Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2134 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 7 January 1757 n.s.
Dated d. 7. Januar. 1757.. Sent from Åkerö (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Åkerö d[en] 7. Januar[ii] 1757.

Min högtelskade Herr Archiater,
och Riddare.

Med så mycken mera fägnad har jag haft den äran att emottaga Herr Archiatrens och Riddarens angenäma bref af den 1. hujus, som det innebär nya försäkringar om dess framhärdande högstskattade wänskap. Ingen annan rättighet eger jag till den, änn min synnerliga högacktning, och det oförlikneliga wärde jag ibland menige, så In-som Utländske hopen, sätter uppå en Man, som, igenom ogemen insickt och flit, hedrar Riket, och uplyser dess Inbyggare; men aldenstund Herr Archiatren och Riddaren en gång, mig till hugnad, behagat antaga mig i dess wänners antal, så wet jag wisst, att dess sinne och hiärta anser oförtient olycka och förföljelse, som ett band, som hopknyter wänskapen, och ingalunda som en knif, hwilcken densamma afskiär, samt fölgacktel[igen]: ey är ibland deras antal, hwilcka see sig om när de gå innom min port, och granska efter om någon det märckt. Slika hiertan, som af blåst bortföras, äro wäderlätt gods, som ey förtienar att, hwarcken qwarhållas, eller saknas. Herren beware Herr Archiatren och Riddaren ifrån, att, på så obehageligt sätt, någonsin pröfwa sine wänners ståndacktighet! Örters och stenars utrönande lärer oss hwarje dag, att i dem mera godt och nyttigt finnes, änn wi någonsin förmodat; men menniskiors kiännedomb öfwertygar oss, att hos dem finnes mera ondt, änn wi ens kunna uptänka: När de gått igenom Ugnen, må det heta: Mycket slagg, och litet gull, samt smältnings kostnaden föga wärdt! Ibland de få, som rikhaltigt prof hålla, och ey efter dickter, utan efter sanning lyssna har jag altid, med glädie och ärkiänsla, funnit Herr Archiatren och Riddaren hafwa warit.

I öfrigit, kan jag, inför Gud, bedyra, att jag aldrig sällare dagar mött, änn dem jag nu, wid mitt täcka Åkerö, öfwerlefwat.

Hic jacet Similis
Cujus aetas multorum annorum fuit,
Ipse Septem dumtaxat annos vixit.

Sade fordomb Romerske Rådsherren Similis, om sin Sin åra landlefnad, så må ock jag, om dessa framflutna Fyra månader, säya. Jag eger, ärad ware den Högste! lugn innom mitt bröst. Persii Flacci härliga påminnelse, uti dess Sat:1. har jag längesedan för hälsosamast ansedt; nec te quaesiveris extra, heter det. Finner jag min indra boning snygg och gladartad, så behöfwer jag ey söka ren luft, och wederqweckande nöye utom mig; då kan jag, underrättad om mine missgynnares dryga anläggningar, i någre bergfaste wänners kylande fambn, ostörd höra de släggeslag, som min graf uthålcka, och säya till hwar och en af de Nicocreonter, som mig i den inbädda wilia, som Anaxarchus fordomb sade: Tunde, tunde anaxarchi vasculum, ejus constantiam non teres.

Men nog om mig sielfwan!

Wid denna årswäxlingen önskar jag, som alla dagar, att Gud, hwars nåd outöselig är, wille, i sin barmhertighet omfatta wårt spiälckade Fädernes land, uplysa, wälsigna, och med mildhet omgiorda wår Öfwerhet, dämpa alla underjordiska anslag, afkyla all oförsonlighet, öfwertäcka marcken med födande gröda, samt innom Sitt oöfwerwinneliga Fäste hägna alle redelige Män, som Honom fruckta, och ey för hwarje wäder swickta! Ibland desse senare inbegriper jag billigt Herr Archiatren och Riddaren. Herren lätte Eder wandel med hälsa och nöye, på det Riket och hela den wettgiruga werlden ännu uti mångfaldiga år må nyttia en så almänt berömd Hedersmans insickt, och Naturen ey hastigt sakna den skarpsyntaste ibland dess granskare! Herr Archiatrens och Riddarens belöning ware dess tacksamme Landsmäns enhälliga lof och minne, och dess Efterkommandes frögd och sällhet, så att Linnaeernes namn och gagn på Jorden måge ewärdeliga wara!

