt hus:), sedan will jag tro att omsorgen kan sträcka sig äfwen till Laplands boskap.

Skulle någon sändas till Lapland och Torneå fiell, 150 mihl dit, 50 i orten, 150 tillbakas med 1/2 åhrs resa, kan den ej giöras under 100 ducater.

Ingen woro här som kunne åtaga sig en sådan resa mer än endast Fornander, som jag därom hört och absolut icke det will sig påtaga.

Solander som ännu wistas i Pithoå woro den andre som jag kunne föreslå, om han snart blefwo där om anmodad och innan han anträder resan åht Upsala, som snart sker.

jag ser doch icke hwad en sådan kunne uträtta, mer än endast noga beskrifwa siukdomen och gifwa dess historiam, men att få orsaken till en smittosam siukdom är lika så omögligt här uti, som det warit här tills för alla Medicis att wetta orsaken till någon annor smitsam feber.

Nog förtienar Lappland all upmärksamhet och des oeconomie, som på många sätt kunne hielpas, men där till fodras nog insicht i natural historien, att man ej dömmer det landet äfter wår hushållning.

förbl[ifwer]
Min Herres
lydige tienare
C[arl] Linnaeus.

upSUMMARY

Linnaeus thanks for receipt of a letter from Anders HellantHellant, Anders (1717-1789).
Swedish. County clerk at the county of
Västerbotten. Participated as an
assistant (interpreter to the Finnish
language) at the French expedition to
Lapland in 1736-1737 to determine the
shape of the earth. Served as a Royal
governor in Tornedalen. Pursued many
astronomical osbervations.
[Linnaeus refers to a letter from Hellant to the Royal Swedish Academy of Sciences, Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, communicated to Linnaeus from its secretary, Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
].

Linnaeus agrees that more could have been included in his dissertation on the rein dears [Linnaeus refers to his Cervus rhenoLinnaeus, Carl Cervus
rheno
, diss., resp. C. F. Hoffberg
(Uppsala 1754). Soulsby no. 1823.
].

He missed in Hellant’s letter the promised confectionary.

The disease, briefly and incompletely described by Hellant, is described in the dissertation with its Lappish name “Perna tauti”, and has been prevalent in Lapland for 14 to 15 years.

It is great pity that the rein dears die in Lapland but it is still worse that people die and are plagued by “Dragsiukan” [Raphania]. A journey to Lapland could provide knowledge to cure the disease.

To send someone to Lapland would cost 100 ducats.

One who could go would be Anders Magnus FornanderFornander, Anders Magnus
(1715-1794). Swedish. Student of
Linnaeus. Defended the dissertation
Herbationes Upsaliensis pro
exercitio under Linnaeus in 1753, and
another pro gradu under Samuel
Aurivillius in 1758. Physician to the
poor in Stockholm. [Source:Sandermann
Olsen]
but he is not willing.

Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
, who is in Piteå, is another possibility if asked before he returns to Uppsala.

It is, however, difficult to see what could be achieved other than that the disease could be described, but to find the cause for an infectious disease is impossible.

Lapland deserves attention and its economy can be improved but it requires knowledge in natural history. It [Lapland] should not be judged by “Swedish” standards.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XIV, 648). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 279-282   p.279  p.280  p.281  p.282.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 191-192   p.191  p.192.