Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1997 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 25 January 1756 n.s.
Dated d. 25. Januarii 1756. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Stockholm den 25. Januarii 1756

Min högtärade och älskade Herr Archiater, och Riddare

Min förseelse är stor, och jag räddes, oförsonlig, då jag senast beswarar det Ny Års brefwet, som ibland alla warit mig kiärkommit; Dock, det är andras, och ey min skuld; ty hela denna månaden igenom har jag knappast ägt någon liten stund för mig sielf, utan städse warit med beniga och ledsamma sysslor beswärad; Och att bruka en annans hand, har jag ey kunnat bringa öfwer mitt hiärta: Således kommer jag seent men ganska wälment och upricktigt, att, efter gammalt bruk, wid Årets omwäxling, aflägga hos min wärde H[err] Archiater och Riddare en innerlig, och alla ord öfwergående lyckönskan. Naturens Herre, som wisserligen Sielf utsedt och utrustat Herr Archiatren till ett redskap, att undersöka och till menniskians fördel lämpa Naturens hembligheter, Han upbehålle länge en så Stor och i wårt Kulna Norden lysande Man! Han unne och mig, att nu efter så månge tröttsamt tråkade fiät, omsider få, i lugn och enslighet, betrackta Guds under, och bereda mig till den härlighet, som, efter Hans egit löfte, uppå oss uppenbaras skall!

Ett mitt fägnesamma hopp är och blifwer, att i tillkommande sommar få nyttia Herr Archiatrens och Riddarens högstangenäma sällskap wid Åkerö, samt där, uti smärre mynt med mina få kräsligheter, betala den kåstelige fruckten mig nyligast tillsändes och för hwilcken jag min hörsamste taksäyelse avlägges.

Min hog, min lust och min kiärlek för wetenskaper och konster, men ingalunda min insickt, eller åtwärkande hägn, göra att jag mig hiärtel[igen] grämer öfwer det ödet med hwilcket de tyckas hotas: Enär de på en kort tid gynnas och sedan öfwergifwas, så tiänar sådan deras hastiga regering ey till annat, änn att qwickwäcka många i landet insöfda lynnen, som i deras muntra morgon göra härligit arbete; men när de straxt efter sakna både upmuntran och belöning blifwa de ey allenast sielfwa modfälta, utan och tiäna Efterkommande, i många släckter, till exempel och warning, då omsider lärdoms förfaller till glitter, och konster till handwärk. Bättre är således att låta dem såfwa, änn att dem i otid wäcka. Herren näpse den bulrande wågen! så torde omsider Statzgriller, å nyo förbytas i nöysammare och nyttigare wärf.

Ifrån England har jag ännu intet swar fådt, angående den nyfundna musslan.

Min K[iära] Hustru, som alt jemt räknar sig till heder att wara ibland herr Arhiatrens lärlingar, försäkrar om sin beständiga wänskap, tillgifwenhet, och läraktighet.

Herren hugne min wärde Herr Archiater med all den wälsignelse, som wi bägge Honom i rågat mål tillönska!

Med all uptänkelig högacktning har jag den äran att framhärda
Min högtärade och älskade Herr Archiaters och Riddares
tienstskyldigste och trognaste
tienare
Carl G[ustaf] Tessin

Stockholm den 25. Jan[uarii]
1756

[a][a] : MS1 [added in the left margin
of fol. 3
]
Jag blyges för min slarfwiga pappers lapp, jag blef ey dess skröplighet warse, för änn jag bladet omwände, och min tid är mig ganska knapp.

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
writes a New Year letter to Linnaeus and makes many excuses for being late in answering Linnaeusís letter [Linnaeus to Tessin, 1 December 1755Letter L1987], due to many commitments.

He invites Linnaeus to visit Åkerö in the summer.

He comments on non serious scientists.

Tessin writes that he has not received any answer from England regarding the recently found bivalve.

Tessinís wife [Lovisa Ulrica TessinTessin, Lovisa Ulrica (-1768).
Swedish. Countess, wife of Carl Gustaf
Tessin.
] sends her best regards.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 121-122). [1] [2] [3]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the left margin of fol. 3]