Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1967 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 27 November 1755 n.s.
Dated den 27. Novemb. 1755. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Min högtärade och älskade Herr Archiater, Professor, och Riddare af K[ongliga] Nordstiärne Orden.

Det förnämsta, och nästan det enda, som min förafskedade, och lata trägårdsmästare Swendetsky förrättat mig till nöyes är, att han till Herr Archiatren och Riddaren wäl framfört och ricktigt aflefwererat de af Herr Archiatren åstundade 6. stycken ståndwäxter, hwilckas trefnad och fortgång jag högeligen önskar.

Med senaste påsten tillskrifwer mig en wän ifrån England: Att man nyligen tillsändt honom ifrån Meddelländska Hafskusterna en Coral wid hwilcken warit häftad en mussla som owedersägeligen är wår i Skåne så kallade Nummus Brattenburgensis; och som detta synnes mig ett nytt fynd, ty tror jag mig tiäna Herr Archiatrens berömliga nygirughet, när jag härmedelst därom underättelse meddelar.

Den högste Guden uppehålle H[err] Archiatren wid karskhet och beständig hälsa! Dess dagar äro det allmänna fast nyttigare, änn min utsletna och tunga tid, som ständigt blifwit qwald under oro, och oförtienta förföljelser; Men af Herrans hand komma både belöningar och wedermödor: dess namn ware ewinnerl[igen] ärat! Det enda mig grämer, är, att min egen knappa utkomst ey tillstädier mig, att understödia och rättel[igen] fira de qwika ämbnen som dagel[igen] alstras, under H[err] Archiatrens otröttade inseende, och lika som tända deras lius, wid den klara låga, som Naturens Mästare Sielf beredt uti deras wärda Mästare. Ibland dem räknar jag billigt min ärliga fromma och flitiga Magister Osbeck, samt wår snabba Mag[ister] Tidström.

Jag har den äran att med beständig högacktning och obråttslig wänskap framhärda
Herr Archiatrens, Professorens och Riddarens
tienstskyldigste och trogne
tienare
Carl: G[ustaf] Tessin.

Stockholm den 27 Novemb[ris]
1755.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 115-116). [1] [2] [3]