Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2143 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 25 February 1757 n.s.
Dated 1757 d. 25 febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, Riksens Råd, President, Gouverneur, Öfwerste marschalk, Academie Canceller samt Canceller af alla K[ongl] M[aj] ts orden &c.
Nådigste Herre.

Eders Excellences oskattbara nåd giör mig dristig at underdån[ige] ödmiukast rådföra uti en artikel, uti hwilken jag är willrådig, som aldrig applicerat mig till politiske.

Uti sa[ig] Hasselquists resa, den Eders Excellence så nådigt befordrat, finnes wid slutet något om Handelen på Orient[en]./. såsom nyttigt för wår nations handlande; hwilket jag icke wet om det bör tryckas äller uteslutas.

Ty om det tryckes, torde någon säga at sådant ej bort blifwa allmänt, emädan utlänningar då kunne förekomma wåra egne. Utelämnas det, torde det tillräknas at man med willia fördoldt det som woro gagnande. Kunne detta genom Eders Exellence på behörigt ställe giöras bekant, tyckes mig wara bäst at det alldeles utelämna.

Att Rolander fått understöd tackar jag aldra ödmiukast; han är uti europäiska Insecter den habilaste wij ägt; och som denna wettenskapen nu blifwit så widlöftig, tyckes wara wärdt att hafwa en enda i riket, som det förstår.

Han är här uti så skickelig, som han skulle wara oskickelig till Professor uti Botaniquen äller Mineralogien, som aldrig warit hans studium, fast han något lärt att sambla uti hwarjo; ty jag upammade honom endast till insecteme, under all den tid han war i mitt hus. jag har genom wänner rådt honom ej rodomontera, at han ej må en gång lida därföre.

Som det liknar sig för den fattiga allmogen, att nästa sommar och wår lida brist på födan torde det wara nyttigt att allmänheten i tida wisste hwad wäxter skulle tillgripas i hungren, at de icke som 1736, 1737 togo Ek- och Hasselknopp &c, och där af dogo som flugor. jag utgaf för några åhr sedan en disputation de plantis esculentis patriae, förswänskad hos Salvius, 8vo, i hwilken jag wisat at intet land är så rikt på wildt wäxande ätelige wäxter, som wårt fädernesland, allenast de wisste nyttia dem.

Eders Excellences ömhet för fäderneslandet, och höga nåd emot mig, giör at jag så fritt fördristar mig giöra oro, som framhärdar till mitt sista

Eders Höggrefl[ige] Excellences
Underdån[ige] ödmiukaste
tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1757
d[en] 25 febr[uarii]

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
to ask for his advice about publishing information about trade with the East mentioned in Fredrik HasselquistísHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
travel book [Linnaeus refers to the Iter Palaestinum eller resa til heliga landetHasselquist, Fredrik Iter
Palaestinum eller resa til heliga
landet
(Stockholm 1757).
].

Linnaeus also thanks Tessin for his support to Daniel RolanderRolander, Daniel (1725-1793).
Swedish. Naturalist and explorer.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Went to Surinam in 1755-1756.
Correspondent of Linnaeus.
, who is more capable concerning insects than anybody else in the country.

However his knowledge in botany and mineralogy is far from that high level. Although he learnt some from both disciplines, he never studied them, because when Rolander was staying at Linnaeusís house, Linnaeus encouraged him only to study the insects.

Linnaeus also foresees a failure of the crops next year and refers to an essay he published some years ago, Plantae esculentae patriaeLinnaeus, Carl Plantae
esculentae patriae
, diss. resp. J.
Hiorth (Uppsala, 1752). Soulsby no.
1648.
, also published in Swedish by Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
[Plantae esculentae patriae, eller Wåra inländska äteliga wäxterLinnaeus, Carl Plantae
esculentae patriae, eller Wåra
inländska äteliga
wäxter
(Stockholm, 1752).
Soulsby no. 1655.
], describing all the eatable wild plants that grow in Sweden. In the famine years 1736-1737, when such knowledge was absent in Sweden, many died after having used unsuitable plants.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Tessinska samlingen, Brev till C. G. Tessin, bunt 17, E 5731). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 40-41   p.40  p.41.