Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2002 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 12 January 1756 n.s.
Dated 1756 d. 12 jan.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min förtrogneste, min mäts älskade
och högst wärderade k[iäre] Broder.

Nu kommer jag hem från Fahlun, äfter 14 dagars julande på en ort, som jag på 5 åhr ej sedt.

Mitt första giöro måhl bör wara att aflägga hos min ståteliga Broder min innerliga önskan till all sällhet på det nys ingångne åhret, och försäkrar heligt att taga den sensiblaste dehl af alt hwad rörer M[in] förtrogneste Broders liuft äller ledt; och städse skall jag wetta wärdera den dyrbare nåd Gud skiänkt mig då jag i min k[iäre] Broder kan fägna mig hafwa en enda säker wän i min tid och i mitt fädernes land.

Den store Guden wälsigne M[in] K[iäre] Broder och nådiga fruen med frisk kropp, förnögdt sinne och all annor sällhet, och låte mig, så länge jag niuter liuset aldrig sakna min bäste wän.

Secr[eter] Wargentin skref för hälgen att han fått en faselig hop ostindiska fiskar. jag måste därföre resa en dag till Stockholm att se om några äro nye, som ofelbart lärer wara; och hade där till aldrig bättre tid än nu, ty då terminen ingångit blifwer det omögligt. war gunstig och lät mig till freddagen wetta om Secr[eter] Wargentin är i staden, at jag ej reser miste.

Min hustru hälsar 1000falt. jag lefwer och dör

Min ömmaste Broders
trogne och lydige
tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1756
d[ie] 12 jan[uarii]

upSUMMARY

Linnaeus is back from Falun, where he has been for two weeks and celebrated Christmas. He had not been there for five years.

The first thing he does is to write to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
and wish him a happy New Year. Linnaeus is glad to have Bäck as his only true friend.

Linnaeus wishes Bäck and his wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
] good health both in body and soul, and a life with pleasant love.

Linnaeus had heard from Pehr Wilhelm Wargentin that he had got a lot of fishes from the East Indies. Linnaeus has to go to Stockholm and see what new species can be among them, and the best time is before the semester starts at the university. Linnaeus asks Bäck to tell him by the next mail, on the next Friday, if Wargentin is in Stockholm. Linnaeus needs to know that in order not to go in vain.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 5   p.5.