Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1969 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 24 November 1755 n.s.
Dated 1755 d. 24 Nov.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

för öfwersände catalogen på K[onglige] Academiens Acter, tackar jag wördsammast.

H[err] Secreteren täckes städse flatera mig med så många ömma utlåtelser, at jag beklagar mig ej wara wärd tionde delen. Emedlertid är M[in] H[erre] den endaste, som uppmuntrar mig till flit.

Lätt mig wetta huru snart flere figurer och örter åstundas, ty jag har dem i beredskap.

Tack för all öm wänskap.

jag är
Min Herres
lydige tie[nare]
C[arl] Linn[aeus]

Upsala 1755
d[en] 24 Nov[embris]

Kongl[ige]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks for a catalogue on the Academy’s transactions [Linnaeus means the transactions of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
; the catalogue was the Register öfver de XV första tomerKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Register öfver de XV
första tomer af kongl. vetenskaps
academiens handlingar
(Stockholm,
1755):
].

He thanks the secretary [Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] for kind words.

He wants to know when more figure and plants are wanted, they are at hand.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 286-287   p.286  p.287.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 197   p.197.