Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2024 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 19 March 1756 n.s.
Dated 1756 d. 19 Mars. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Egen Gynnare.

Äfter Hans Excellences befallning föllia här alla de kallelse brefwen, jag kunnat få igen. somblige hafwa sänt mig tryckta cataloger på membra, sombl[ige] skrifwit med ett par ord i bref.

jag tackar för offerten att en kunne få resa på hwalfisk-fänget åt Groenland etc. Nog ser jag hwad där wid woro att giöra, med foglar och fiskar, med insecter och maskar, med hafsörter och Lithodendra etc. Martens grofwa utkast wisar åtminstone huru mycket obekant ännu där finnes.

jag har ung warit och trådt mine ynglings skor som andra; jag har förestält mig en lustig theater, dum et spes et favor et venia erant et audere non dedecebat. De månge jag fått at resa hafwa kostat mig mycket och satt många grå hår på mitt hufwud; och hwad har jag wunnit mer än några torkade örter, med mycket bekymber, oro, förtret, harm och ofta sorg? Nu har det änteligen hänt mig som Mullwaden, att för än han dör, så får han öpna ögonen, och se werldenes fåfänga. Här återstår för mig den tunga tiden, då man skall äfter hand dö: då sensus hebescunt, membra torpent: praemoriuntur visus, auditus, incessus, dentes etc. ut utar verbis Plinii, och all lust förgår. Nu skall det wara mig en ro att se werlden äflas och fika; men jag will passa. ty det hielper ej till loppet att man är snäll; det är fåfängt bittida upstiga och sent gå till hwila, ty Gud gifwer det sine medan de sofwa.

Med första skola fröen komma.

förbl[ifwer]
Min Herres
lydige tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala 1756
d[en] 19 Martii.

upSUMMARY

Following request from His Excellency [it is uncertain whom Linnaeus refers to, it could be either Anders Johan von HöpkenHöpken, Anders Johan von
(1712-1789). Swedish. Count and
statesman. One of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.The
Chancellor of the Uppsala University
1760-1764. Correspondent of Linnaeus.
or Gustaf BondeBonde, Gustaf (1682-1764).
Swedish. Count, Councillor, member of
the Royal Society of Sciences. Married
to Viveca Bonde, father of Carl Bonde.
Correspondent of Linnaeus.
], received letters of invitation [presumably letters of invitation from foreign Academies or Societies to Linnaeus] are being transmitted.

Linnaeus thanks for an invitation to join a whale catch expedition to Greenland. A lot could be done on birds and fishes, insects and worms, sea plants and Lithodendra etc. Friedrich MartenísMartens, Friedrich (1635-1699).
German. Surgeon and barber, Hamburg.
draft [Linnaeus refers to the Spitzbergische oder Groenlandische Reise-BeschreibungMartens, Friedrich
Spitzbergische oder Groenlandische
Reise-Beschreibung, gethan im Jahre
1671
(Hamburg, 1675).
] shows that much unknown is to be found there.

Linnaeus reflects over the fact that he has grown old and has had his share of hard work.

He expects seeds to arrive.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XIV, 639). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 289-290   p.289  p.290.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 198-199   p.198  p.199.