Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1867 • Peter Forsskål to Carl Linnaeus, 23 February 1755 n.s.
Dated d. 23 Febr. 1755. Sent from Göttingen (Germany) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare af Kongl[ige] Nordstjerne Ordern

Att Wälborne Herr Archiatern blifwit slätt betjänt med de öfwerskickade frön har jag redan sjelf måttat förwissas om. Jag har i Weinmans örtfigurer sedt både Helleborus foetidus och Barba caprae helt annorledes målade, än de äro att få i Göttinger trägård. Dertill med sade mig Zinn, sen han länge uppehållit mig i den tankan att den Filipendula wore barba caprae som jag haft den äran att öfwersända Herr Archiatern prof af; han sade mig sedermera sjelf att den species Filipendulae Halleri som är dioica, här i trägården feltes, och omkring Berlin wäxer ganska mycket wildt. Frön af den Filipendula som här är, har jag dock tagit efter jag tyckte den ej aldeles likna den Swenska wilda. De skola, om Herr Archiatern befaller med första öfwerskickas tillika med frön till den hwita storblommiga Caucalis, som jag ock har i förwar. Efter så slätt utförande af den mig lämnade commission, är mig allenast det öfrigt att ödmjukast bedja, det Herr Archiatern täcktes tillika försäkra sig om min oförmögenhet och min uppricktiga willja att derwid fullgöra en af mina största skyldigheter.

Jag hade wäl stor lust att nu i wår observera här tiden då träden slå ut sina blad om kanske några conclusioner kunde dragas el[le]r bestyrkas af collation med tiden i Swerget, men efter jag i fjohl så swårt kunde finna mig uti hwilketdera bör antagas till tempus fixum antingen 1) då bladen begynna titta fram ur knoppändan el[le]r 2) då de aldeles gådt utom knoppen men ännu ligga ihop i sin g[am]l[a] foliation eller 3) då de lediga från gemma först breda ut sig ur sina plicae; (emellan hwilka ändringar wid infallande köld i fjohl wåras woro ibland flera dagar och weckor förlupna) så utbeder jag mig ödmjukast Herr Archiaterns decisum härom. Disputation: Vernatio arborum kan jag här ej få, och förtret är att jag i fjohl försent föll på den tankan att här borde ock vernatio observeras. Om ej annars är lägligit, täckes Herr Archiatern befalla min Bror i Upsala skrifwa härom innan underrättelsen blir försen.

Räkningen och korta berättelsen om Myhlii affärd lär Herr Archiatern sedt i Göttinger lärda anzeigen. Om de ej äro för hand skall jag afskicka härifrån den tidningen. Jag wet ej om jag förr haft den äran att berätta Engelska Biskopens Claytons förslag att åter skicka ett sällskap till Palaestina att observera der alt möjeligt, i synnerhet för Biskopens curieusite de berg i Arabien wid Sinai och deromkring, som äro skrefna på med g[am]l[a] bokstäfwer, dem han will hoppas wara från Mosis tid, då derpå fast allmänt twiflas här.

Oeder, prefectus horti i Köpenhamn har warit här i dessa dagar och berättat huru storståteligt han will anlägga hortus botanicus i Köpenhamn, efter han kan få dertill så mycket pengar af Kungen som han will, och att han nu skall till Norrje att der på 3 år samla en flora Norrvegica. En ifrån Norrje här studerande har hördt hemifrån att Herr Archiatern ock ditskickat en i samma ändamål. Det wore artigt, om den förr brakte det till ända.

Prof[essor] Chemiae härstädes Vogel tänker här nu ock i Sommar lägga sig till insecter och har begärt af mig en af hwart Genus att lära känna dem efter systemet.

En privat person Büttner som har en artig samling af allehanda Naturalier skall begynna i wår att hålla Lectioner öfwer Herr Archiaterns Systema Naturae. tänker ock äfwen lägga sig till insectsamling och göra den delen af hist[oria] nat[urali] här mer bekant än förr.

Prof[essor] Matheseos här, Seguer, skall succedera Wolf i Halle med titel af vice Cantzler, Geheimeråd och adelsman. Det säges att Kaestner från Leipzig skall komma hit i hans ställe. Att de 3 unga Prinsar från Cassel nu uppehålla sig här, sedan deras Far Arfprinsen blifwit catholique, lär wara bekant.

Det insect, som Jak[ob] Christ[ian] Schaeffer i Regenspurg kallar den Fischförmigen Kiefenfuss i tyska version af den latinska beskrifning som han derpå gifwit förekommer mig alldeles af fig. 1-4, der insectet står målat i naturlig storlek att det i fauna Svecica lär wara opptagit under Genus Cancer. Åtminstone fick jag i Upsala en sådan för Cancer af Haartman som hade dermed all likhet. Här har jag ock några sedan förleden sommar, men de äro så hopbögde att jag ej kan räkna om de ha 11 par fötter efter Schaeffers ritning, som håller insectet för af ingen förut wara anfört och beskrifwit.

