Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1882 • Carl Linnaeus to Johan Gustaf Wahlbom, 20 March 1755 n.s.
Dated 1754 d. 20 martii. Sent from Uppsala (Sweden) to Kalmar (Sweden). Written in Swedish.

Edle och Högtförfarne H[err] Assessor,

Då jag igår kom ifrån hofwet, hade jag den fägnaden at ärhålla H[err] Assessorens ganska angenäma.

Af ingen af alla mine forne disciplar har jag haft mera hugnad än af H[err] Assessoren; ingen har blifwit fastare i wettenskapen; ingen har wist mig mera förtroende och kiärlek; ingen har hedrat sig och mig mera än H[err] Assessoren; Gud låte Edert öde wara städse så blidt som jag det at hiertat skall önska ock där åht fägna mig.

Brefwet, som fölgde, sänder jag idag öfwer med posten.

Flora Suecica tryckes nu med alt alwaro.

Kalmens resa, tomus secundus, tryckes äfwen, och blifwer rätt härlig.

Om H[err] Assessorens wägar ligga nästa sommar åht oeland, så war gunstig och kom ihog Eder egen Chrysocoma, som wår flora har at tacka H[err] Assessoren före, och skaffa mig frön äller rot, at hon må prisa H[err] Assessoren årligen i trägården.

Kunne figur fåhs på Cistus oelandicus, som jag wähl aldrig lärer få se i trägården, woro det makalöst wähl; Flora skall och ärkienna H[err] Doctoren och Assessoren för den prydnaden; i figuren bör noga wisas at hon har inga stipla[r] så mycket jag kan se.

Car[olus] Alston Tyrocinium Botanicum edinburgense Edinb[urg] 1753. octavo pag. 116.

denna bok innehåller några fundamenta Botanica, och på de mäste ställen emot mig skrifwen.

a pag. 24 ad. 40 skrifwer author emot H[err] Doctore[n] och Assessoren de sexu plantarum och förhäfwer sig makalöst; jag tycker at det är f[ör] sent nu at rifwa upp denna saken, sedan alla andra tystnat. Han säger sig fått en cannabis semina, som utan […] burit frucht. jag har i trägården delici[osa] semina och äfwen haft i trägården fle[ra] åhr A[…] semina, ingendera bära fru[cht] hos mig. just denna wore att lugna object för Hr Doctoren och Assessoren […][a][a] : MS1 [manuscript damaged] lediga stunder, att till […], som förtient; och att wisa honom hwad d[…][a][a] : MS1 [manuscript damaged] är på ängelska bruka owett.

i går aftons stod Arch[iater] Baeck brudgu[m]

jag för[blifwer]
H[err] H[err] Assessorens
trogneste och hörsamste
tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1755
d[en] 20 martii

Assessoren
Edel och Högtförfarne
H[err] Doctor Joh[an] G[ustaf] Wahlbom
Calmar
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Johan Gustaf WahlbomWahlbom, Johan Gustaf
(1724-1808). Swedish. Physician and
naturalist. Studied at Uppsala under
Linnaeus, anatomy, surgery and
obstretics at Wittenberg. Provincial
physician at Kalmar. Correspondent of
Linnaeus.
for his letter [this letter has not come down to us], that Linnaeus had received when he returned from Court the day before.

Wahlbom has meant much to Linnaeus, and Linnaeus thanks him and wishes God will be gracious to Wahlbom.

The letter that Wahlbom had enclosed will be forwarded by mail the same day.

The printing of Flora Svecica is in progress [Linnaeus refers to the second edition, Flora Svecica 2nd ed.Linnaeus, Carl Flora Svecica
: exhibens plantas per regnum Sveciae
crescentes, systematice cum differentiis
specierum, synonymis autorum, nominibus
incolarum, solo locorum, usu
oeconomorum, officinalibus
pharmacopaeorum
2nd ed. (Stockholm
1755). Soulsby no. 409.
].

The second part of Pehr Kalm’sKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
travel report [Linnaeus refers to En resa til Norra AmericaKalm, Pehr En resa til Norra
America, på Kongl. Swenska
Wetenskaps Academiens befattning, och
publici kostnad
, I-III (Stockholm
1753-1761). Soulsby no. 2586a.
] is also being printed. It will be a very nice work.

If Wahlbom goes to Öland next summer, he must not forget to collect seeds or roots of Chrysocoma, which Wahlbom has discovered for the Swedish flora. Linnaeus wants it for his garden.

Linnaeus thinks it would be well to have a drawing of Cistus oelandicus, which Linnaeus does not expect to see in his garden. Wahlbom will have proper credit for that discovery also. The drawing should indicate clearly that the plant lacks stipules, as far as Linnaeus can see.

Linnaeus comments Charles Alston’sAlston, Charles (1683-1760).
Scottish. Botanist and physician.
Studied in Leiden under Boerhaave.
Professor of botany and medicine at
Edinburgh.
Tirocinium botanicum EdinburgenseAlston, Charles Tirocinium
botanicum Edinburgense
(Edinburgh,
1753).
which contains some basic facts about botany and de sexu plantarum. Generally, it is written against Linnaeus. Linnaeus thinks Alston goes far too far, since all others have left that issue, and he thinks Wahlbom could use his free time to write something against Alston and show him frankly what his ideas are worth.

Abraham Bäck’sBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
wedding had taken place the day before.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [manuscript damaged]