Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2008 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 1 January 1756 n.s.
Dated 1756 d. 1 januari. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min fromme och tillförlåteligaste Broder.

Gud uppehälle M[in] K[iäre] Broder i detta och månge flera åhr med beständig wählmåga, förläne Min K[iäre] Br[oder] ett nögdt sinne och en karsk kropp och gifwe M[in] K[iäre] Br[oder] hog att än widare som här till gagna wettenskaperne och deras idkare till fäderneslandets bästa och prydnad; då jag ock äfwen får hugna mig att äga ibland mine coaetaneos här äfter som här tills en trogen och tillförlåtelig wän, uti en tid och werld som älliest är full af smicker.

Gud låte M[in] K[iäre] Br[oder] med wälborna fruen i åhr få hugna sig af en kiär arfwinge och hielpe henne att wähl absolvera detta pensum till M[in] K[iäre] Br[oder] innerliga hugnad.

Tröttas intet M[in] Br[oder] att se en otacksam werld; uphör intet att uphielpa medicinen, fast M[in] Br[oder]s collegae aldrig så sätte sig emot; ty det är barbaries seculi.

Min och min hustrus wördnad beder jag anmälas hos nådiga fruen ifrån den som är

Min K[iäre] Broders
lydigste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1756
d[ag] 1 januari

är wähl Mademoiselle Novaire och Alm ifrån hofwet, som spargeras?

Archiatren
Wählborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus wishes Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
many years of good life, satisfaction, an able body and a will to continue to work for the promotion of science in Sweden. Linnaeus is happy to have among his contemporaries such a reliable and true friend.

Linnaeus also hopes that Bäck’s wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
] will be able to bear Bäck an heir.

Bäck should not tire in his work for medicine, although the time is not favourable. It is more characterized by barbarism.

In an appendix, Linnaeus mentions Miss NoveireNoveire, French?. Maid of
honour to the Queen, Lovisa Ulrika.
and Miss AlmAlm, Swedish. Lady’s-maid to
the Queen, Lovisa Ulrika.
, both belonging to the Court.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 1   p.1.