Framhärdar
Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens
aldra ödmjukaste tjänare
Petr[us] Forsskål
.

Götting[en] d[en] 23 Febr[uari] 1755.

upSUMMARY

Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
is a bit confused about the plants Helleborus foetidus and Barba caprae; specimens illustrated in the handbook by Johann Wilhelm WeinmannWeinmann, Johann Wilhelm
(1683-1741). German. Pharmacist and
botanist.
[Forsskål refers to Phytanthoza iconographiaWeinmann, Johann Wilhelm
Phytanthoza iconographia; sive,
Conspectus aliquot millium, tam
indigenarum quam exoticarum, ex quatuor
mundi partibus [...] a J. G. Weinmanno
[...] collectarum plantarum, arborum,
fructicum, florum, fructuum, fungorum,
&c., quae vivis coloribus &
iconibus, naturae aemulis, excussae
& repraesentatae per Bartholomaeum
Seuterum, Joannem Eliam Ridingerum, et
Joannem Jacobum Haidium, pictores &
chalcographos Augustanos. Quorum
denominationes, characteres, genera,
species, & descriptiones ex optimis
[...] auctoribus, ordine ac serie
alphabetica, cum probatissimo usu
medico, pharmaceutico, chirurgico ac
oeconomico, Latino & Germanico
idiomate sincere explicantur à
Joanne Georgio Nicolao Dieterico
,
I-IV (Regensburg [1734]-1745).
] do not agree at all with those exhibited in the Göttingen University Botanical Garden. According to Johann Gottfried ZinnZinn, Johann Gottfried
(1727-1759). German. Physician and
botanist, director of the botanical
garden of Göttingen (1753).
Correspondent of Linnaeus.
, the examples Forsskål sent to Linnaeus were not Filipendula but Barba caprae. Filipendula Halleri does not grow in this garden but is said to be common in the Berlin area. The local Filipendula seems to differ somewhat from the Swedish wild one, and, therefore, Forsskål will send seeds of it to Linnaeus together with seeds of Caucalis.

Forsskål would like to make observations of the leafing of the trees and compare the time for it with that in Sweden. A problem is to decide what stage of the bud coming into leaf should be fixed as a date for the leafing. Forsskål would be grateful for Linnaeus’s decision on this point. Forsskål can not get the dissertation Vernatio arborumLinnaeus, Carl Vernatio
arborum
, diss. resp. H. Barck
(Uppsala [1753]). Soulsby no. 1739.
where he is staying now, an he is somewhat vexed at himself for not observing this process discussed in this work last year. He begs of Linnaeus to ask his brother [Johan Christian ForsskåhlForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
] in Uppsala to write to him before it is too late.

Forsskål supposes that Linnaeus has read about the bill and the short information about the departure of Christlob MyliusMylius, Christlob (1722-1754).
German. Student of medicine, disciple of
Christian Ludwig Krause, Berlin.
Correspondent of Linnaeus.
in the Göttingische Anzeigen von Gelehrten Sachen. If Linnaeus has no access to these paper, Forsskål will send him that particular issue. John ClaytonClayton, John (1685-1773).
British/American. Physician and
botanist. Born i England, moved to
Virginia in North America in 1715. His
herbarium collected in Virginia was
published by Johan Frederik Gronovius
and Linnaeus in Flora Virginica
(1739, 1743). Correspondent of Linnaeus.
has suggested sending a new expedition to Palestine for further investigations, especially of ancient rock inscriptions at the mountains of Sinai that could be from the time of Moses. Göttingen has been visited by Georg Christian von OederOeder, Georg Christian von
(1728-1791). German/Danish. Botanist
and economist. Studied under Albrecht
von Haller in Göttingen and became
professor of botany at Copenhagen.
Minister of finance for Norway. Started
the publishing of Flora Danica.
Correspondent of Linnaeus.
. He told of his magnificent plans for a new botanical garden in Copenhagen, generously sponsored by the king [Christian VII, King of DenmarkChristian VII, King of Denmark
(1749-1808). Danish. Reigned 1766-1808.
]. Oeder will spend next three years in Norway and produce a Flora norvegica [the results from Oeder’s botanical research in Norway was published in [Flora danica]. Icones plantarum sponte nascentium in regnis Daniae et NorvegiaeOeder, Georg Christian von
[Flora danica.] [Flora danica].
Icones plantarum sponte nascentium in
regnis Daniae et Norvegiae, in ducatibus
Slesvici et Holsatiae, et in comitatibus
Oldenburgi et Delmenhorstiae: ad
illustrandum opus de iisdem plantis,
regio jussu exarandum, Florae danicae
nomine inscriptum
, 17 vol., Suppl.
(1 v.) (Copenhagen 1766 [i.e.
1761]-1883).
]. Linnaeus is said to have sent a student to Norway on the same mission.

