Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1890 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 21 April 1755 n.s.
Dated 1755 d. 21 April.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Herre.

jag har läsit denna beskrifningen på hayens lods, som är präktig och på det aldra nogasta giord, at jag ej finner ett enda ord att tillägga.

Skulle author willia äller kunna något tydeligare utstaka de 3 spinas ante pinnam dorsalem, om de woro hophäftade äller löse, det jag ej kunne så tydeligen fatta af dem, jag sedt i spiritu vini, så woro det rätt artigt.

Wille och Author tillägga att bak på ryggen, så ofwan som inunder, icke äro någre pinnae spuriae såsom på de mäste andre species Scombri, så tyckes mig att det woro för läsarne något tydeligare; nog förstår jag det, och beskrifningen är tydelig och klar, men de mäste läsare icke så.

förbl[ifwer]
Min Herres
lydige tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala 1755 d[en] 21 April.

Detta är den raraste fisk i werlden, jag har upslagit alla böcker, att få rätt på honom, at wetta des genus och differentia med mera; men alt förgäfwes. Tack skall H[err] Osbeck hafwa som gifwit den till wärlden, at wij nu wetta hwad omtalats i alla resebeskrifningar, som en gåta.

upSUMMARY

Linnaeus has read the careful description of the shark’s pilot [Linnaeus refers to Pehr Osbeck’sOsbeck, Pehr (1723-1805).
Swedish. Clergyman, botanist explorer.
Studied at Uppsala under Linnaeus
1745-1750. Chaplain on ships of the
Swedish East India Company on voyages to
China. Vicar of Hasslöv (Halland).
Correspondent of Linnaeus.
, "Beskrifning av en fisk som kallas lods"Osbeck, Pehr "Beskrifning
av en fisk som kallas lods",
KVAH 16 (1755), 71-74.
].

It would be good if the author [Osbeck] could distinctly describe the 3 spinas ante pinnam dorsalem and tell if they are joined or not.

Linnaeus also wants the author [Osbeck] to add that on their back, there are no pinnae spuriae as have most other of the species Scombri.

PS. This is the rarest fish in the world; Linnaeus has in vain searched the literature for details about it. Osbeck should be thanked for having described it.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XV, 22). [1]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 283-284   p.283  p.284.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 193   p.193.