Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2147 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 18 February 1757 n.s.
Dated 18 febr. 1757. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste Broder.

2ne postdagar har det warit fatalt att skrifwa då jag blefwit öfwerhopad af marknads främmande.

Frid[erik] Hasselquist war född i östergiötland af en fattig capellan år 1722.

Kom till academien, sedan han studerat i Lindkiöping, åhr 174[1] [a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
].
här hade han ringa condition hos bok [. . . ][b][b] : MS1 [manuscript damaged]

fick stipendium [regium][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
].
uti facultate Medica.

war en snäll […][b][b] : MS1 [manuscript damaged] och skref åtskilligt både på latin oc[h] swänska.

studerade flitigt [M]edicinen och Historia naturalis.

1741[c][c] : MS1 [wrong year in the ms;
should be 1747
]
disputerade [för][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
].
mig de viribus plantarum.

1749 pro gradu Thesium decades binae för hwilka jag under Arch[iater] Rosens frånwaro Praesiderade

1749 äfter dis[er]tationen reste till stockholm och där läs[te] privatim Botaniquen.

samma åhr reste uht.

1750 sattes primo loco på förslaget till Adjuncturen.

1751 blef absens promoverad.

såsom fattig och flitig hade alt fritt af faculteten att collegia privata, examina, Praesidia, Promotion aldrig kostade honom en styfwer.

jag läste 1747 privatim uti Historia naturali, då jag wisade hwilka länder ännu ej woro beskrefne till sin natural historia, hwar ibland Palaestina war ännu den mäst obekante, och där aldrig någon naturkunnig warit. att en Flora Palaestinae woro den angelägnaste för philologis at explicera skriften, utom hwilken det är omögligt extricera plantas Biblicas. och som philologia sacra är det lärdaste studium för alla theologis af alla sectis christianis, skulle den som det uptäkte winna det största namn ibland de lärde.

halft åhr der äfter kom Hasselquist resolverad at påtaga sig detta. men hwar skulle man få p[en]g[a]r?

Stipendium tillslagit theologis och philologis söktes af Hasselquist. Riksens ständer promoverade saken, men skildes. jag skref till Praesident Broman, som obligerade K[ong] Frideric at recommendera; det skedde, men han siuknade där på straxt. Holmenses theologi sände ansökningen till Fac[ultas] theol[ogicae] Upsal[iensis] som sade at Hasselquist gått igenom examen theolog[icum] gratis såsom Medicus, altså fick han intet.

Facultas Medica gaf honom 2plex stipendium regium.

Facultas juridica, me intercedente, gaf ett stipendium regium; äfter ett åhr gaf Facultas philosophica ett rum; sist och facultas theologica 1 rum.

Östgiötha nation i Upsala giorde sammanskott och Theologi i Östergiötland; altså fick han något.

Lewantiska kompagniet gaf fri resa till Smirna.

Han corresponderade flitigt med mig. jag lät trycka brefwen i lärda tidningar, nationen tyckte där om och fick allmänt tycke för honom.

Då nu Hasselquist behöfde p[en]g[a]r, gaf jag 100 d[a]l[e]r, gick till Archiepater som gaf ock 100, där på sände detta till stockholm huru där gick till wet M[in] Br[or].

Hasselquist reste från Stockholm siöwägen, war uppe på Scio och Milo, kom till Smyrna, där ifrån genom Magnesia, Rosette, Alexandria till Cairo, där han uppeholt sig ett helt åhr, såg pyramiderne, Mumiegrafwarne etc.

där ifrån till Jerusalem, Betlehem, Hiericho, döda hafwet Tyrus, Sidon, Coo till Smirna igen.

Hasselquist hade en gång i Upsala Haemoptysin, men på resan fant sig alt [f]ör wähl i bröstet; men i Palaestina led af hetta och t[örst, hwar][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
].
af bröstpassionen upwäktes, så att d[å han][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
].
återkom til[l S]myrna, måste han, till s[ängs oc]h[a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
].
dog af phthisi.

