Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1869 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 12 February 1755 n.s.
Dated 1755 d. 12 febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min K[iäre] H[err] Broder.

Hennes M[ajestä]ts allernådigste befallning att komma på en aeller annor dag till Stockholm, at utwällia Musslor at ritas, sedan univalves äro färdige, skall jag med all underdånig lydno äfter komma, så snart det stannar att wräka neder snö och wägarne blifwa practicable. om jag kommer om torsdag torde wara snart nog, då jag fingo om onsdag afbörda mig en disputation som skall då ventileras under mitt Prêsidio, då jag och kunne taga wägen åt Drotningholm först att lägga dem uht och att H[enne]s K[ongliga] M[ajestä]t sedan där om anordnar.

sedan jag så länge wäntat på Leutn[ant] Kruus tabeller, skref jag förleden postdag till slotsförwaltaren Spits och bad honom höra äfter dem, at jag fingo rangera univalves. Gud gifwe jag fingo snart tabellerne som med resande af M[in] Br[oder] äro lofwade färdige, ty jag måste hafwa dem först till mig at jag må äfter mine documenter numerera dem hemma i mitt Museo.

jag tackar wördsamast för ultimat logement hos M[in] K[iäre] Br[oder]; jag bor ingen städs nögdäre äller gladare

Stiernsparres inlaga hafwa wij fått; M[in] Br[oder] skall få höra huru saken hänger till samans då jag har den ähran i nästa wecka att komma.

Julin lärer omöjligen kunna förmås att betala ut de negotierade p[en]g[a]r innan terminen infaller, som torde ännu dragas ut på ett par åhr; kommer han hem skall jag låta wetta, äller fråga honom sielf i stockholm.

Om Hennes K[ongliga] M[ajestä]t skulle tycka at jag kommo sent om jag ej reste för än torsdagen, så lätt mig det wetta om måndag, så måste jag wara där om tisdag. fast jag skulle mista arfwode för ett presidium. vale

förbl[ifwer]
Min K[iäre] Broders
hörsamste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1755
d[ie] 12 febr[uarii]

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor BaeckStockholm

upSUMMARY

Linnaeus has been summoned to Stockholm by the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] to decide what bivalves are to be drawn for the catalogue [Linnaeus refers to the forthcoming Museum s:ae m:tis Ludovicae Ulricae reginaeLinnaeus, Carl Museum s:ae
m:tis Ludovicae Ulricae reginae

(Stockholm 1764). Soulsby no. 1095a.
] after the univalves have been treated. He will go as soon as the heavy snowfall ceases, which makes it impossible to travel. He supposes that he could make it the following Thursday, since he has to chair a disputation on Wednesday, and then he could go via Drottningholm as desired [the dissertation was Centuria I. PlantarumLinnaeus, Carl Centuria I.
Plantarum
, diss., resp. A. Juslenius
(Uppsala 1756). Soulsby no. 1848.
].

Linnaeus is also waiting for the tables drawn by Hermann Conrad von KruusKruus, Herman Conrad von
(1720-1787). Swedish. Lieutenant at the
regiment of Österbotten, major at
the regiment of Dalecarlia.
, and he had written to Peter von SpettsSpetts, Peter von Swedish.
Married to Christina Spetts.
and asked him to find out where they were.

Linnaeus has to have the tables in order to add numbers to them according to his notes which he keeps in Uppsala.

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for lodgings during his latest visit.

Linnaeus has received Magnus Gabriel Stiernsparre’sStiernsparre, Magnus Gabriel
(1702-1757). Swedish. President at the
Swedish customs authorities.
memorial, and he will give Bäck his opinion on it when they meet.

Linnaeus does not think that Peter JulinskiöldJulinskiöld, Peter
(1709-1768). Swedish. Treasurer of
Uppsala University. 
will be able to pay the money agreed upon before he really has to do so, and that may take a few years more. Linnaeus will ask him when he gets an opportunity to see him.

Bäck should let him know if the Queen thinks that it would be too late for Linnaeus to go on Thursday. If so, Linnaeus could go on Tuesday instead, although he would lose the fee for chairing the disputation.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 327-328   p.327  p.328.