Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1987 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 1 December 1755 n.s.
Dated den 1. Decemb. 1755. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Min högstärade och älskade Herr Archiater, Riddare af K[ongliga] Nordstiärne Orden.

I förrgår afton hade jag den äran, att, med wanlig fägnad, emottaga Herr Archiatrens angenäma sktifwelse af d[en] 28. Nov[ember] i hwars uttryck jag mera igenkiänner min wärde H[err] Archiaters wänskap och hedrande omdömme, änn någon min egen förtienst: Kiärlek för wettenskaper, är mig infödd, högacktning för dem, som däruti lius och insicht äga, är en lärlinges plickt, som jag med nöye fullgör, och sådant är det enda beröm jag, utan Blygsel, kan widkiänna, Gifwe Gud att lycka och omständigheter en gång måtte försättia mig i en efterlängtad ro, på det mina närluppna dagar kunde slutas i konsternas fambn, sedan jag ägt det yppna nöyet, att see Herr Archiatren hos mig på mitt Åkerö, och där under dess skarpsynte mönstring framfört min sambling och menlösa tidsfördriv.

Brefwet till England ligger redan färdigt på mitt bord, och skall med morgondagens post afgå, på det beskaffenheten af wår Numm[us] Brattenburg[ensis] en gång måtte, lika som emot dess wilja, och oaktat dess gömsiuka, upptäckas.

Wår Gullgrufwa i Småland begynner blifwa frikostigare änn wi i början, och så nära wid Polen boende, kunnat oss föreställa. Utom det makalösa stycket, som ey längesedan blifwit deras May[este]ter hemburit, har jag att tacka min hederswän, Herr Assessor Swab, för en stuff upfyld med gediget Gull, ey, som förr detta, anflugit, utan i trådar och runda korn. Ho hade trodt att i bergets inelfwor på 24. fambnars diup wårt kalla Norden skulle alstra Gull? Ty så gör Naturens Herre: Igenom owäntade gåfwor hwässar han menniskiors flit. Han har sådt, oss tillhörer att tacksamt upskiära.

Min wärde Herr Archiater, unna mig, under min kulna afton, Er framhärdande och wederqweckande wännskap, samt war försäkrad om den högacktning och beständighet hwarmed jag in i döden förbliver

Min älskade Herr Archiatres och Riddares
tillgifne tienare
Carl G[ustaf] Tessin

Stockholm den 1. Decemb[ris]
1755.

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
writes to Linnaeus and thanks him for his letter of November 28th [Linnaeus to Tessin, 28 November 1755Letter L1966] and invites him to visit him at Åkerö.

He also writes that the letter to England with information about Nummus Brattenburgensis is written and will be posted the next day.

Tessin writes that more gold than expected, has been found in the gold mine in Smoland. He is grateful to his friend Anton von SwabSwab, Anton von (1702-1763).
Swedish. Assessor at the Bergskollegium.
, for the gold he has received. The gold ore found at about 24 fathomís depth [around 43 meter] is concentrated in threads and grains.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 117-118). [1] [2] [3]