Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2109 • Erik Gustaf Lidbeck to Carl Linnaeus, 25 November 1756 n.s.
Dated 1756 d. 25 Novemb.. Sent from Lund (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater
samt
Riddare af Kongl[iga] Nordstjärne Orden.
Gunstbenägne Gynnare.

Jag har med flit dröjt tils nu, att beswara Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens gracieusa skrifwelse under d[en] 8 i förl[iden] månad, samt tacka för de öfwersända frön, endast i tanka, att kunna berätta, det jag antingen wore bättre, el[le]r fulkomligen restituerad i min läpp; men tyvärr! jag är i samma ledsamma belägenhet, som förr, och min Hypochondrie ökar sig öfwer detta enwisa onda, som Wälborne H[err] Arch[iatern] och Riddaren förmenar wara veneriskt, men därtil wet jag på min honeur ingen ringaste anledning; jag har derföre härhos öfwersändt en detaillerad berättelse, med ödmjuk begäran, det Wälborne H[err] Archiatern och Riddaren gifwer mig sina tankar öfwer denna accident, och huru jag skall bote mig, samt om någon farl[ig] Svite wore att förmoda, på det, om ingen fara wore att frukta före, som jag skulle håppas, jag då i Herrens namn kunde gifwa mig til fredz och afbida tiden; ty nu är jag dagel[igen] orolig och ängslig.

winter och slädföre ha wi nu i hast fått.

Spannemålen är här dyr Ė 10 d[aler]r smt för 1 tunna råg och 7 à 8 för korn.

Min ödmjukaste Respect för Nådig Frun, Mamsellerne och H[err] Carl.

Jag lefwer med oförändrad wördnad
Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens
Ödmjuka t[iena]re
Eric Gustaf Lidbeck

Lund 1756.
d[en] 25 Novemb[er]

Kongl. Maj:ts
Troman, och Archiater, samt
Riddaren af Kongl[iga] Nordstjärne
Orden, Wälborne Herr
Carl Linnaeus
i Upsala

upSUMMARY

Erik Gustaf LidbeckLidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
has postponed his answer to Linnaeusís letter of 8 October 8 [this letter has not come down to us] and thanks Linnaeus for the seeds he sent. Lidbeck had thought that he would be able to report that his lip had become better or even completely well, but Lidbeck has the same trouble as before. His hypochondria is increasing. Linnaeus thinks that the illness is venereal, but Lidbeck denies emphatically that that could be the case. Lidbeck encloses a detailed report and asks Linnaeus to give him some advice on how to cure his lip. Lidbeck also wonders if there can be any dangerous consequences. Lidbeck needs advice to help him be more patient and less anxious.

Winter and snow good for sleighing has now reached Lund.

Corn is expensive: 10 daler smt for a barrel of rye, 7 or 8 for a barrel of barley.

Lidbeck sends his greetings to Linnaeusís wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeusís wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
], his daughters [Elisabeth Christina BergencrantzBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
, Louisa Linnaea Linnaea, Louisa (1749-1839).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Sara Christina and Sophia
Linnaea.
, Sara Christina LinnaeaLinnaea, Sara Christina
(1751-1835). Swedish. Daughter of Carl
Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Elisabeth Christina, Louisa and
Sophia Linnaea.
] and Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his fatherís lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeusís
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 180-181). [1] [2] [3]