Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1968 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 25 November 1755 n.s.
Dated 1755 d. 25 Nov.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, Kongl M[aj]ts och Riksens Råd,
Prèsident, Academiae Canceller &c. &c.
Min Nådigste Herre.

För ett par dagar war Eders Excellences Trägårdsmästare ifrån Lcckö här, och aflemuade hos mig 6 stycken ståndwäxter, af hwilka jag bedt honom giöra afläggningar om mögligt woro, äfter jag dem ei kunne utifrån genom frön ernå. Han sade mig at de med Eders Höggr[efliga] Excellences nådigste willia och befallning blefwo mig lämnade, utom hwilken jag dem ej emottagit; för hwilken hög nåd, som all annan, jag aflägger underdån-ödmiukast tacksäjelse, med den starkaste försäkran att om de hos oss willia trifwas och förökas och de på Eders Excellences gods skulle wantrifwas, de då straxt skola wara färdige att komma tillbakas.

Den högste Guden förläne Eders Excellence hälsan och lifstiden, såsom den endaste Maecenas Scientiarum, ty på Eders Excellences dagar grunda sig wåra wettenskaper.

Med oaflåtelig diup wördnad skall jag läggas i grafwen obefläckad

Eders Höggrefl Excellences
underdån[ige] ödmiukaste
tienare
Car[l] Linnaeus

Upsala 1755
d[en] 26 Nov[embris]

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
to inform him that Tessinís gardener from Läckö has visited Linnaeus and delivered the six flower pots that Linnaeus has asked for as he had not been successful in growing the plants from seeds. Linnaeus promises to send the plants back if the ones on Tessinís estate are not flourishing.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 11). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 31   p.31.