En oförliknelig hugnad hade wisserl[igen] hos mig upwäckts, om jag egt den förmonen, att nu i winter see H[err] Archiatren här. Min ålder och mina krämpor tillåta mig ey att länge wänta; ty anmodade jag, redan för Trij månader sedan, H[err] Professor Wallerius att öfwertala H[err] Archiatren och Riddaren till en sällskaps resa; men hälften af mitt hopp blef endast upfylld, ty wälbemälte H[err] Professor, hwars complaisence mig oändelig förbinder, kom ensam, och endast på ett par dagar. Han genomsåg mitt förråd, och är således i stånd, att säya hwad han sedt, och huruwida han därwid funnit sitt nöye. I mitt Cabinet felar ännu dess förnämsta prydnad: Gissa, min wärde H[err] Archiater och Riddare! Gissa! Det är ju en lätt sak! Wår wittre Linnaei portrait, som redan är uti wärckeligt arbete, och skall, som en skarpsynt domare, och en skonsam wän, intaga främsta rummet, med förtient och osmickrad öfwerskrift.

Jag slutar mitt långa bref; men ey, för änn jag till stoft warder, skall slutas den högacktning, den ömma wänskap och den oaflåteliga tilgifwenhet, hwarmed jag utan omskifta framhärdar

Min högtelskade H[err] Archiatres
och wärdige Riddares
upricktiga och trogna
tienare
Carl G[ustaf] Tessin

[a][a] : MS1 [added on fol. 128r] Med förleden post hade jag bref af Herr Couturier uti Marseille dat d[en] 10. Dec[embris] 1757. uti hwilcket han ibland annat påminner ang[åen]de de propositioner som blifwit H[err] Archiatren och Riddaren giorde af S[i]r Jean Marie Bruÿzer ifrån Lyon. Min K[iäre] H[err] Archiatre och Riddare, war så gunstig, och lät mig weta, hwad jag skall swara. Jag wet wäl huru kåstbar tiden är, men jag begär endast 3. a 4. rader, på det mina wänner i Marseille ey måge tro, att jag föga anser deras begäran.

[a][a] : MS1 [added on fol. 128r] Min K[iära] Hustru, H[err] Archiatrens lärgiruga discipel önskar af alt hierta ett godt och wälsignat Nyår.

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
writes to Linnaeus and thanks him for his letter of January 1st [Linnaeus to Tessin, 1 January 1757Letter L2136].

He writes that he is very happy to be able to stay at his beloved Åkerö.

Tessin invites Linnaeus to visit him in the winter. At his age, he cannot wait any longer and already three months ago he was expecting Linnaeus to visit him together with Johan Gottschalk WalleriusWallerius, Johan Gottschalk
(1709-1785). Swedish. Professor of
chemistry at Uppsala.
, but Wallerius came alone and stayed only for a couple of days. Wallerius inspected Tessin’s collections and can report on them.

Tessin writes that the only missing thing in his cabinet [Tessin means his collection of natural history specimens] is a portrait of Linnaeus and that is now being painted.

P. S. 1 He writes that he has received a letter from CouturierCouturier, (?-?). French.
Bookseller. Correspondent of Linnaeus.
in Marseilles dated December 10th 1756. Couturier reminds him about Jean Marie Brüyzer [Jean-Marie Bruyset’sBruyset, Jean-Marie
(1719-1792). French. Bookseller in
Lyon. Correspondent of Linnaeus.
] propositions to Linnaeus.[The propositions was about the proposal, originally put forward by Couturier, that he should publish a “Dictionnaire portatif d’histoire naturelle". This work was never published]. Tessin asks Linnaeus what to answer Couturier in a short letter of only 3 – 4 lines.

P. S. 2 Tessin’s wife [Lovisa Ulrica TessinTessin, Lovisa Ulrica (-1768).
Swedish. Countess, wife of Carl Gustaf
Tessin.
] sends Linnaeus her greetings.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 125-128). [1] [2] [3] [4] [5] [6]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added on fol. 128r]