Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1871 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 8 February 1755 n.s.
Dated 8 febr. 1755. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

[a][a] : MS1 [written on the inside of
an envelope in quarto format
]
Det är högst beklageligit att så många menniskior, i hela provincier, skola lida så förskräckelig smärta och död; utan att någon kan achta dem därföre, äller säga hwad dem skadar, at sådant ej widare må existera.

wid sådant tillfälle borde ett rike kunna sätta uht ett premium på en 50 ducater, för den som uptäkte rätta orsaken, då jag är wiss på att någon innan kort skulle giöra sig sorgfällig att uträkna en så hemlig sak; då så många mine Landsmän kunne frias för lika fatale olyckor.

Sundhets commissioner, Collegia Medica, Provincial Medici, Landshöfdingar &c. bemöda sig, ändoch moritur justus, så länge caussa latet.

ingen bryr sig om att utforska det så lätt kunne utransakas ty om någon funno orsaken, hade han knapt af någon tack därföre; utan snarare förtah[l].

Här borde en wetten skaps academie äller någon rik patriot distinguera sig; åtminstone borde någon heder wisas den, som det kunne uptäcka för så många menniskiors förmon.

D[octo]r Heiligtag tyckes gå ganska djupt in i saken och penetrera ultra limites humanae sapientiae; si hwad en starkt theorie kan giöra.

Swara mig på det förra jag projecterat

förbl[ifwer] i döden
Min K[iäre] Brors
lydige tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala d[ie] 8 febr[uarii]
1755

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Prèses Kongl[iga] Collegii Medici
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus is concerned that the causes of widespread diseases are so little known or investigated in Sweden. He suggests that a reward of 50 ducats is given to those who could discover the true cause of such a disease.

Several institutions are involved, but there is no complete coverage of the issue.

It seems that the reason why nobody seems to care is that there is not a lot of glory in making such investigations and to publishing their result, although it would help very many people.

Benjamin HeiligtagHeiligtag, Benjamin
(1716-1771). Swedish. Provincial
physician in the county of Blekinge.
seems to penetrate into the matter and go beyond what human wisdom could accomplish [Linnaeus refers presumably to the dissertation by Eberhard RosenbladRosenblad, Eberhard
(1714-1796). Swedish. Born
Rosén, ennobled Rosenblad in
1770, brother of Nils Rosén von
Rosenstein. Professor of medicine at
Lund in 1744.
, De morbo spasmodico convulsivo epidemicoRosenblad, Eberhard De morbo
spasmodico convulsivo epidemico
,
diss., resp. J. B. Heiligtag (Lund,
1749).
, where Heiligtag was the respondent].

Linnaeus asks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
to answer his previous proposals.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 325-326   p.325  p.326.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [written on the inside of an envelope in quarto format]