Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2023 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 22 March 1756 n.s.
Dated d. 22. Martii 1756.. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Stockholm d. 22. Martii 1756.

Wärde och Högtskattade Herr Archiater och Riddare

Snart sagt dageligen röner jag prof af Herr Archiatrens wänskap och godhet för mig.

Den makalösa mirabilis, som i Wettenskaps academ[iens] senaste Quartal är beskrefwen, och den mig tillförende (:som ey underligit är:) aldeles obekanta Dodecatheon äro bägge behörigen till wäxt nedsatte.

Min K[iära] Hustru och jag hembära bägge wår skyldiga och oändeliga tacksäyelse: Billigt blyges jag att den endast i ord betyga; men när det ringaste tillfälle gifwes, skall Herr Archiatren otwifwelacktigt röna, med hwad åtrå, med hwad tillgifwenhet, med hwad fägnad, och huru ouphörligen jag i alla mina dagar framhärdar

Min wärde och högstskattade Herr Archiaters och Riddares
hörsamme tienare
Carl G[ustaf] Tessin

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 123-124). [1] [2] [3]