Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2018 • Carl Linnaeus to Erik Gustaf Lidbeck, 30 March 1756 n.s.
Dated 1756 d:30 martii. Sent from Uppsala (Sweden) to Lund (Sweden). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Professor.

Intet bref kunne wara mig angenämare intet kiärare, än at få höra H[err] Professoren hamnat uti en fast ankargrund, och wunnit det han här i werlden åstundar, med så hederliga och fördelachtige wilkor. Hwad skola wähl nu Edra styfwe och dryge afwundsmän säga, som få maka åht sig och gifwa Eder rum, mitt emällan sig. Här Professoren får giöra en nye epoche ifrån första Hist[oria] na[tura]lis Professor i Lund, snart sagt i swerige; jag woro till freds att få byta mö med Eder. Gud låte Eder lefwa länge och pryda Edert rum med heder, och giöra många wärdige disciplar. Edert climat om jag hade i Upsala, jag skulle hafwa mest hela werlden, och om möijligt woro halfan af månen till; men alla Elementer strida mot mig; jag tror att wij aldrig få här wår; i Lund lärer mästa wåren wara förbij, att jag nog ser hur H[err] Professoren måste resa natt och dag, ehuru jag mycket önskade få se H[err] Professoren.

Det är mig nöje att se huru mine disciplar stiga till då jag sielf aftager och med heder pryda sine rum.

jag skall skynda på att få några frön inlagda. Tack för Zinns bref.

Gud beware H[err] Professoren

jag är H[err] Professorens
lydige tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1756
d[en] 30 martii.

upSUMMARY

Linnaeus congratulates Erik Gustaf LidbeckLidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
on having been appointed professor at the University of Lund. He is the first professor of natural history there, maybe even the first in Sweden, and Linnaeus would not mind changing place with him. Linnaeus wishes him success.

If Linnaeus had the same climate as Lidbeck has in Lund, he would be very happy. It seems that spring will never come to Uppsala, while it almost has passed in Lund.

Linnaeus wishes he could see Lidbeck, but he realizes that it is not possible.

Linnaeus is glad that his pupils are rising and have success, now that he himself is declining, and that they hold their positions with honour.

Linnaeus will hurry to enclose some seeds. He thanks Lidbeck for the letter from Johann Gottfried ZinnZinn, Johann Gottfried
(1727-1759). German. Physician and
botanist, director of the botanical
garden of Göttingen (1753).
Correspondent of Linnaeus.
[presumably Zinn to Linnaeus, 26 February 1756Letter L2009] and hopes God will be gracious to Lidbeck.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KB, Autograph Collection). [1] [2]