Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2026 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 19 March 1756 n.s.
Dated 1756 d. 19 Mars. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, K[ongl]. M[aj]tt och
Riksens Råd &c. &c.
Nådigste Herre.

Uti medfölliande ask har jag fördristat mig sända 2ne Rötter; den större är Mirabilis longiflora, den mindre är Dodecatheon; om desse sättias straxt i krukor i fönstren, så lära de bägge frögda sig mot solen; Dodecatheon kan föras, när man behagar, på landet; men Mirabilis blifwer swår att föra landswägen, sedan hon uppwuxit och blefwit lång, at hon icke skulle sönderskakas. Täcktes Eders Höggrefl[ige] Excellence insinuera dem hos Hennes Nåde Fru Grefwinnan, så skedde mig en hög grace som jag finge uptekna på den långa och oändeliga lista som jag med enfaldigt, men ärligt hierta skall hogkomma till grafwen

förblifwer med oaflåtelig nit
Eders Höggrefl[ige] Excellences
underdån[ige] ödmiukaste
tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1756
d[en] 19 Martii

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
and encloses two roots in a box. The larger one is a Mirabilis longiflora and the smaller one is a Dodecatheon. If they are planted in pots and put in windows they will grow. Dodecatheon can be brought to the country house, but the Mirabilis will grow so tall that it will be difficult to move. Linnaeus asks Tessin to tell Countess Tessin [Lovisa Ulrica TessinTessin, Lovisa Ulrica (-1768).
Swedish. Countess, wife of Carl Gustaf
Tessin.
] about these plants.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 13). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 33-34   p.33  p.34.