Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2033 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 27 April 1756 n.s.
Dated 1756 d. 27 april.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Edle och Höglärde H[err] Secreter.

Af H[err] Secreterens högtärade ser jag med synnerlig fägnad mig blifwa räknad ibland H[err] Secreterens upriktige wänner, som Gud wet att jag altid önskat få wara, och där till aldrig å sido satt hwad jag kunnat i enfaldighet bidraga, hwar om jag mig ock framdeles städse skall beflita; hwilken heder jag räknar för mig så mycket större, som H[err] Secreteren lärdom och mildhet täfla att sätta pris på en så wärdig Herre.

Så wist som jag af alt hierta innerligen önskar H[err] Secreteren all wälgång här i werlden, så, hierteligen fägnar mig ock att försynen täkts tilldela H[err] Secreteren en så älskans wärd och ädel maka, som är den enda rätta belöningen H[err] Secreteren kunnat winna i denna flyktiga tiden. Gud alsmächtig uppehålle och wälsigne Eder bägge, att bägge må hugna hwar annor med en lång tid, beständig hälsa och lyckeligit lif; wist får H[err] Secreteren dygdens spegel, Gud låte Eder länge få nyttja en så kiär wän och Henne sent sakna Eder; ty ju mer man får, ju mer kostar det engång på att förlora det. Jag gratulerar af innersta hierta till 100000 goda dagar och nätter.

förbl[ifwer]
Högl[ärde] H[err] Secreterens lydige tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1756
d[en] 27 april.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 292-293   p.292  p.293.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 202-203   p.202  p.203.