Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2136 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 1 January 1757 n.s.
Dated 1757. jan. 1.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, Riksens råd, Öfwerste marschalk, Academie Canceller samt Canceller af alla K[ongl]. M[aj]ts orden &c.
Min nådigste Herre.

På den dagen som hogkomst firar tacksamheten, fördristar uti Eders Excellences tempel äfwen jag mig inställa, och ärkienna att min och de minas lycka endast och allena af Eders Excellences öfwerflödiga nåd helt och hållit flyta. jag wet, och jag hogkommer, at jag har Eders Excellence at tacka för pensionen, Ammiralitets tiensten, Professionin, Archiaters hedren, Riddaren, utom alt annat; altså för föda och namn; med ett ord; alt.

Ondt betalas här i werlden för godt, som är mig det aldra grufweligasta, doch allmännasta, ehuru onaturligt; att mången fruktar giöra androm godt. att giöra Eders Excellence tienst tillbakas, ehuru otillräckelig, har aldrig någon kunnat, utan att fördiupa sig i högre skuld; jag tänker aldrig där på, utan endast att intet, och ej, giöra ett så grufweligt parricidium, at jag skulle betala med otack tacksamheten.

Att aldrig förgiäta Eders Excellences mig så högt ärtedda nåd, har jag ifrån d. 28 junii 1739 aldrig förgiätit, at,då jag tackat min Gud för maten, altid bedia honom wälsigna Gref[we] Tessin. Detta som warit hemligt emällan min Gud och min siäl, nämner jag endast, ty jag wet huru jag, nu framfarne tid, warit beskrefwen; jag wett och at Eders Excellence warit för hög att sätta tro till ryktet.

Jag måste tillstå mig wara en stor slarver och som felar dageligen; men har jag någonsin upsåteligen giort, talt, äller tänkt något som kunne wara Eders Excellence obehageligit äller skadeligit; har jag någonsin hört talas till Eders Excellences nackdehl och icke där af tagit swidande dehl äller talt då jag trodt mig böra, så provocerar jag den allvettande och rättwisa Guden, tt han må utrota mig och de mina som de skadeligaste och ogudachtigaste jordens inbyggare.

Alla andra fehl kunna låda wid mig, men emot Eders Excellence har jag och skall hafwa obefläckad siähl. Kanske jag talt ärligen då andra tego.

Jag skall fägna mig, så länge jag lefwer åt Dens wählstånd, som warit mig mer än fader och moder. jag har fåt hugna mig i Eders Excellence, at se det en Rättwis Gud ser till oss och wårdar oss, och sätter wår sak i klara liuset. Den Gud, som fört Eders Excellence med sin mäcktiga han, och genom Eders Excellence wälsignat så många, han uppehåller och säkerligen Eders Excellence wid beständig sällhet, ty Han öfwergifwer aldrig sine.

Tack och lof skall Eders Excellence af mig till sista minuten hembäras för hwar stund jag här i werlden lefwer lyckelig; jag skall aldrig förgiäta Eders Excellences nåd så länge jag har 5 sinnen och rätta skrufwar. Gud Alsmächtig hugne Eders Excellence med många sälla och lyckeliga dagar.

Jag skall änteligen gå i grafwen

Eders höggrefwelige Excellences,
Min Store Tessins
obefläckade, trognaste
och underdånige tienare
Carl Linnaeus

1757. jan[uarii] 1.

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
and thanks him sincerely for all the support and assistance he has received since June 28, 1739. He also thanks Tessin for all the honours he has received thanks to him and he continues to praise Tessin.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 14). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Ställningar och förhållanden (1859), p. 16 .
2. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 34-35   p.34  p.35.