Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2150 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 12 February 1757 n.s.
Dated den 12. Februar. 1757.. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Stockholm den 12 februari 1757.

Min redelige och högtälskade Herr Archiater
och Riddare.

Knappast hade jag hunnit innom Stockholms portar, innan jag hade nytt, och mig altid wederqweckande wedermähle af Herr Archiatrens och Riddarens århindran, wänskap och godhet.

Små, wäl så små, men på wida när ey så rara musslor som de hwilcka Herr Archiatren behagat mig tillsända, och hwars likar jag ännu aldrig sedt, eger jag i mitt Cabinet: deras hierte Form, deras dubbla rum, deras nätta räflor etc. gyfwa dem ett märckeligt rum, ibland de många ting uti naturen, som Gud till de okunnigas förundran, och till Linnaeers undersökning, lämbnat. Wågade jag mig att widare beswära, så frågade jag gierna, till min uplysning. 1o. Hwarifrån de kommit? 2o. Hwem dem först upfunnit? 3o. Till hwad rum de egentligen ibland de subdiviserade musselsläckten föras böra? Alla mina samblingar och därtill hörande böcker, i hwilcka min insickt och mitt förstånd, i dessa saker, ligga, äro qwara wid Åkerö. Gifwe Gud, att jag ock där ey qwarlämnat alt mitt timmeliga nöye! Men det bör bestå i utöfwandet af min skyldighet, den må wara glad eller dryg.

Änn ytterl[igare] beder jag tienstligast att, min wärde Herr Arhiatre, och Riddare täcktes, ord ifrån ord, förestafwa mig hwad jag skall swara mina trägna Correspondenter uti Marseille?

10de Uplagan av det oförlikneliga Systema naturae bör göra de Naturlärdas hugnad, och det härliga arbetets oförgängeliga beröm. Förgängelig är min lifstid, men ewärdelig den högacktning, den wänskap, och den tilgifwenhet, med hwilcka jag in i grafwen framhärdar

min redlige, min wärde, och min högstälskade Herr
Archiaters och Riddares
tienstskyldigste och trognaste
tienare
Carl: G[ustaf] Tessin.

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
writes to Linnaeus and thanks him for a new letter [Linnaeus to Tessin, 8 February 1757Letter L2152], that he received just as he returned to Stockholm.

He is also very grateful for the bivalves Linnaeus has sent him. Tessin asks Linnaeus to answer the following three questions: 1. From where are they? 2. Who did first find them? 3.How to classify them? All Tessin’s own collections and his books in these subjects are still at Åkerö.

Tessin also asks Linnaeus about how to answer Tessins correspondents in Marseilles. [Tessin refers to the propositions, originally put forward by CouturierCouturier, (?-?). French.
Bookseller. Correspondent of Linnaeus.
, that Linnaeus should publish a “Dictionnaire portatif d’histoire naturelle”. This work was never published].

Tessin admires the 10th edition of Systema naturae, 10th edition Linnaeus, Carl Systema
naturae
, 10th edition (Stockholm
1758-1759). Soulsby no. 58.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 129-130). [1] [2] [3]