Rudolf Augustin VogelVogel, Rudolph Augustin
(1724-1775). German. Physician, and
botanist. Professor of medicine at
Göttingen.
, professor of chemistry, will start tackling entomology and has asked Forsskål for basic instructions.

A certain Büttner [presumably David Sigismund August BüttnerBüttner, David Sigismund August
(1724-1768). Hungarian. Professor
of medicine and botany in 1756, Berlin,
in 1760 professor of botany and zoology,
Göttingen.
], the owner of impressive collections, will start lecturing on Linnaeus’s Systema naturae and also touch upon insects.

Johann Andreas von SeguerSeguer, Johann Andreas von
(1704-1777). German. Professor of
physics and mathematics, first in
Göttingen, thereafter in Halle.
will succeed Christian WolffWolff, Christian (1679-1754).
German. Philosopher, professor of
mathematics in Halle in 1707, deposed
from his office in 1723 because of his
philosophical opinions, reinstated in
1740 as professor of mathematics,
natural law and the law of nations.
in Halle. Segner will be replaced by Abraham Gotthelf KaestnerKästner, Abraham Gotthelf
(1719-1800). German. Mathematician and
epigrammatist.
. Forsskål supposes it is wellknown that three young princes from Cassel [Wilhelm I, Elector of Hessen-KassellWilhelm I, Elector of Hessen-Kassell
(1743-1821). German. Elector of
Hessen-Kassell. Son of Friedrich II,
Landgrave of Hessen-Kassell, brother of
Karl, Prince of Hessen-Kassell and
Friedrich, Prince of Hessen-Kassell.
, Karl, Prince of Hessen-KassellKarl, Prince of Hessen-Kassell
(1744-1836). German. Prince of
Hessen-Kassell. Son of Friedrich II,
Landgrave of Hessen-Kassell, brother of
Wilhelm, Elector of Hessen-Kassell and
Friedrich, Prince of Hessen-Kassell.
and Friedrich, Prince of Hessen-KassellFriedrich, Prince of Hessen-Kassell
(1747-1837). German. Prince of
Hessen-Kassell. Son of Friedrich II,
Landgrave of Hessen-Kassell, brother of
Wilhelm I, Elector of Hessen-Kassell and
Karl, Prince of Hessen-Kkassell.
] are in Göttingen after their father [Friedrich II, Landgrave of Hessen-KassellFriedrich II, landgrave of
Hessen-Kassell
(1720-1785).
German. Landgrave of Hessen-Kassell.
Father of Wilhelm I, Elector of
Hessen-Kassell, Karl, Prince of
Hessen-Kassell and Friedrich, Prince of
Hessen-Kassell.
] have converted catholic.

Jakob Christian SchaefferSchaeffer, Jacob Christian
(1718-1790). German. Lutheran pastor
and superintendent, Regensburg.
Correspondent of Linnaeus.
describes an insect he calls "fish-shaped gill-foot (branchiopod" in the German version of the latin description [Forsskål refers to Der fischförmige Kiefenfuss in stehenden Wassern um Regensburg beschriebenSchaeffer, Jacob Christian
Der fischförmige Kiefenfuss in
stehenden Wassern um Regensburg
beschrieben anfangs in der lateinischen
und itzo in der deutschen Mundart
beschrieben
(1754) 2nd. ed.
(Regensburg, 1762).
]. Forsskål points out that, in Fauna Svecica, 2nd editionLinnaeus, Carl Fauna Svecica
sistens animalia Sveciae regni:
quadrupedia, aves, amphibia, pisces,
insecta, vermes, distributa per classes
& ordines, genera & species. Cum
differentiis specierum, synonymis
autorum, nominibus incolarum, locis
habitationum, descriptionibus
insectorum, 2nd edition
(Stockholm,
1761). Soulsby no. 1153.
, it is listed in the genus of Cancer. Forsskål got one of those from Johan Johansson HaartmanHaartman, Johan (1682-1737).
Swedish. Professor of Theology,
Åbo. Father of Johan Johansson
Haartman.
. He has some from last summer in Göttingen too, but they are so bent together that Forsskål cannot count if they have 11 feet as Schaeffer says, who claims that his description of this insect is the first one ever done.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 212-213v).

upEDITIONS

1. “Af Linnés brevvexling” (1871), p. 378   p.378.
2. Bref och skrifvelser (1912), vol. I:6, p. 119-121   p.119  p.120  p.121.