Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1966 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 28 November 1755 n.s.
Dated 1755 d. 28 Nov.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, K[ongl]. M[aj]ts och Riksens Råd
President, Öfwerste Marschalk, Academie Canceller samt Canceller af alla K[ongl]. M[aj]tsorden
Nådigste Herre.

Eders Excellences nådigsta bref upmuntrar mig altid, mer än någon annan dödeligs; ingen är så mild, ingen så beständig, ingen så swensk som Eders H[ög]g[reflige] Excellence. Emot Eders Excellences wishet kan ingen upwäga, och mot Eders Excellences ord kan ingen swara.

Aldrig understode jag äfwen i dag oroa Eders Excellences höghet med min nedriga penna, om ej jag sett, att Eders Excellence warit tillräckeligare allena än många hundrade tillsamans. Det Eders Excellence täckes skrifwa om Nummo brattenburgensi är af ett ganska stort wärde, och torde hända en af de sälsamaste jordiska cometer i wår tid; borde därföre noga ransakas. Nummi Brattenburgenses finnas i Skåne fossiles; Bruckman har fått ett par i Tyskland; mera wet jag ej at någon hämtat dem. Ingen har sett dem lefwande, ehuru de äro af Sköldp[adds] slachtet, utan räknas de nu inter deperditos.

jag mente mig wara den ende i werlden som wore ägare af bägge Skalen; ty Nummus brattinburgensis har som Pectines 2 olike skahl; det ena är nästan coniskt och af utlenningar, så hwida jag wet, aldrig sedts, det flatare skalet är den ordinaire Nummus Brattinburgensis.

Om Eders Excellence skrifwer tillbakas till Engeland woro af högt wärde att wetta:

1 om denna Numm[us] bratt[enburgenses], i Corallen vore ordinaire testa äller fossilis? i senare fallit mindre sällsam.

2 om denne Num[mus] br[attenburgenses] har begge sine skahl?

3 och om så är torde begiäras till uplysning att få wetta huru andra skalet är beskaffat äller ritning där på; annars torde hända att ars warit framme och kittat till hopa något; som man såg ej länge sedan uti Hans M[ajestä]ts sambling med många Corallstuffer. äro bägge skalen och de like sins emällan, är saken aldeles oriktig.

Det andra skalet har jag i Faun[a] Suec[ica] tab. 2, f: 1347. δ. ε, det jag ej tror at Engelsmännerne så noga attesterat.

jag fruchtar hafwa misbrukat dens nåd, jag för alla wördar, men det hägn, Eders Excellence giör wettenskapen, föranlåter oss små och minste planeter hämta lius af wår sohl.

Gud Allsmächtig låte wår sohl sent gå neder, ty då stanna wij i ett tiokt mörker; wij nyttia liuset och jag lefwer

EDERS höggref[lige] EXCELLENCES
underdån[ige] ödmiudkaste
tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1755
d[en] 28 Nov[embris]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
for his letter [Tessin to Linnaeus, 27 November 1755Letter L1967].

Linnaeus comments on Tessinís plans to write about Nummus Brattenburgensis and states that it can be found in fossils in Skåne. Franciscus Ernst BrückmannBrückmann, Franciscus Ernst
(1697-1753). German. Naturalist and
collector. Physician at Helmstädt,
later at Brunswick and
Wolffenbüttel. Father-in-law of
Friedrich Boerner. Correspondent of
Linnaeus.
has got a pair in Germany but Linnaeus does not know if anybody has fetched them. Nobody has seen them alive, although they belong to the turtle family and are now classified as inter deperditos.

Linnaeus thought he was the only owner in the world of both shells; Nummus Brattenburgensis, like Pectines, has two different shells, one is conical and the other the ordinary Nummus Brattenburgensis.

Linnaeus asks Tessin to ask the following questions if he writes to England:


1. If this Nummus Brattenburgensis in the corals was an original or a fossil? In the latter case it is not so unusual.
2. If this Nummus Brattenburgensis has its two shells.
3. If this is the case, please ask for more details about the second shell or a drawing. Maybe the whole thing is a fake as can already be found in His Majestyís [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] collection of corals. If the two shells are alike the whole thing is wrong.

Linnaeus informs Tessin that he has the second shell in Fauna SvecicaLinnaeus, Carl Fauna Svecica
sistens animalia Sveciae regni:
quadrupedia, aves, amphibia, pisces,
insecta, vermes, distributa per classes
& ordines, genera & species. Cum
differentiis specierum, synonymis
autorum, nominibus incolarum, locis
habitationum, descriptionibus
insectorum
(Stockholm, 1746).
Soulsby no. 1151.
, Sp. 1347, tab. 2. Fig.δ ε, and he does not think that the English are aware of this fact.

Linnaeus praises Tessin for his contribution to science.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 12). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 31-33   p.31  p.32  p.33.