Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2148 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 15 February 1757 n.s.
Dated d. 15 febr 1757. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, Kongl. Maijts och Riksens råd &c. &c. &c.
mihi semper Apollo,

Då jag i dag blifwer åter hugnad med Eders Höggrefl[ige] Excellence förundrans wärda nåd, är jag angrepen af en förtretelig migraine, min gamble camerad, så jag ej wet huru Eders Excellence kan taga rätt på min styl.

Ett släkte af Petrificater kallas Anomiae, afritade uti mus[eum]: Tes[sinianum]: tab. 5. deras egenskap är att de äro petrificerade Conchae bivalves, som finnas gemenligen i berg; deras ena skahl wid basen står litet längre ut och den är på undra sidan gemenligen genomborad, fast det ej altid tydeligen synes. De kallas Anomiae, emädan sådane Musslor aldrig warit funne opetrificerade, och altså aldrig kommit i något mussle cabbinett; alla menniskior hafwa undrat hwar ifrån de äro; om de förgåtts alla i syndfloden. De äro af många slag, men desse små Anomiae leves bilobae har jag aldrig sedt i något cabbinett; aldrig funnit dem i de böcker jag sedt, afritade. De äro funne i Britannien, uti Comitate Salopiae, ej långt från Downing, och mig skänkte af Th[omas] Pennant med en hop Sicilianske stenar. Denne Pennants Museum lapidum är trykt i Leyden 1756.

Hwad det omtalte Lexicon angår, så begynte jag der på arbeta, men fant under dess utarbetande mer än hälften odeterminerat, så att om jag skolat continuerat, hade det blifwit lika så obscurt, som alla andra Lexica, då hwarken genus woro determinerat, äller species definierat med sine Synonymis; ty var ej annor utwäg, än at utgifwa först systemet med genera Animalium och deras species. Detta har jag färdigt till trycket och tänker i sommar det utgifwa. Där på blifwer lätt at fullföllia det omtalte lexicon, at om jag har lif och hälsa, skall det wara färdigt till wåren 1758. till exempel om Helena den skiöna fiärilen skall definieras, måste jag säga, att det är en Papilion, af den första fördelningen som kallas Equites &c. älliest skulle jag definiera wid hwar och en Papilion af Equites, hwad där med förstodo Om Myran som fördärfwar Indierna; som äter upp skepp, alla husgeråds saker &c: till at wisa den, är nödigt wetta at det är ett insectum apterum, af ett genus, som kallas Termes, distingueradt med sine maxiller som äro längre än kroppen. Utom denna kundskap, måste man wid hwario definiera ordo, genus, tillägga synonymis; så at det blefwo otroligt widlöftigt, och hwarken hackat äller malit; men på det sättet jag conciperar, skall det blifwa kort och långt mera tydeligt.

För öfrigt skall det med Guds hielp blifwa werlden till nöjes, allenast Eders Excellence täkes allernådigst förhielpa mig, at jag ej får plikta äfter K[ongliga] Cancellie Collegii förbud 3000 d[a]l[e]r, då jag utsänder M[anu]ss[crip]tet; ty ehuru han wille betala böterne, är det dock otienligt at giöra sig brotslig. Detta kan Eders Excellence hielpa.

jag har läsit desse dagar på H[err] Osbecks resa. så litet jag förstådt alla andra resebeskrifningar, där namn och ord på tingen nämnas med barbariske namn, så tydeligt är alt här. då ej något framställes utan äfter sine rätte genera. hade werlden sådane resor skrifne flere, så hade wij haft annat lius i de förborgade saker, som nämnas utan at giöra enom klokare.

Gud Allsmäktig uppehålle Eders Excellence, som gifwer den wettenskapen, som handlar om skapens härlighet, lif och siähl; ty dâ Eders Excellences ögon tillslutas är det ock tillslutet, hwad denna och andra nyttige wettenskaper angår i wårt fädernesland; ty ingen annor Maecenas äga wij, och det liknar sig ej att någon kommer; ty önskar jag mig aldrig då lefwa; min lycka har warit att jag kommit under Eders Excellences konstellation.

jag lefwer och dör
EDERS EXCELLENCES
underdånödmiukaste
och obefläckade tienar[e]
Carl Linnaeus

Upsala [en] 15 febr[uarii]
1757

Kongl. M[aj]ts och Riksens råd
President, Academiae Canceller,
Cancellaire at K[ongl]. M[aj] ts orden
Den högwälborne Herre
Gref[we] C[arl] G[ustaf] Tessin
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
and complains about his migraine and continues to describe a species of petrifaction called Anomiae, copied in Museum TessinianumLinnaeus, Carl Museum
Tessinianum, opera illustrissimi comitis
Dom. Car. Gust. Tessin [...]
collectum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 1081.
, tab. 5, which are mussels petrified in rocks. Linnaeus has never found these Anomiae leves biloboe in any cabinet before nor has he seen them in books or on drawings. They are found in Downing in Shropshire in Britain and is a gift to Linnaeus from Thomas PennantPennant, Thomas (1726-1798).
British. Naturalist, best known for his
works on zoology. Correspondent of
Linnaeus.
along with stones from Sicily [see Pennant to Linnaeus, 24 March 1756Letter L2019 and Linnaeus to Pennant, 3 December 1756Letter L2125]. Pennant’s Museum lapideum is printed in Leyden in 1756.

Linnaeus continues to describe his work with the Lexicon and writes that he will publish a volume describing animals and that he hopes that he will be able to have it printed this summer [Linnaeus refers to the proposal, put forward by CouturierCouturier, (?-?). French.
Bookseller. Correspondent of Linnaeus.
, that he should publish a “Dictionnaire portatif d’histoire naturelle”. This work was never published]. He hopes to complete the Lexicon in the spring of 1758. As an example of how he will define animals in a short but clear way, Linnaeus mentions the butterfly Helena as a Papilion of the first class called Equites. The ant that plagues the Indies is an Insectum apeterum called Termes. Linnaeus asks Tessin to help him, if necessary, to avoid having to pay a fine of 3000 dlr to The Swedish Government Offices [Kungliga KanslikollegiumKungliga Kanslikollegium,
Swedish. The Swedish Government Offices.
; for printing books abroad].

Linnaeus mentions that he has read Pehr Osbeck’sOsbeck, Pehr (1723-1805).
Swedish. Clergyman, botanist explorer.
Studied at Uppsala under Linnaeus
1745-1750. Chaplain on ships of the
Swedish East India Company on voyages to
China. Vicar of Hasslöv (Halland).
Correspondent of Linnaeus.
travel description [Linnaeus refers to the Dagbok öfwer en ostindisk resaOsbeck, Pehr Dagbok
öfwer en ostindisk resa åren
1750. 1751. 1752. Med anmärkningar
uti naturkunnigheten, främmande
folkslags språk, seder,
hushållning, m.m. [...] Jämte
12 tabeller och afledne
skepps-predikanten : Toréns
bref
(Stockholm 1757).
] and that he finds it clear and easy to grasp, since Osbeck uses the stablished names for genera.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Tessinska samlingen, Brev till C. G. Tessin, bunt 17, E 5731). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 37-39   p.37  p.38  p.39.