Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1914 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 6 May 1755 n.s.
Dated 6 Maji 1755. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Herre.

Den heders skiänk med hwilken Kongl[iga] Wettenskaps Academien täkts hogkomma mig hade jag i dag med posten den ähran af Min Herres hand at undfå.

Sielfwa p[en]g[e]n hade sitt inwärtes wärde, men ännu långt högre utwärtes wärde då den tilldeltes mig såsom ett praemium ibland så många. Det är en hugnad för den som afsido satt alt annat och endast upoffrat sig till wettenskaper, at därföre blifwa hog-kommen; på det att K[ongliga] Wettenskaps Academiens ledamöter ej aldeles må se sig utkåstat det på en helt owärdig, skall jag med första inkomma med ett nytt rön och söka wisa hwad wärkan en sådan heder haft hos mig.

Emedlertid anhåller hos Min Herre jag på det högsta att min ouphörliga wördnad och tacksamhet anmälas till Kongl[iga] Wettenskaps Societetens samtel[iga] Herrar Ledamöter, och jag har den ähran framhärda

Min Herres
lydige tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala d[en] 6 Maji
1755.

För några åhr sedan sände en Oeconomus i Engeland till Wettenskaps Academien en specification på en hop rön, som han hwardera emot ett wist betingat pris wille uptäcka. Lät mig wetta hwad han het.

där ibland war ock ett nytt sädesslag som war makalöst för hushållningen och hade praeferance för hwete, af hwilket några frön medfölgde och jag fick då närwarande några stycken. Jag märkte wähl att de woro med flit torkade at ej wäxa, men ett kom fort och har nu förökt sig att jag i sommar får där af något quantum. Lätt mig wetta alt det han skref om denna sädes art och hwad han därföre wille hafwa. detta blifwer artigt.

upSUMMARY

Linnaeus writes to the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] that the Academy’s honouring gift has been received this day with the mail. [The gift was a gold medal, awarded to Linnaeus for his “Tankar om nyttiga växters planterande på de lappska fjällen”Linnaeus, Carl “Tankar om
nyttiga växters planterande
på de lappska fjällen”,
KVAH 16 (1755), 76-77.
Soulsby no. 533.
].

The medal itself has its value but more important is the recognition of Linnaeus’s efforts for science.

Linnaeus asks Wargentin to assure the members of the the Royal Society of Sciences at Uppsala [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
, a miswriting for the Academy of Sciences] of his gratitude and reverence.

P.S. 1. Some economist in England sent some years ago a specification of observations available at a certain price. Linnaeus wishes to know his name.

Among those was a new kind of corn. Linnaeus would be much interested to know what he then wrote.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVI, 387). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 284-285   p.284  p.285.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 194-195   p.194  p.195.