Min Br[or] täcktes häm[ta] hos Salvius det tryckta af resan, att se h[w]ad han giort.

aldrig har någon b[ä]ttre explicerat och beskrifwit Aves et pisces.

widare komma hans observationer at tryckas de materia medica, morbis, oeconomica.

Drotningen gaf mig dupletterne af örterne. där af är Flora pala[estina] en di[spu]tation 1756

så att wij genom [hon]om nu hafwa en tillförlåtelig Flora.

Om Hans död får M[in] Br[or] hos secr[eter] Wargentin. Vale.

d[ie] 18 febr[uarii] 1757

Archiatren
Wälborne H[err] D[octo]r Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus has been unable to write to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for two mail days, since many people had come to see him during the ongoing market days in Uppsala.

The letter is a complete biography of Fredrik HasselquistHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
, telling of his background after his birth in 1722, his studies from 1741 to the dissertation in 1749 [Vires plantariumLinnaeus, Carl Vires
plantarum
, diss., resp. F.
Hasselquist (Uppsla, 1747). Soulsby no.
1461.
], and the circumstances around his journey to Palestine. [Bäck seems to have asked for it to use as a background for the oration to the memory of Hasselquist that he made in Stockholm in May 1757, Åminnelse-tal öfver kongl. vetensk. academiens framledne ledamot, medicinae-doctoren herr Fredric HasselquistBäck, Abraham
Åminnelse-tal öfver kongl.
vetensk. academiens framledne ledamot,
medicinae-doctoren herr Fredric
Hasselquist, hållit för
kongl. vetenskaps academien den 6 maji,
år 1758
(Stockholm, 1758).
].

Hasselquist had been a poor student, so the academy had paid everything. Linnaeus had chaired his disputation, in Nils Rosén von Rosénstein’sRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
absence.

Linnaeus had discussed with Hasselquist what countries were not yet described as to their natural history, and they had concluded that Palestine was especially interesting since the Bible contained so many references to plants. The importance to theologians was evident.

After Hasselquist had accepted to go to Palestine, there had been great difficulty in funding the project, but eventually that had succeeded. Linnaeus had in that process, among other things, also approached the Court through Broman. The Levantine Company gave him a free passage to Smirna.

Hasselquist had written many letters to Linnaeus, who had them printed [Iter Palaestinum eller resa til heliga landetHasselquist, Fredrik Iter
Palaestinum eller resa til heliga
landet
(Stockholm 1757).
], and his results gave him a good reputation in the country.

Hasselquist had received some additional money from Linnaeus. He had reached Smirna after some short stops at some Greek islands, and gone from there by land to Cairo, where he had stayed for a year, and back to Smirna.

Hasselquist had suffered from lung trouble in Uppsala. He had been well during the journey, but the illness returned in the heat in Palestine. He died from phthisis in Smirna.

Bäck may obtain a copy of his report, now printed, from Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
[Iter Palaestinum eller resa til heliga landet]. Linnaeus considers his observations and reports outstanding, both on natural species (plants, birds, fishes) and of medicine, diseases and economic facts. Linnaeus had received doublets of the plant specimens from the Queen [Lovisa Ulrika Lovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
], who had bought the entire collection, and it had resulted in the dissertation Flora PalaestinaLinnaeus, Carl Flora
Palaestina
, diss., resp. J. Strand
(Uppsala, 1756). Soulsby no. 1886.
. Details of his death may be obtained from Per Wilhelm.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 18-20   p.18  p.19  p.20.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [manuscript damaged; inserted readings have been taken from ED1].
b.
MS1 [manuscript damaged]
c.
MS1 [wrong year in the ms; should be 1747]
d.
MS1 [it is unclear why these two societies are mentioned here; Linnaeus presumably intends to inform them as well]