Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2082 • Peter Forsskål to Carl Linnaeus, 7 August 1756 n.s.
Dated 7 Aug. 1756. Sent from Berlin (Germany) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare
af Kongl. Nordstjerne Orden.

Inneliggande Bref till Wälborne Herr Archiatern har jag fådt af H[err] Prof[essor] Lange i Halle med begäran att skickat till Upsala när jag kommit till Berlin. Det lär angå Hortus Malabaricus, som han oppköpt på H[err] Archiaterns anmodan för Upsala Biblioteque och nu wäntar betalningen före.

Stadd på min hemresa ifrån Göttingen har jag besedt i Erfurt, Jena, Halle och Leipzig de naturalier, som warit tillgång på, och inlagt de örter som blifwit mig i Botaniska trägårdar meddelta. Jag önskar ingenting högre än att deribland hafwa något, som kunde förtjäna att beses af Herr Archiatern, om jag kan hafwa den lyckan att wisa Herr Archiatern mina ringa örtesamlingar. Af den Helleborus, som H[err] Archiatern en gång åstundade och jag i Göttingen ej kunde få, menar jag att jag nu fådt rätta frön, så wäl i Jena som i Leipzig. den kallades i Jena : flore viridi clauso, och folia har smalare skifwor än den ordinaira, som är wild wid Göttingen. Barba caprae el[le]r Aruncus har jag allenast i horto Jenensi sedt femina af; men der stod hon utan mare och war än omogen. Blommorna af bägge sexus har jag inlaggda, och flores masculos i spiritu vini, efter jag menar att Herr Archiatern lärer willja bese dem något noga. Bekantskap fick jag likwäl med en i Jena, som lofwat samla frön af den wilda, och skicka dem till Swerget om Herr Archiatern än har dem af nöden.

Herr Baeckner reser om få dagar hemåt, och lär föra med sig en låda ifrån H[err] HofRådet Gleditsch med de saker, som Herr Archiatern begärt i sitt Bref. Caffé träd lärer H[err] Gleditsch skicka i wår, efter han menar att det wid flyttning om hösten till Swerget skulle gå ut.

Jag framhärdar med all wördnad
Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens
ödmjukaste tjänare
Petr[us] Forsskål

Berlin d[en] 7 Aug[usti] 1756.

[a][a] : MS1 [annotations by Linnaeus on
the back of the letter, f. 217v.
]
Institutum egregium et vere regium et pretiosum.

Pretiosum et vere regium institutum regias opes, eruditionem scientiae herbariae summam, diligentiam certe laboriosam, cognitionem Horticulturae vere immensam, Medicinae & Oeconomiae praesidium summum, diligentiam pari cum labore et assiduitate junctam hercle requirens puto; hinc solum Authorem optem, qui de proprio proposito ejusque digestione et perfectione judicet.

Opus vero mihi nobilissimum futurum, mihi videatur, si genitus trium regnorum, copulatione sive qua altera altera vacillat, absolvere, valeat tam feliciter quam concinne id concepit et collectis semel plantis mitiori sub coelo Danico easdem aeque feliciter conservare potest.

Institutum egregium; ut vere regium ac pretiosum ita et utile.

Copiam scientiae herbariae summam, eruditionem pari cum diligentia conjunctam hercle requirens puto; hinc solum authorem optem, qui de proprio proposito ejusque digestione et perfectione judicet.

Opus vero mihi nobilissimum futurum videatur, si juncta copulatione trium regnorum natura, absolvere valeat tam feliciter quam concinne id concepit, et collectis semel plantis in mitiori climate easdem aeque feliciter conservare potest.

upSUMMARY

The enclosed letter is from Johann Joachim LangeLange, Johann Joachim
(1698-1765). German. Mathematician and
mineralogist, the successor of Christian
Wolff in Halle. Correspondent of
Linnaeus.
[Lange to Linnaeus, 22 July 1756Letter L2069] in Halle. It is probably about the Horti Malabarici pars prima [-duodecima & ultima] Rheede van Draakestein, Hendrik
Adriaan van
Horti Malabarici
pars prima [-duodecima & ultima]
[...] Latinis, Malabaricis, Arabicis,
Brachmanum characteribus nominibusque
expressis, adjecta florum, fructuum,
seminumque nativae magnitudinis vera
delineatione, colorum viriumque accurata
descriptione, adornata per [...]
Henricum van Rhede tot Draakestein [...]
et Theodorum Janson. ab Almeloveen, M.D.
Notis adauxit, & commentariis
illustravit Joannes Commelinus
,
I-XII (Amsterdam 1686 [i.e. 1678]-1703).
he has bought on Linnaeusís request for the library of Uppsala. On his way home Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeusís student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
has visited Erfurt, Jena, Halle and Leipzig and their botanical gardens from which he is taking home numerous plants to Linnaeus. The Heleborus wanted by Linnaeus, but not available in Göttingen, could be had in Jena as well as in Leipzig. Forsskål has secured seeds of it for Linnaeus. As to Aruncus, Forsskål is bringing male and female flowers of it. In Jena he has a contact, who, on Linnaeusís request, is willing to procure seeds of the wild Aruncus.

Michaël A. BaecknerBaeckner, Michaël A.
(1728-1759). Swedish. Physician.
Student of Linnaeus´s.
will soon leave Berlin and return to Sweden with a box from Johann Gottlieb GleditschGleditsch, Johann Gottlieb
(1714-1786). German. Botanist and
sylviculturist in Berlin, disciple of
Anton Wilhelm Platz and Johann Ernst
Hebenstreit, supervisor of Caspar Boseís
garden 1731-1735, professor at the
Collegium Medico-Chirurgicum in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
containing things on Linnaeusís want list. Linnaeus has wished to have a coffee tree. This will be delivered next spring, as Gleditsch fears that it will not survive if moved this autumn.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 216-217). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1912), vol. I:6, p. 121-122   p.121  p.122.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [annotations by Linnaeus on the back of the letter, f. 217v.]