Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1928 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 18 July 1755 n.s.
Dated 1755 d. 18 julii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Archiater
Min högtärade H[err] Broder

Med H[err] Baron Ehrencrona fick jag i förrgår Hasselquists ob¬servationer och M[in] Brors bref.

Gud wälsigne den makalösa Drottningen som wille låta mig se dem; men jag hade så när mistat synen då jag begynte läsa och kunne intet uphöra för än jag läst altsamans. förbanne mig jag nogonsin wet mig läsit något som warit så fett på rena nya reelle rön som desse; de siukte neder i mig som Guds ord i en Diekne. alla tiders tider lära lofwa Hennes M[ajestä]t, som räddat alt detta utur elden. Gud gifwe Hennes Maj[estä]t utgofwe detta med det aldra första, att hela werlden fingo smaka det nöjet, jag hade i går.

Men noch en sak. M[in] Br[oder] hwad är nu mer att giöra. giör underdånig frågan om fölliande puncter:

1. om jag får rätta, det som är misskrifwet, som några lapsus calami.

2. får jag tillsätta noter.

3. Bör man icke sätta namnet för uht, som auctor satt sist, ofelbart för det han ej haft böcker till handa; så bruka alla andra. Man bör aldra först wetta med hwem man talar, att man må wetta hwad man talar; så tycker jag.

4 får man tillsätta synonyma?

5 äller skall man lämna alt som det är. jag föllier ordres.

Kiära M[in] Br[oder] bönfall att Hennes M[ajestä]t detta låter utkomma med det aldra första. Tröttna intet at bedia och gagna publicum eruditi orbis.

Quarto formatet är braf, men stor octave är ännu artigare, at hafwa med sig på reser.

Om icke Hennes K[ongliga] M[ajestä]t will för ro skull uplägga detta sielf, kan man lämna det till någon bokförare, ty nog blifwa friare till en sådan brud.

jag finner i denna sambling så många de aldra fulkomligaste beskrifningar, på de ting, som ifrån werldenes skapelse legat in obscuro. på Mus pharaonis, Gazella africana några Simiis, Camelopardalis, jackhalsen, Pinna diuret. Octopodia, Anatome Chamaeleontis, Cordylus, Scincus Aspis, Gecho, Anatomia Crocodili, Cynips Ficus & Sycomori, åtskilliga rara insecter, så många rara fiskar, foglar och örter att därpå är ingen ända.

Är resejournalen så braf som detta, så har wähl aldrig sådant tillförene utkommit. jag längtar äfter alt detta, som en fästmö äfter bröllops dagen.

Trägårdsmästaren begynner på att siukna; lägges han neder, så blifwer jag illa utstäld med så många örter, som hwar på sitt sätt skola skiötas och dagligen omlagas.

Vale förbl[ifwer]
Min K[iäre] Broders
lydige tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1755
d[ie] 18 julii.

[a][a] : MS1 [added on fol.3] jag gratulerar den obekante som fått the trädet att wäxa hos oss, och som kunnat warit den första som brakt det ifrån China till Europa; tillförene wet jag wist att ingen det giort, ehuru hwar annor säger sig sedt det i Amsterdam och andra trägårdar. Den som det giort behöfwar intet annor ährestod; nog står den längre än Kon[ung] Ludvig den XIVs i Paris. jag twiflar icke på att det ju tohl wåra wintrar, ty i Pecking, där det wäxer, är kallare wintrar än hos oss, ehuru det ligger mera i söder, som wij se af Mathematicorum journaler. Stackars Chineser de mista årligen endast genom detta mera än 100 tunnor guld årligen. tänk altså hwad stora provincier äro icke där igenom tillagde wårt land. jag hade trott at ödet lämnat denna decouvert till nogon stor potentat.

[a][a] : MS1 [added on fol.3] jag för 8 åhr sedan war en kiöpman i stockholm som sade sig fått ett härligt The ifrån China och för godt kiöp. Han gaf mig det att profwa. ett stor chinesiskt papper med swartkonst bokstäfwer låg utom kring; ibland bladerne funnos knoppar och blommor af rätta theet; men då jag upblötte bladen woro de Slåbärs blad.

[a][a] : MS1 [added on fol.3] Detta Theet är helt ächta, tagit af en liten buske, äfwen som Thebusken är; uti ena struten äro bladen secunduin artem rostade. men det går ej an at draga strå för gambla kattor. jag kiänner rätt wähl den lilla Salix palustris, som wäxer på många ställen, och mäst kring Åbo. Simon Paulli gick närmare då han forwälde bladen af pors och begrinade alla Europeer, som kiöpte dem ifrån china; men den leer bäst, som grinar sist.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm
Drotningholm

upSUMMARY

Carl Gustaf Gammal EhrencronaEhrencrona, Carl Gustaf Gammal
(1710-1781). Swedish. Courtier and
councillor.
had brought Linnaeus Fredrik Hasselquist’sHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
observations and a letter from Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
[this letter has not come down to us].

Linnaeus is very grateful to the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] who had let him have that material. Linnaeus had read it all, and he had hardly ever read anything that had given him so many new pieces of information. Linnaeus is really glad that the Queen had saved it from being burnt, and he hopes that it will be published soon. [Hasselquist’s observations was published later, Iter Palaestinum eller resa til heliga landetHasselquist, Fredrik Iter
Palaestinum eller resa til heliga
landet
(Stockholm 1757).
].

However, Linnaeus wonders what the next steps will be, and more specifically he asks if he may correct small mistakes, if he may add notes, how he should formulate references to works by other scholars, and if it is allowed to add synonym names of species. The alternative is to leave everything as it is. Linnaeus will do as Bäck decides.

Bäck should point out to the Queen that it should be published without delay. The quarto size is adequate, but a large octavo gives a handier volume.

If the Queen does not want to engage herself in the project, it is quite possible to give it to a commercial publisher. It will be not be difficult to find somebody who is willing.

Linnaeus has found a large number of perfect descriptions of earlier unknown things in those notes. He mentions a score as examples. If the diary from the journey is of the same quality, it will be one of the best ever published, and Linnaeus longs to see it printed.

Linnaeus’s gardner [Diedrich Nietzel Nietzel, Diedrich (1703-1756).
German. George Clifford’s gardener at
Hartecamp. Became university gardener at
Uppsala, where he died. Correspondent
of Linnaeus.
] is becoming ill, and if he dies, Linnaeus will have difficulties as he has many plants that have to be attended to every day.

P.S.1 Linnaeus congratulates the unknown person who has been able to make a tea bush grow in Sweden. It has not been done before, maybe not anywhere in Europe, although several persons say that they have seen one growing in Amsterdam or in Paris. It should stand Swedish winters, since the winter is colder in Peking than in Sweden.

P.S. 2 Eight years earlier, Linnaeus had been offered a tea bush by a merchant in Stockholm [this man’s name was Olof WernlöfWernlöf, Olof Swedish.
Merchant, Stockholm.
], who had shown him a sample of tea. However, Linnaeus had discovered that the leaves of the sample were not from the tea bush but from sloe, while the flowers were from the tea bush.

P. S. 3 However, this time it is the true tea. Linnaeus can very well recognize the small Salix palustris which is very common around Åbo. Simon PaulliPaulli, Simon (1603-1680).
German. Botanist and physician,
professor of medicine at Copenhagen.
had made a similar hoax by treating leaves of bog-myrtle and selling them as Chinese tea, but he who laughs last laughs best.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 346-348   p.346  p.347  p.348.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added on fol.3]