Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2006 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 5 January 1756 n.s.
Dated den 5. Januarii 1756.. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Min högtärade och älskade Herr Archiater
och Riddare.

Beklageligen är det sant, att konster och wetenskaper ibland oss liknat den fiärilen som om morgonen lifwas och om aftonen dör. Ingalunda tillägnar jag mig det högsta ärenamnet att wara en Maecenas; men med innerlig sorg ser jag att wettgirighet hos oss är en alamodisk prydnad, och intet alfware, Gudi ärad! mitt sorgeår är snart förby; ty antingen täckes Herren kalla mig till gladare hyddor, eller och går jag in uti en enslighet, där jag ostörd och efter behag får nyttia mina böcker och samblingar. Sweriget har och behåller den hedren att hafwa alstrat wärdige Man, hwaribland H[err] Archiatren ofelbart äger ett ibland de yppersta rum, och borde jag snarare säga att wida werlden tändt ett nytt lius wid H[err] Archiatrens eld. Naturens Herre, som för Eder uptäckt, ett så widt begrep af naturens hembligheter, Han upbehålle Herr Archiatren, såsom ett dess märkelige medel att underrätta menniskior om Dess under, uti många år, med all sällhet; och att Herr Archiatren måtte wara en ibland de lyckeliga Männ, som under egen lifstid få uphämta skiörden af hwad de utsådt!

Den önskan som mig in i grafwen följer är, att min frucktan måtte blifwa till intet, då jag tror mig förutsee att wetenskaper och konster hotas med nytt mörker; Min åhåga har warit brinnande, men min åtgiärd otillräckelig att göra dem hemfasta. Många andra bördor har jag måst bära, samt för deras skuld bortlägga den angenämaste, emedlertid har mitt timglas runnit, och Klåckan står på slaget.

Till Eder omsorg, min wärde H[err] Archiater anbefaller jag en trogen wård om Naturkunnighetens stadgande; Den gör att wi tro och att wi weta på hwem wi tro.

Jag innesluter mig städse i Herr Achiatrens framhärdande wänskap, och förblifwer med all odödlig högacktning

Min högtärade och älskade H[err] Archiaters
ochRiddares
tienstskyldige och trogna
tienare
Carl: G[ustaf] Tessin

Stockholm den 5. Januarii1756.

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
writes Linnaeus a New Year letter and praises him for his knowledge and for his contributions to science, invaluable to Sweden and to the whole world. He especially praises Linnaeusís ability to show mankind Godís wonders in the complexity of nature.

Tessin feels that his days are numbered and he complains about not being able to support natural science better, especially since he believes that science will be less honoured in the future.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 119-120). [1] [2] [3]