Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1873 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 6 February 1755 n.s.
Dated d. 6. Febr. 1755. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Stockholm d[en] 6. Febr[uarii] 1755.

Wälborne Herr Archiater, och Riddare.

Jag nyttiar med särdeles nöye tillfället af inneslutne bok, som Herr Morand mig tillsändt, att återkalla mig och Herr Archiatrens minne.

Min hälsa tillstadde mig ey senast att sielf skrifwa; men lät igenom min Systerson anmäla H[err] Coturiers begäran; I det swaret Herr Archiatren behagat lämna, saknas utkastet till ett formligit aftal, med dess wilckor, hwilcka tyckas nödiga wara emellan så långt aflägsna orter. Jag är förwissad, att winsten ingalunda gör Herr Archiatrens afsickt; dock tyckes mig billigt, när man andra arbeten afbryter, att weta det sådant ey med otacksamhet, såsom wåra tiders gångbara kram, belönas.

Hwad de tusende D[aler] angår, hwilka Förordningarna utsättia, så läre de äfwenwäl utan swårighet i Marseille bestås.

För min del widgår jag mig högeligen önska ett så nyttigt wärck af så snabb hand.

Förblifwer med all skyldig högacktning
Wälborne H[err] Archiatrens och Riddarens
tienstskyldigste tienare
Carl G[ustaf] Tessin

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 113-114). [1] [2] [3]