Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2137 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 28 February 1757 n.s.
Dated den 28. Febr. 1757.. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Stockholm den 28 Febr. 1757.

Min Redlige och högstälskade Herr Archiater
och Riddare,

Jag skyndar mig så mycket mera att swara uppå Herr Archiatrens och Riddarens högtärade skrifwelse af d[en] 25. hujus (:hwilcken mig ey för änn idag bittida tilstältes;) som jag hiärtel[ige]n önskar, att intet upbehåld måtte skee med tryckningen af Hasselquists resa.

Efter öfwerläggning med några af mine wänner styrckes jag i den tankan, att bäst wore, det man utur bemälte resebeskrifning, såsom dessutan ey dithörande, utelämbnar de mig tillsända anmärkningar handelen angående; Ty 1 o Är denna saken längst sedan under Ventilation i Kongl[iga] CommerceCollegio. 2do. Ansees almänt Handelen på Baruth för chimerique – 3o. Wore betänkeligt att göra almänna de omständigheter som röra Printsen af Libanon, särdeles nu då äfwen ett Sändningebud ifrån Tripoli hitwäntas, som kunde anwända slik kundskap till de Christnas meen 4o. Tadlas H[err] Fassin en eliest wälfrägdad Consul 5o. Nämbnes Salomon Clamson, hwars nampn, i fall det med fördel kunde brukas, i det längsta borde förtigas.

Dessa skiäl behöfwer jag så mycket mindre widlyftigt omorda, som H[err] Archiatren och Riddaren lärer dem, wid första påseendet, gilla.

Om ett par dagar lägges Mag[ister] Osbecks Resebeskrifning under prässen, och det med fulkomblig tilförsickt, sedan den undergådt Herr Archiatrens och Riddarens mogna Censur, och wicktiga gillande.

Wisserl[ige]n förtiente, under detta dryga årloppet i synnerhet, den förswenskade Disputationen de plantis esculentis Patriae, att wara i allas minne och till alla bruk.

Regeringen är ock benägen att låta den omtrycka, och till Socknarna kringsända. Den enda swårigheten är wåra arbitraira Swenska namn på örter och rötter, som å hwarje landsort äro wida skilda. Skulle Herr Archiatren och Riddaren göra sig den mödan, att efter dess, på så många resor, förwärfwade ärfarenhet , wilja införa alla sig bekanta Synonima, efter hwar Province sielftagna ordasätt, skedde Riket en stor båtnad; Och som ingen bör dela denna synnerl[iga] förtiensten emot det almänna, så är mitt wälmenta råd, att H[err] Archiatren och Riddaren härom gör en omedelbar underdånig föreställning till Hans K[onglig] M[ajeste]t som igenom Stadssecret[er] af Inrikes Exped[itioner] ofördröyel[igen] kunde föredragas.

Gud förlänge H[err] Archiatrens och Riddarens angelägna dagar till senaste åldren, såsom en den lärda werdenes omisteliga ledamot. Om mig sielf, såsom en utsläpad, uttröttad, och utlefwad Embetsman säger jag cupio dissolvi; dock all min wilja under dess Högstas behag.

In till thess förlossnings stunden kommer, framhärdar jag med obråtslig wänskap, och odödel[ig] tilgifwenhet

Min Wärde och Redelige Herr Archiater
och Riddares
tienstskyldigste trogne
tienare
Carl G[ustaf] Tessin

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
writes to Linnaeus and thanks him for his letter of February 25th [Linnaeus to Tessin, 25 February 1757Letter L2143], which he received this morning, and answers promptly as he does not wish to delay the printing of Fredrik Hasselquist’sHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
travel book [Iter Palaestinum eller resa til heliga landetHasselquist, Fredrik Iter
Palaestinum eller resa til heliga
landet
(Stockholm 1757).
].

Tessin writes that after discussions with some friends he would likes to have some changes regarding trade discussed in the manuscript, since: 1. The National Board of Trade [Kungliga kommerskollegiumKommerskollegium, Swedish.
The history of the National Board of
Trade in Sweden dates back to 1651.
] is since long discussing this matter. 2. Trade with Baruth [Beirut] is just a pipedream. 3. It is unwise to make information about the Prince of LebanonPrince of Lebanon, . public, especially as a messenger from Tripoli is expected who can make use of this information in way that can hurt the Christians. 4.FassinFassin, . Counsel. , a normally well-known Counsel is blamed. 5. Salomon ClamsonClamson, Salomon . shall not be mentioned.

Tessin is convinced that Linnaeus will approve of the above mentioned points.

Tessin writes the printing of Pehr Osbeck’sOsbeck, Pehr (1723-1805).
Swedish. Clergyman, botanist explorer.
Studied at Uppsala under Linnaeus
1745-1750. Chaplain on ships of the
Swedish East India Company on voyages to
China. Vicar of Hasslöv (Halland).
Correspondent of Linnaeus.
travel book [Dagbok öfwer en ostindisk resaOsbeck, Pehr Dagbok
öfwer en ostindisk resa åren
1750. 1751. 1752. Med anmärkningar
uti naturkunnigheten, främmande
folkslags språk, seder,
hushållning, m.m. [...] Jämte
12 tabeller och afledne
skepps-predikanten : Toréns
bref
(Stockholm 1757).
] will start in a couple of days as Linnaeus has checked and approved of the manuscript.

Tessin writes that the government is willing to reprint the Swedish version of Plantae esculentae patriae, eller Wåra inländska äteliga wäxterLinnaeus, Carl Plantae
esculentae patriae, eller Wåra
inländska äteliga
wäxter
(Stockholm, 1752).
Soulsby no. 1655.
and then distribute the edition within the country. However, there is a difficulty with the Swedish names of plants and roots as they very much differ in various parts of the country. Tessin asks Linnaeus to make a compilation of all local names and advices him to send an offer of the work to be approved of by the Secretary of State for Home affairs.

Tessin wishes Linnaeus a long life, himself being a totally exhausted and worn out civil servant.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 131-132). [1] [2] [3]