Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1865 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, February 1755 n.s.
Dated 1755 d. Febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, Kongl. M[aj]ts och Riksens råd
President, Academie Canceller &c &c.
Nådigste Herre.

Af Eders Höggrefl[ige] Excellences mig bland alt kiäraste bref, får jag äfwen i dag fägna mig, då jag släppes ut ur en conclave, der jag nödgats förnöta halfannor månad at förrätta en obehagelig syssla och practisera medicinen på en fatal sjukdom, som närmast giort mine små barn moderlöse.

För H[err] Morands bok aflägger jag underdån[igast]-ödmiukast tacksäjelse, men förstår intet huru Han wågat sig beswära Eders Hög[greflige] Excellence med öfwerstyrseln.

jag twiflade mycket om H[err] Baron Sparre woro den som war i Frankrike äller någon annan Sparre, som jag ej hört att H[err] Baronen hemkommit. Det fägnar mig at den artige Herren gått wähl igenom sin resa.

Kan jag giöra Herrarne i Marseille till nöjes nog får jag det ärsatt, jag kiänner H[err] Couturier, som en artig man; giör jag dem ej till nöjes, så åstundar jag ej af dem det minsta. När de få se manuscriptet kunna de sielfwe dömma; mig är allenast nödwändigt att wetta om de åstunda det på fransyska, ty då måste de taga en translator till den sysslan.

Den Högste Guden bevare Eders Excellences hälsa och åhr, och låte Eders Excellence få den hugnad för sit sista valete, at se, det ej alle äro otaksame mot den som tient sitt land, sin Kung, sine medborgare framför någor annan.

jag framhärdar med diupaste wördnad
Eders Högg[reflige] Excellences
underdån[ige] ödmiukaste
tienare Carl Linnœus.

Upsala 1755
d[en] februarii

[a][a] : MS1 [added on fol. 4] Det är mig berättat at Hennes Högg[refliga] Nåde har lust lägga sig till succulentae plantor i sitt orangerie. Får jag tillfälle, då winterkiölden uphörer, skall jag conmunicera alla de sorter, jag äger i trägården, och har jag en hop af Cactis, Aloebus och andra, men Mesembryanthema äger jag ej öfwer 4, ty de andre äro bortgångne, emädan trädägården om wintren ej passar för dem, som böra nödwändigt förskrifwas ifrån Holland.

upSUMMARY

Linnaeus is pleased to have received a letter [Tessin to Linnaeus, 6 February 1755Letter L1873] from Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
that arrived when his wife had just recovered from a severe illness.

Linnaeus also thanks Tessin for sending Morand’s book [Linnaeus refers presumably to Giovanni Battista MorandiMorandi, Giovanni Battista
(-1761). Italian. Botanical illustrator
and engraver, Milan.
who published the Historia botanica practicaMorandi, Giovanni Battista
Historia botanica practica, seu
plantarum, quae ad usum medicinae
pertinent, nomenclatura, descriptio, et
virtutes, cum ab antiquis, tum a
recentibus celebrium auctorum scriptis
desumptae, ac aeneis tabulis delineatae,
atque ad vivum ex prototypo expressae,
etc.
(Milan, 1744).
].

Linnaeus asks whether the delivery was made by Count Sparre [presumably Fredrik SparreSparre, Fredrik (1731-1803).
Swedish. Count. Councillor. Nephew to
Carl Gustaf Tessin. Correspondent of
Linnaeus.
] who was in France or if it was another member of the Sparre family, as Linnaeus has not heard that Count Sparre has returned from his journey.

If Linnaeus can please CouturierCouturier, (?-?). French.
Bookseller. Correspondent of Linnaeus.
in Marseilles he is sure he will be compensated in some way or another. If he can not deliver what they wish, he does not want anything at all [Linnaeus refers to the proposal, put forward by Couturier and communicated to Linnaeus by Tessin, that he should publish a “Dictionnaire portatif d’histoire naturelle”. This work was never published]. When they will see the manuscript they can judge for themselves. He only needs to know if the publisher would like to receive the manuscript in French and if that is the case a translator has to be arranged.

P.S. Linnaeus has been informed that the Countess Tessin [Lovisa Ulrica TessinTessin, Lovisa Ulrica (-1768).
Swedish. Countess, wife of Carl Gustaf
Tessin.
] would like to have succulents for her orangery and Linnaeus promises to deliver samples of all succulents he has in his garden along with Cactis, Aloëbus etc., except for Mesembryanthema, which ought to be ordered from Holland as the ones he had have died due to the winter climate in Uppsala.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 10). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 29-30   p.29  p.30.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added on fol. 4]